Právo, které se nebojí rozhovoru

Naďa Štachová

Abstrakt

Komunikace práva s ostatními vědními obory je tématem aktuálním a v mnohém ohledu nese pečeť doby, která opět hledá v novověku ztracenou jednotu poznání. Projevy interdisciplinarity můžeme spatřovat napříč vědními obory, v rovině praktického výzkumu mnohostranných témat i v rovině teorie a filozofie vědy. Poznat a hodnověrně vymezit hranice svého oboru i způsoby, jak je korektně překračovat, souvisí s uvědoměním si vlastního místa mezi ostatními vědami. Tato kritická sebereflexe však není možná bez nového studia dějin daného oboru se zaměřením na jeho vztahy k ostatním vědám a uměním. Proto je třeba začít psát kromě dějin určité vědy, v našem případě práva, i specifické dějiny interdisciplinarity. Cílem našeho příspěvku bude představit způsob, jakým právo komunikovalo s medicínou a filozofií v době počínající novověké vědy, a to na příkladu díla Akcí a rozepře mezi filozofem, v lékařství doktorem a orátorem aneb prokurátorem, třmi vlastními bratry českého humanistického básníka a prokurátora Michala Pěčky z Radostic.

Klíčová slova

interdisciplinarita; právo; medicína; filozofie; historie práva

Plný Text:

Mobi ePub