Ochrana spotřebitele jako projev změny společnosti aneb od civilních kodexů 19. století k moderním kodexům 21. století

Markéta Selucká

Abstrakt

Článek se snaží odpovědět na otázky, jakým způsobem se změna společnosti promítla do civilních kodexů, tj. zdali jsou kodexy 19. století postavené na stejných hodnotách, jako kodexy vznikající ve 21. století. Stranou pozornosti nezůstane nový trend soukromého práva, který se projevuje ustanoveními prosazující a garantující ochranu slabších stran v soukromém právu a svým způsobem tak narušující stěžejní zásadu autonomie vůle.

Klíčová slova

civilní kodexy; proměna společnosti a práva; ochrana slabších stran; autonomie vůle

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Von Bar, Christian et al. 2009. [STUDY GROUP ON A EUROPEAN CIVIL CODE/RESEARCH GROUP ON EC PRIVATE LAW (ACQUIS GROUP)]. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law . Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Munich: Selier europan law publishers. https://doi.org/10.1515/9783866537279

Bauman, Zygmunt. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.

Bejček, Josef. 2004. Princip rovnosti a ochrana slabšího. Právní fórum: český právnický měsíčník 4: 129-132.

Bejček, Josef. 2013. Fikce rovnosti nebo politicky nekorektní realita nerovnosti? Právní rozhledy 19: 670-674.

Brunner, Christoph. 2009. Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Non-Performance in International Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Cartwright, Peter et al. 1999. Consumer Protection in Financial Services. 1. vydání. The Hague – London – Boston: Kluwer Law International.

Eliáš, Karel. 2009. Clausula rebus sic stantibus (Význam změny okolností pro trvání obligace ex contractu). Obchodněprávní revue 6.

Fiala, Josef, Hrušáková, Milana, Stavinohová, Jaruška, Hurdík, Jan, Lavický, Petr, Dobešová, Lenka, Handlar, Jiří a Selucká, Markéta. 2012. MERITUM Občanské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.

Girsberger, Daniel, Zapolskis, Paulius. 2012. Fundamental Alteration of the Contractual Equilibrium under Hardship Exemption. Jurisprudencija 1: 125–129.

Horák, Ondřej. In: Melzer, Filip, Tégl, Petr At Al. 2013. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. Praha: Leges.

Krajewski, Markus. 2003. The New German Law of Obligations. European Business Law Review. 2: 201–215.

Lavický, Petr. In: Lavický, Petr et al. 2014. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. Praha: C. H. Beck.

Luhmann, Niclas. 1989. Vetrauen. Ein Mechanismus der Reduktion socialer Komplexität. Stuttgart.

Melzer, Filip, Tégl, Petr. In: Melzer, Filip, Tégl, Petr at al. 2013. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. Praha: Leges.

Michaud, Yves. „Des identités flexibles“, Le Mond, 24. října 1997. Citováno in: Bauman, Zygmunt. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.

Müller, Karel B. 2008. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Portál: Praha.

Ondřej, Jan. 2013. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Praha: C. H. Beck.

OTTOVA ENCYKLOPEDIE OBECNÝCH VĚDOMOSTÍ® obsahuje Ottův slovník naučný (1888-1909) a Ottův slovník naučný nové doby (1930-1943). (http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/436384-spotrebitelska-politika)

Pelikánová, Irena, Pelikán, Robert. In: Švestka, Jiří, Dvořák, Jan, Fiala, Josef et al. 2014. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 až 654). Praha: Wolters Kluwer.

Schulte-Nölke, Hans, Twigg-Flesner, Christian, Ebers, Martin. 2007. EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis. (Prepared for the European Commission under Service Contract No. 17.020100 / 04 / 389299: “Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer acquis”). (http://www.eu-consumer-law.org/study_en.cfm)

Selucká, Markéta. 2004. Ochrana slabší strany vztahu jako princip soukromého práva. Brno. Diplomová práce.

Selucká, Markéta. 2008. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck.

Selucká, Markéta. Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku. 2009. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví 10: 364-368.

Selucká, Markéta. In: Selucká, Markéta et al. 2013. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C. H. Beck.

https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-119