Distinkce a bydlení v pozdně socialistické společnosti

Ondřej Špaček

Abstrakt

Způsoby bydlení a praktiky jeho budování představují jednu z výrazných a zároveň každodenních cest vyjadřování statusové pozice. Článek se pokouší z perspektivy spotřebních praktik rekonstruovat vztah mezi bydlením a sociálním prostorem v české společnosti pozdního socialismu. Na základě analýzy rozsáhlých reprezentativních šetření z let 1977 a 1984 hledá odpovědi na tyto otázky: (1) nakolik byla struktura bydlení tehdejší doby strukturována dimenzemi sociálního prostoru, konkrétně politickým, kulturním a ekonomickým kapitálem; (2) nakolik tento sociální prostor strukturoval preference v bydlení; a (3) jakou roli a pozici mezi praktikami bydlení mělo chataření a chalupaření. Za klíčovou dimenzi můžeme na základě dat považovat kulturní kapitál, který výrazným způsobem souvisel s migrací do měst, jeho nositelé častěji bydleli v bytech vyšší kvality a bylo u nich rozšířenější chataření a chalupaření. Diskuze poukazuje na možnou aplikovatelnost konceptů habitu a kulturního kapitálu při studiu rozdílů mezi městem a venkovem, a dále upozorňuje na problematičnost analýz preferencí v bydlení, které nezohledňují existující strukturu bytů.

Klíčová slova

bydlení; spotřeba; sociální prostor; vkus; socialismus; Česká republika

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDRLE, Vladimír. Nepotopitelná třída: Rodinné zázemí v sebeprezentaci českých postkomunistických podnikatelů. Biograf 1999, č. 18-19, s. 41–60. ISSN 1211-5770.

BARVÍKOVÁ, Jana. Jak se žije na Jižním Městě z pohledu „Husákových dětí “. Sociální studia, 2010, roč. 7, č. 3, s. 59–78. ISSN 1214-813X.

BENNETT, Tony a kol. Culture, Class, Distinction. London: Routledge, 2009. ISBN 9780203930571. https://doi.org/10.4324/9780203930571

BLUNT, Alison a Robyn DOWLING. Home. London: Routledge, 2006. ISBN 978-0415332743.

BODNÁR, Judit a József BÖRÖCZ. Housing advantages for the better connected? Institutional segmentation, settlement type and social network effects in Hungary’s late state-socialist housing inequalities. Social forces, 1998, roč. 76, č. 4, s. 1275–1304. ISSN 0037-7732. https://doi.org/10.1093/sf/76.4.1275

BOTERMAN, Willem R. Deconstructing Coincidence: How Middle-Class Households Use Various Forms of Capital to Find a Home. Housing, Theory and Society, 2012, roč. 29, č. 3, s. 321–38. ISSN 1403-6096. https://doi.org/10.1080/14036096.2011.638315

BOTTERO, Wendy. Stratification: Social Division and Inequality. London: Routledge, 2005. ISBN 0-415-28179-2.

BOURDIEU, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press, 1984. ISBN 0-674-21277-0.

BOURDIEU, Pierre. „Sovětská" varianta a politický kapitál. In Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998, s. 21-25. ISBN 80-7184-518-3.

BOURDIEU, Pierre. The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity press, 2005. ISBN 978-0745625393.

BREIGER, Ronald L. A tool kit for practice theory. Poetics, 2000, roč. 27, č. 2–3, s. 91–115. ISSN 0304-422X. https://doi.org/10.1016/S0304-422X(99)00026-1

BREN, Paulina. Weekend Getaways: The Chata, the Tramp and the Politics of Private Life in Post-1968 Czechoslovakia. In CROWLEY, David a Susan E. REID (eds.). Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc. Oxford: Berg, 2002, s. 123-40. ISBN 978-1859735381.

BRIDGE, Gary. Estate Agents as Interpreters of Economic and Cultural Capital: The Gentrification Premium in the Sydney Housing Market. International Journal of Urban and Regional Research, 2001, roč. 25, č. 1, s. 87–101. ISSN 1468-2427. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00299

BRIDGE, Gary. It’s Not Just a Question of Taste: Gentrification, the Neighbourhood, and Cultural Capital. Environment and Planning A, 2006a, roč. 38, č. 10, s. 1965–78. ISSN 0308-518X. https://doi.org/10.1068/a3853

BRIDGE, Gary. Perspectives on cultural capital and the neighbourhood. Urban Studies, 2006b, roč. 43, č. 4, s. 719–30. ISSN 0042-0980.

ČERMÁK, Zdeněk. Internal Migration in the Czech Republic During Period of Transition. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, 1996, č. 37, s. 122-30.

DRBOHLAV, Dušan. Důvody regionálních a sídelních preferencí obyvatelstva ČR. Sborník Československé geografické společnosti, 1990, roč. 95, č. 1, s. 13–29. ISSN 1212-0014.

EYAL, Gil, Iván SZELÉNYI a Eleanor TOWNSLEY. Making Capitalism Without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe. London: Verso, 1998. ISBN 78-1859843123.

FERENČUHOVÁ, Slavomíra a Mark JAYNE. Zvyknúť si na Petržalku: každodenný život, bežná spotreba a vzťah k socialistickému sídlisku. Český lid, 2013, roč. 100, č. 3, s. 303–18. ISSN 0009-0794.

GALČANOVÁ, Lucie. Svoboda, soukromí a bezpečí: nové hraniční prostory v naracích obyvatel vybraných brněnských předměstí. In OUŘEDNÍČEK, Martin, Petra ŠPAČKOVÁ a Jakub NOVÁK (eds.). Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013, s. 200-33. ISBN 978-80-200-2226-4.

