Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie

Jiří Baroš

Abstrakt

Článek se pokouší nabídnout přístup, jak porozumět ústavnímu soudnictví jakožto důležité části normativního projektu ústavní demokracie. Politická věda má často potíže s chápáním argumentů užívaných ústavními soudy, a to kvůli behavioralistické a postbehavioralistické revoluci, které v rámci ní dříve proběhly. Nicméně přístupy jako nový institucionalismus nabízejí alternativu zdůrazňující to, že soudci následují logiku jimi zastávané role. Podle tohoto slibnějšího přístupu se soudci snaží následovat standardy vlastní soudcovské profesi. V ní je důležitá schopnost odůvodňovat rozhodnutí v konkrétních věcech. Při ospravedlňování rozhodnutí ústavních soudů jsou ústavní soudci nuceni vypracovávat své vlastní koncepce základních stavebních kamenů ústavy. Ty jsou zároveň dědictvím politické filosofie, která ovlivnila tvorbu ústavy i její porozumění (autoritativními) interprety. Článek proto v návaznosti na amerického právního teoretika Paul W. Kahna navrhuje specifickou metodu sociologie právních konceptů, která by umožnila konceptům politické a ústavní teorie (a praxe) porozumět jak z historické, tak strukturální perspektivy.

Klíčová slova

politická filosofie; politická věda; sociologie právních konceptů; ústavní demokracie; ústavní soudnictví

Plný Text:

Mobi ePub