„Naše ruiny jsou našim domovem“: Bezdomovci, domov a sociální organizace

Ondřej Hejnal

Abstrakt

Cílem studie je navázat na současný stav bádání o vztahu bezdomovectví a představy domova v České republice. Na základě svého více než tříletého etnografického výzkumu bezdomovců v lokalitě středně velkého města (zahrnující aktivní zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s bezdomovci) a dílčích aspektů sociální struktury/organizace bezdomovecké skupiny popisuji (a) aktérskou definici domova; (b) nutné prvky emické definice domova; (c) opuštěnou budovu (emicky nazývanou Hilton), z níž někteří obyvatelé deklarovali, že ji považují za domov, a (d) vybrané mechanismy sociální organizace bezdomovecké skupiny. Základními pozicemi sociální struktury jsou submisivní solitéři, agresivní solitéři, submisivní skupinky a dominantní skupinky. Aktérská definice zahrnuje sociální vazby, pocit bezpečí, fyzické dispozice obydlí a jeho vybavenost. Sociální organizace odkazuje k utváření sociálních vazeb (sdílení, darování, půjčování), sociální hierarchizaci (trestání za neoplácení daru a nesplácení půjček, sklon k použití násilí) a morální ekonomii (od sdílení k okrádání). Specifická konfigurace těchto aspektů vytváří potenciál pro vnímání určitého místa coby domova. Tento interpretační rámec vysvětluje, proč někteří bezdomovci mají domov, a zároveň poodkrývá praxe, které se spolupodílí na produkci jeho absence.

Klíčová slova

bezdomovectví; domov; místo; sociální organizace a struktura; morální ekonomie

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AGAR, Michael H. The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. London: Academic Press, 1980. ISBN 9780120444700.

BERG, Bruce L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston: Allyn and Bacon, 2001. ISBN 0205318479.

BERNARD, Russell H. et al. The Construction of Primary Data in Cultural Anthropology. Current Anthropology, 1986, roč. 27, č. 4, s. 382–96. ISSN 0011-3204. https://doi.org/10.1086/203456

BERNARD, Russell H. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Oxford: AltaMira Press, 2006. ISBN 0759108692.

BLUNT, Alison a Robyn DOWLING. Home. London: Routledge, 2006. ISBN 0415332753.

BOURDIEU, Pierre. Symbolic Power. Critique of Anthropology, 1979, roč. 13–14, č. 4, s. 77–85. ISSN 0308-275X. https://doi.org/10.1177/0308275X7900401307

BOURDIEU, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press & Basil Blackwell Ltd., 1991. ISBN 0674510410.

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 9788071845188.

BOURGOIS, Philippe a Jeffrey SCHONBERG. Righteous Dopefiend. Los Angeles: University of California Press, 2009. ISBN 9780520254985.

BROWNE, Katherine E.. Economics and Morality: Introduction. IN BROWNE, Katherine E. a MILGRAM, Lynne (eds.), Economics and Morality: Anthropological Approach. Lanham: AltaMira Press, 2009, S. 1–40. ISBN 978-0-7591-1226-1.

BURZOVÁ, Petra. Slovak Nation, Nationalism and Nationing: Beyond Groupism with Groups. Plzeň, 2010, Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni (FF/KSA).

CRESSWELL, Tim. Place: A Short Introduction. Malden: Blackwell, 2004. ISBN 1405106727.

FASSIN, Didier. Introduction: Toward a Critical Moral Anthropology. In FASSIN, Didier (ed.). A Companion to Moral Anthropology. Malden: Wiley-Blackwell, 2012, s. 1–17. ISBN 978-0-470-65645-7. https://doi.org/10.1002/9781118290620.ch

FIRTH, Raymond. Social Organization and Social Change. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1954, roč. 84, č. 1/2, s. 1–20. ISSN 0307-3114. https://doi.org/10.2307/2843997

FIRTH, Raymond. Some Principles of Social Organization. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1955, roč. 85, č. 1/2, s. 1–18. ISSN 0307-3114. https://doi.org/10.2307/2844179

GLASSER, Irene a Rae BRIDGMA. Braving the Street: The Anthropology of Homelessness. New York: Berghahn Books, 1999. ISBN 157181096X.

HEJNAL, Ondřej. Etnografie (extrémní) chudoby: Teoretické a empirické implikace výzkumu bezdomovců. AntropoWebzin, 2011, roč. 7, č. 3, s. 171–176. ISSN 1801-8807.

HEJNAL, Ondřej. Antropologův den mezi „klienty represe“: Zúčastněné pozorování bezdomovců ve středně velkém městě. AntropoWebzin, 2012, roč. 8, č. 3, s. 141–152. ISSN 1801-8807.