GRAM‐HANSSEN, Kirsten a Claus BECH‐DANIELSEN. House, Home and Identity from a Consumption Perspective. Housing, Theory and Society, 2004, roč. 21, č. 1, s. 17–26. ISSN 1403-6096. https://doi.org/10.1080/14036090410025816

HAMPL, Martin a Karel KÜHNL. Migratory trends in former Czechoslovakia. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 1993, č. 1, s. 53-71. ISSN 0300-5402.

KOSTELECKÝ, Tomáš. Postoje obyvatel k situaci na trhu s bydlením a bytové politice: existují v České republice „housing classes“? Sociologický časopis, 2005, roč. 41, č. 2, s. 253–70. ISSN 0038-0288.

KREIDL, Martin. Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. ISBN 978-80-7043-678-3.

LIBROVÁ, Hana. Dva typy druhého bydlení v ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 1975, roč. 24, č. G19, s. 53–64.

LUX, Martin a Tomáš KOSTELECKÝ (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7419-068-1.

LUX, Martin, Petr SUNEGA a Tomáš KATRŇÁK. Classes and Castles: Impact of Social Stratification on Housing Inequality in Post-Socialist States. European Sociological Review, 2013, roč. 29, č. 2, s. 274–88. ISSN 0038-0288. https://doi.org/10.1093/esr/jcr060

MATĚJŮ, Petr, Jiří VEČERNÍK a Hynek JEŘÁBEK. Social structure, spatial structure and problems of urban research: the example of Prague. International Journal of Urban and Regional Research, 1979, roč. 3, č. 2, s. 181–202. ISSN 1468-2427. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1979.tb00785.x

MONEY, A. Material Culture and the Living Room: The Appropriation and Use of Goods in Everyday Life. Journal of Consumer Culture, 2007, roč. 7, č. 3, s. 355–77. ISSN 1469-5405. https://doi.org/10.1177/1469540507081630

MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno...: Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-80-X.

MUSIL, Jiří a kol. Lidé a sídliště. Praha: Svoboda, 1985.

MUSIL, Jiří. Housing policy and the sociospatial structure of cities in a socialist country: the example of Prague. International Journal of Urban & Regional Research, 1987, roč. 11, č. 1, s. 27–36. ISSN 1468-2427. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1987.tb00033.x

MUSIL, Jiří. Nové vymezení sociální ekologie. Sociologický časopis, 1991, roč. 27, č. 1, s. 69–89. ISSN 0038-0288.

MUSIL, Jiří. Urbanizace českých zemí a socialismus. In HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR a Jiří MUSIL (eds.). Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002, s. 237–97. ISBN 80-7185-409-3.

MUSIL, Jiří. Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950–2000. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 2, s. 137–67. ISSN 0038-0288.

ROUX, Brigitte Le a Henry ROUANET. Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 2004. ISBN 978-1-4020-2236-4.

SAVAGE, Mike a kol. Focus Article. Housing, Theory and Society, 2010, roč. 27, č. 2, s. 115–61. ISSN 1403-6096. https://doi.org/10.1080/14036090903434975

SAVAGE, Mike. The Lost Urban Sociology of Pierre Bourdieu. in BRIDGE, Gary a Sophie WATSON (eds.). The New Blackwell Companion to the City. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, s. 511–20. ISBN 978-1-4051-8981-1. https://doi.org/10.1002/9781444395105.ch45

SILVA, Elizabeth B. a David WRIGHT. Displaying Desire and Distinction in Housing. Cultural Sociology, 2009, roč. 3, č. 1, s. 31–50. ISSN: 1749-9755. https://doi.org/10.1177/1749975508100670

SMITH, David M. The Socialist City. In ANDRUSZ Gregory, Michael HARLOE a Ivan SZELENYI (eds.). Cities after Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies. Oxford: Blackwell, 1996, s. 70-99. ISBN 978-1-55786-164-1.

SOUTHERTON, D. Consuming Kitchens: Taste, Context and Identity Formation. Journal of Consumer Culture, 2001, roč. 1, č. 2, s. 179–203. ISSN 1469-5405. https://doi.org/10.1177/146954050100100202

SWARTZ, David. Culture & Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: University of Chicago Press, 1997. ISBN 978-0226785950. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226161655.001.0001

SZELÉNYI, Iván. Urban Inequalities Under State Socialism. Oxford: Oxford University Press, 1983. ISBN 978-0198771760.

ŠAFR, Jiří. Skupina majitelů domů a nájemníků. Třídy bydlení? S. 77–101 in Nerovnosti kolem nás. Analýza utváření sociálních nerovností v každodenním životě, Pracovní texty. 2006. Praha: ISS FSV UK.

VACKOVÁ, Barbora. Idea bydlení za městem a koncept zahradního města. In OUŘEDNÍČEK, Martin, Petra ŠPAČKOVÁ a Jakub NOVÁK (eds.). Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013, s. 37-60. ISBN 978-80-200-2226-4.

WARDE, Alan. Consumption and theories of practice. Journal of consumer culture, 2005, roč. 5, č. 2, s. 131–53. ISSN 1469-5405. https://doi.org/10.1177/1469540505053090

WUGGENIG, Ulf. Comments on Chan and Goldthorpe: Pitfalls in Testing Bourdieu’s Homology Assumptions Using Mainstream Social Science Methodology. Poetics, 2007, roč. 35, č. 4-5, s. 306–16. ISSN 0304-422X. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2007.06.002

https://doi.org/10.5817/SOC2014-4-51


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home
Petr Gibas
Czech Sociological Review  ročník: 53,  číslo: 2,  první strana: 241,  rok: 2017  
https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.315