Právo, které se nebojí rozhovoru

Naďa Štachová

Abstrakt

Komunikace práva s ostatními vědními obory je tématem aktuálním a v mnohém ohledu nese pečeť doby, která opět hledá v novověku ztracenou jednotu poznání. Projevy interdisciplinarity můžeme spatřovat napříč vědními obory, v rovině praktického výzkumu mnohostranných témat i v rovině teorie a filozofie vědy. Poznat a hodnověrně vymezit hranice svého oboru i způsoby, jak je korektně překračovat, souvisí s uvědoměním si vlastního místa mezi ostatními vědami. Tato kritická sebereflexe však není možná bez nového studia dějin daného oboru se zaměřením na jeho vztahy k ostatním vědám a uměním. Proto je třeba začít psát kromě dějin určité vědy, v našem případě práva, i specifické dějiny interdisciplinarity. Cílem našeho příspěvku bude představit způsob, jakým právo komunikovalo s medicínou a filozofií v době počínající novověké vědy, a to na příkladu díla Akcí a rozepře mezi filozofem, v lékařství doktorem a orátorem aneb prokurátorem, třmi vlastními bratry českého humanistického básníka a prokurátora Michala Pěčky z Radostic.

Klíčová slova

interdisciplinarita; právo; medicína; filozofie; historie práva

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adamová, Karolina. 2001. "Obecné dobré a idea spravedlnosti v českých zemských zřízeních doby předbělohorské (se zaměřením na 16. století)." S. 101-110 in Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619) = Die Wladislawsche Landesordnung und die Anfänge der Verfassungsmäßigen Ordnung in den Böhmischen Ländern (1500-1619) = Władysławowska ustawa krajowa i początki systemu konstytucyjnego na ziemiach czeskich (1500-1619): sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000 v Praze, eds. D. Janiš, K. Malý a J. Pánek. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky.

Adamová, Karolina a Ladislav Křížkovský. 2003. "Obecné dobré v třetím tisíciletí." S. 19-31 in Pocta Františku Šamalíkovi k 80. narozeninám, ed. V. Mikule. Praha: ASPI.

Alvargonzález, David. 2011. "Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, Transdisciplinarity, and the Sciences." International Studies in the Philosophy of Science 25(4): 387-403. https://doi.org/10.1080/02698595.2011.623366

1978. Antika a česká kultura. Praha: Academia.

Beránek, Karel et al. 1995. Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. II, 1622-1802. Praha: Univerzita Karlova.

Bláhová, marie. 2009. "Advokacie v českých zemích před rokem 1615." S. 20-45 in Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, eds. S. Balík et al. Praha: Česká advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií.

Burke, Peter. 2007. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: UK.

Čornejová, Ivana et al. 1995. Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. I, 1347/48-1622. Praha: Univerzita Karlova.

Darge, Rolf. 2010. "Der Anfang der Interdisziplinarität zwischen Philosophie und Theologie im 13. Jahrhundert." Salburger Jahrbuch für Philosophie 55: 47-65.

De Ridder-Symoens, Hilde and Walter Rüegg. 1992. A History of the University in Europe. Vol. 1, Universities in the Middle Ages. Cambridge: University Press.

De Ridder-Symoens, ilde and Walter Rüegg 1996. A History of the University in Europe. Vol. 2, Universities in Early Modern Europe: (1500-1800). Cambridge: University Press.

Dubský, Ivan. 1993. "O ideji univerzity." S. 71-80 in Obnova ideje univerzity: soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě, ed. J. Fiala. Praha: Karolinum.

Fiala, Jiří. 1993. Obnova ideje univerzity: soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě. Praha: Karolinum.

Frodeman, Robert, Julie Thompson Klein, and Carl Mitcham. 2010. The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford: University Press.

Grundmann, Herbert. 1976. Vom Ursprung der Universität im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hammerstein, Notker. 2003. Bildung und Wissenschaft vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. München: Oldenbourg Verlag. https://doi.org/10.1524/9783486701753

Hattenhauer, Hans. 1998. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck.

Havel, Ivan M. 1998. Otevřené oči a zvednuté obočí. Praha: Vesmír.

Havel, Ivan M. 2005. Interdisciplinarita, transdisciplinarita a vysokoškolské vzdělávání. Praha: CTS. Cit. květen 26, 2015 (http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-10.pdf).

Horák, František. 1956. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II, Tisky z let 1501-1800. Část VI. P-Píseň. Praha: ČSAV.

Horský, Jan. 2013. "Formování moderní vědy." S. 649-669 in Základní problémy studia raného novověku, eds. M. Šedivá Koldinská a I. Cerman et al. Praha: NLN.

Horský, Zdeněk. 1980. Kepler v Praze. Praha: MF.

Husserl, Edmund. 1996. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filozofie. Praha: Academia.

Jantsch, Erich. 1970. "Inter- and Transdisciplinary University: A Systems Approach to Education and Innovation." Policy Sciences 1: 403-428. https://doi.org/10.1007/BF00145222

Juřicová, Vendula. 2008. Studijní cesty šlechticů z českých zemí na reformované školy v Německu a Švýcarsku na přelomu 16. a 17. století. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

Kejř, Jiří. 1995. Dějiny pražské právnické univerzity. Praha: Karolinum.

Kejř, Jiří. 1996. "Právní kultura českého středověku." Minulostí Západočeského kraje 31: 7-25.

Klabouch, Jiří. 1962. "Die humanistische Jurisprudenz und die Rechtsentwicklung in den böhmischen Ländern." S. 279-303 in Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Materialien. II. Bd., hrsg. J. Irmscher. Berlin: Akademie Verlag.

Klein, Julie Thompson. 1990. Interdisciplinarity: history, theory, and practice. Detroit: Wayne State University Press.

