Narativní obrat: současné změny v povaze právního vědění

Martin Škop

Abstrakt

Postmoderna, to není pouze dekonstrukce, kterou nabízí Jacques Derrida, a která je v českém právním prostředí chápána jako pouhá destrukce. Tento článek se zaměří spíše než na dekonstruktivistické tázání na jazykovou a narativní povahu práva. Cílem je poukázat na proměnu vědění, kterou se současným pojetím práva můžeme spojit: právo nelze poznávat jako konečnou sadu výpovědí o společensky aprobovaném jednání, či jednání, o kterém tvrdíme, že je žádoucí. Je to sada příběhů, která se neustále mění, která se vyvíjí, a ve které se odehrávají impulsivní i plánované boje o ovládnutí významů. Právo není možné poznávat ve své úplnosti. Právo jako celek je pouze ideální typ (Weber), jehož skutečné poznání je nespojité a v úplnosti nemožné. To je právo, na které nám ukazuje postmoderna, a které ukážeme v tomto článku.

Klíčová slova

postmodernismus; právo; ideologie; narativy v právu

Plný Text:

Mobi Mobi

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aarnio, Aulis. 2011. Essays on the Doctrinal Study of Law. Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1655-1

Agamben, Giorgio. 2011. Homo Sacer. Suverénní moc a pouhý život. Praha: OIKOYMENH.

Bárány, Eduard. 1997. Moc a právo. Bratislava: Veda – Vydavateľstvo Slovenské akadémie vied.

Bauman, Zygmund. 2003. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství.

Bauman, Zygmund. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství.

Benjamin, Walter. 1998. Agesilaus Santander. Praha: Herrmann & synové.

Boguszak, Jiří. 2005. „Právo a postmoderní situace. Právník 144 (11): 1201 – 1218.

Bourdieu, Pierre. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Bourdieu, Pierre. 1999. On Television. New York: The New Press.

Bourdieu, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Bourdieu, Pierre. 1987. „The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field.“ The Hastings Law Journal 38 (5): 814-854.

Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, Pierre. 2002. „The Forms of Capital.“ Pp. 280-291 in Readings in economic sociology, edited by N. W. Biggart. Oxford: Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15

Brooks, Peter. 2006. „Narrative Transactions – Does the Law Need a Narratology?“ Yale Journal of Law and Humanities 18 (1): 1 - 28.

Carty, Anthony. 1990. „Introduction: Post–Modern Law.“ Pp. 1-39 in Post-modern Law: Enlightenment, Revolution and the Death of Man, edited by A. Carty. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Cover, Robert. 1983. „Foreword: Nomos and Narrative.“ Harvard Law Review 97 (1): 4 - 68. https://doi.org/10.2307/1340787

Derrida, Jacques. 2002. Síla zákona – „Mystický základ autority“ Praha: OIKOYMENH.

Derrida, Jacques. 2011. Strašidlá Marxa. Bratislava: Vydavateľstvo Európa.

Derrida, Jacques. 1986. „Declarations of Independence.“ New Political Science 7 (1): 7 – 15. https://doi.org/10.1080/07393148608429608

Durkheim, Émile. 2004. Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Dworkin, Ronald. 2001. A Matter of Principle. Cambridge: Harvard University Press.

Eco, Umberto. 2013. Vytváření nepřítele a jiné příležitostné eseje. Praha: Argo.

Foucault, Michel. 2003. Abnormal. Lectures at the Collège de France 1974-1975. New York: Picador.

Foucault, Michel. 1999. Dějiny sexuality I. – Vůle k vědění. Praha: Herrmann & synové.

Foucault, Michel. 2000. „Truth and Judicial Forms.“ Pp. 155-172 in Power edited by J. D. Faubion. London: Penguin Books.

Foucault, Michel. 2005. Společnost je třeba bránit. Praha: Filosofia.

Gorski, Philip S. 2003. Disciplinary revolution: Calvinism and the Rise of the State in the Early Modern Europe. Chicago: University of the Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226304861.001.0001

Gramsci, Antonio. 2007. Prison Noteboks. Volume III. New York: Columbia University Press.