Kroupa, Jiří. 1996. Školy dějin umění: metodologie dějin umění I. Brno: Masarykova univerzita.

Kuhn, Thomas S. 2008. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Le Goff, Jacques. 1999. Intelektuálové ve středověku. Praha: Karolinum.

Lenz, Werner. 2010. Interdiziplinarität - Wissenschaft im Wandel: Beiträge zur Entwicklung der Fakultät für Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaft. Wien: Erhard Löcker.

Malý, Karel. 2001. "Právní kultura v českém stavovském státě." S. 55-65 in Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619) = Die Wladislawsche Landesordnung und die Anfänge der Verfassungsmäßigen Ordnung in den Böhmischen Ländern (1500-1619) = Władysławowska ustawa krajowa i początki systemu konstytucyjnego na ziemiach czeskich (1500-1619): sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000 v Praze, eds. D. Janiš, K. Malý a J. Pánek. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky.

Martínek, Jan. 1972. "Michal Pěčka z Radostic a Pražská universita." Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 12(1-2): 111-124.

Martínek, Jan. 1983-1984. "Pamfletistická činnost Michala Pěčky z Radostic a její předbělohorské kořeny." Strahovská knihovna 18-19: 117-123.

Neubauer, Zdeněk. 1993. "Univerzita a idea vzdělanosti." S. 118-168 in Obnova ideje univerzity: soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě, ed. J. Fiala. Praha: Karolinum.

Pešek, Jiří. 1993. Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620. (Všední dny kulturního života). Praha: UK.

Pešek, Jiří. 1995. "Výuka a humanismus na pražské univerzitě doby předbělohorské." S. 227-239 in Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. I, 1347/48-1622, ed. I. Čornejová et al. Praha: Univerzita Karlova.

Pešek, Jiří. 1995. "Pražská univerzita a městské latinské školy." S. 219-226 in Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. I, 1347/48-1622, ed. I. Čornejová et al. Praha: Univerzita Karlova.

Petráň, Josef. 1993. "Vzdalování i návraty archetypu univerzitní ideje." S. 95-103 in Obnova ideje univerzity: soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě, ed. J. Fiala. Praha: Karolinum.

Petrů, Eduard. 1996. "Informační exploze 16. století a genologický systém humanistické literatury." S. 227-232 in Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře, ed. E. Petrů. Olomouc: Votobia.

Pišna, Jan. 2007. "Opovrhovaný pamfletista Michal Pěčka Smržický z Radostic." A2, červenec 4, s. 7.

Pišna, Jan. 2013. "Dílo „Akcí a rozepře …“ Michala Pěčky z Radostic jako pocta prokurátorům." S. 215-223 in Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti: pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám, eds. E. Šidlovský, V. Valeš a J. Polesný. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Porter, Roy. 2013. Dějiny medicíny: od starověku po současnost. Praha: Prostor.

Pospíšil, Ctirad Václav. 2010. Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha: Krystal OP.

Quintilianus, Marcus Fabius. 1985. Základy rétoriky. Praha: Odeon.

Riché, Pierre a Jacques Verger. 2011. Učitelé a žáci ve středověku. Praha: Vyšehrad.

Říhová, Milada. 2002. "Středověký lékař." S. 309-336 in Člověk českého středověku, eds. M. Nodl a F. Šmahel. Praha: Argo.

Salutati, Coluccio a Peter Michael Schenkel. 1990. Vom Vorrang der Jurisprudenz oder der Medizin = De nobilitate legum et medicinae : lateinisch-deutsche Ausgabe. München: Fink.

Seltenreich, Radim. 1996. Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje. Praha: Univerzita Karlova.

Schwarz, Richard. 1974. Wissenschaft als interdisziplinäres Problem. I. Teil. Berlin-New York: Walter de Gruyter.

Schwarz Richard. 1975. Wissenschaft als interdisziplinäres Problem. II. Teil. Berlin-New York: Walter de Gruyter.

Snow, Charles Percy. 1964. The Two Cultures: And A Second Look. An Expanded Version of The Two Cultures and the Scientific Revolution. New York: New American Library.

Storchová, Lucie. 2003. "Humanistická komunikace a její sociální rozměr: příspěvek k interpretaci českého renesančního humanismu." Časopis Matice moravské 122(1): 61-97.

Storchová, Lucie. 2003. "Alžběta Johanna Westonia – rara avis v humanistické res publica litteraria?" S. 149-165 in Proměny osudu, ed. E. Petrů. Brno: Atlantis.

Storchová, Lucie. 2011. Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha: Scriptorium.

Svatoš, Michal. 1988. "Humanismus an der Universität Prag im 15. und 16. Jahrhundert." S. 195-206 in Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, eds. H. Rothe, H.-B. Harder und J. Kolár. Köln: Böhlau.

Škop, Martin. 2013. … právo, jazyk a příběh. Praha: Auditorium.

Štachová, Naďa. 2014. "Mezi nadějí a zoufalstvím. K počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích." Právník 153(5): 411-423.

Truhlář, Antonín, Karel Hrdina, Josef Hejnic a Jan Martínek. 1973. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, Sv. 4. N-Ř. Praha: Academia.

Urfus, Valentin. 1994. Historické základy novodobého práva soukromého: Římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. Praha: C. H. Beck.

Vopěnka, Petr. 2003. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci: souborné vydání Rozprav s geometrií. Praha: Práh.

Weingart, Peter. 2010. "A Short History of Knowledge Formations." S. 3-14 in The Oxford Handbook of Interdisciplinarity, R. Frodeman, J. Thompson Klein and C. Mitcham. Oxford: University Press.

Yatesová, Frances. 2009. Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha: Vyšehrad.

https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-27