Hall, Stuart. 2006. „Popular Culture and the State.“ Pp 360-380 in The Anthropology of the State. A Reader edited by A. Sharma, A. Gupta. London: Blackwell Publishing.

Harvey, David. 1992. The Condition of Postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change. Cambridge: Blackwell Publishers.

Havel, Václav 1999. „Moc bezmocných.“ Pp. 224-330 in Eseje a jiné texty z let 1970-1989: Dálkový výslech edited by V. Havel. Praha: Torst.

Havel, Václav. 1987. „Příběh a totalita.“ Retrieved June 30, 2014 (http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=7_eseje.html&typ=HTML).

Holländer, Pavel. 2012. Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Christie, George C. 2010. The Notion of an Ideal Audience in Legal Argument. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Jellinek, Georg. 1906. Všeobecná státověda. Praha: J. Leichter.

Kafka, Franz. 1992. Proces. Polička: Argo.

Kautman, František. 2004. Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Věčný problém člověka. Praha: Academia.

Keller, Jan. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kennedy, Duncan. 2004. Legal education and the Reproduction of Hierarchy. A Polemic against the Systém. New York: New York University Press.

Kysela, Jan. 2014. Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges.

Litowitz, Douglas E. 1999. Postmodern Philosophy and Law. Lawrence: University Press of Kansas.

Loveman, Mara. 2005. „The Modern State and the Primitive Accumulation of Symbolic Power.“ American Journal of Sociology 110 (6): 1651 – 1683. https://doi.org/10.1086/428688

Lyotard, Jean-François. 1993. O postmodernismu. Praha: Filosofia.

Macur, Josef. 2001. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita.

Marcuse, Herbert. 1991. Jednorozměrný člověk: studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti. Praha: Naše vojsko.

Marx, Karel and Bedřich Engels. 1972. Manifest komunistické strany. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Oliva, Karel. 2008. Jazykový posudek k návrhu občanského zákoníku. Ústav pro jazyk český Akademie věd, v.v.i. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd, v.v.i. Retrieved June 20, 2014 (http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Jazykovy_posudek__Ustavu__pro_jazyk_cesky__Akademie_ved__Ceske_republiky.pdf).

Olšáková, Doubravka. 2014. Věda jde k lidu! Praha: Academia.

Pezl, Tomáš. 2011. „Vztah mezi náboženským právem a právem státu – případ Izraele.“ Pp. 272-279 in Právo a jeho prostredie edited by E. Bárány. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV.

Shakespeare, William. 1963. „Hamlet.“ in Hry edited by W. Shakespeare. Praha: Mladá fronta.

Sobek, Tomáš. 2012. Právní myšlení. Kritika moralismu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Stacy, Helen M. 2001. Postmodernism and Law – Jurisprudence in a Fragmenting World. London: Dartmouth Publishing Company.

Střítecký, Jaroslav. 1990. „Spor o postmodernismus a otázka sociální racionality.“ Sborník prací Filoszofické fakulty brněnské univerzity G33: 67 – 84.

Tamanaha, Brian Z. 2005. A General Jurisprudence of Law and Society. New York: Oxford University Press.

Weber, Max. 1949. The Methodology of the Social Sciences. Glencoe: The Free Press.

Weber, Max. 1983. „Protestantská etika a duch kapitalizmu.“ in K metodológii sociálnych vied edited by M. Weber. Bratislava: Pravda.

Weber, Max. 1998. „Politika jako povolání.“ Pp. 246-296 in Metodologie, sociologie a politika. Edited by M. Weber. Praha: OIKOYMENH.

Weyr, František. 1936. Teorie práva. Praha: Orbis.

White, James B. 1985. The Legal Imagination. London: University of Chicago Press.

White, James B. 1982. „Law as Language: Reading Law and Reading Literature.“ Texas Law Review, 60 (3): 415 - 445.

Závadská, Elena. 2013. „Zjednocovanie súdnej praxe a iné problémy.“ Pp. 278 – 288 in Zmena práva edited by E. Bárány. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV.

https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-11