HEJNAL, Ondřej. Anachorický bezdomovec: Purifikace a transgrese veřejného prostoru. Český lid, 2013a, roč. 100, č. 4, s. 449–467. ISSN 0009-0794.

HEJNAL, Ondřej. „Hilton jako „fekální dvůr“: Socioprostorové aspekty bezdomovectví.“ Sociologický časopis, 2013b, roč. 49, č. 2, s. 241–267. ISSN 0038-0288.

HEJNAL, Ondřej. „Já si je najdu, ty vole. Dyť máme furt stejný místa“: Místa bezdomovců ve veřejném prostoru. Lidé města, 2013c, roč. 15, č. 3. s. 419–441. ISSN 1212-811.

HEJNAL, Ondřej. Bezdomovec jako „klient represe“: Diskursivní reprodukce potřebných a nepotřebných chudých. In LUPTÁK, Ľubomír et al (eds.). Neoliberalismus a marginalita: Studie z českého reálkapitalismu. Brno: Doplněk, 2013d, s. 137–51. ISBN 1081-425-2013.

HEJNAL, Ondřej a Ľubomír LUPTÁK. Když výzkum, tak skrytý: Serpentinami formalizované etiky. In PAVLÁSEK, Michal a Jana NOSKOVÁ (eds.). Když výzkum, tak kvalitativní: Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita a Etnologický ústav AV ČR, 2013a, s. 133–47. ISBN 978-80-210-6480-5.

HEJNAL, Ondřej a Ľubomír LUPTÁK. „Využitie CAQDAS pri výskume sekuritizácie a desekuritizácie. In UŠIAK, Jaroslav, Jana LASICOVÁ, and Dávid KOLLÁR (eds.). Bezpečnostné fórum 2013. Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodních vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013b, s. 232–239. ISBN 978-80-557-0496-8.

HOLPUCH, Petr. Bezdomovectví jako přístup k životu. Biograf, 2011, č. 54, s. 3–29. ISSN 1211-5770.

HRADECKÝ, Ilja. Konflikt, bezdomovci a veřejný prostor. Tematická zpráva 2006 [online]. 2006. Praha: The European Observatory on Homelessness. Dostupné z: http://www.nadeje.cz/vz/kbvp_tz2006.pdf

HRADECKÝ, Ilja et al. Definice a typologie bezdomovství. Praha: Naděje, o. s., 2007. ISBN 978-80-86451-13-8.

CHARMAZ, Kathy. Constructionism and the Grounded Theory Method. In HOLSTEIN, James A. a Jaber F. GUBRIUM. (eds.). Handbook of Constructionist Research. New York: The Guilford Press, 2008, s. 397–412. ISBN 159385305X.

KUCKARTZ, Anne M. a Michael J. SHARP. Responsibility: A Key Category for Understanding the Discourse on the Financial Crisis – Analyzing the KWALON Data Set with MAXQDA 10. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 2011, roč. 12, č. 1, článek 22. ISSN 1438-5627.

LOVELL, Anne M. „The City Is My Mother“: Narratives of Schizophrenia and Homelessness. American Anthropologist, 1997, roč. 99, č. 2, s. 355–368. ISSN 1548-1433. https://doi.org/10.1525/aa.1997.99.2.355

LUPTÁK, Ľubomír. Bezpečnostný diskurz v SR: Lokalizácia neoliberálneho vládnutia v postsocialistickom barbaricu. Plzeň, 2011, Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni (FF/KSA).

LUPTÁK, Ľubomír et al. Neoliberalismus a marginalita: Studie z českého reálkapitalismu. Studijní texty. Brno: Doplněk, 2013. ISBN 1081-425-2013.

MERTL, Jiří a Ondřej HEJNAL. Metafory, bezdomovci a média: Metodologický nástin využití analýzy metafor a podpůrného softwaru (MAXQDA a AntConc). AntropoWebzin, 2013, roč. 9, č. 3, s. 145–153. ISSN 1801-8807.

MOORE, Jeanne. Polarity or Integration? Towards a Fuller Understanding of Home and Homelessness. Journal of Architectural and Planning Research, 2007, roč. 24, č. 2, s. 143–159. ISSN 0738-0895.

OKELY, Judith. Thinking through Fieldwork. In BRYMAN, Alan a Bob BURGESS (eds.). Analyzing Qualitative Data. London: Routledge, 1994, s. 18–34. ISBN 041506063X. https://doi.org/10.4324/9780203413081_chapter_1

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. On the Concept of Function in Social Science. American Anthropologist, 1935, roč. 37, č. 3, s. 394–402. ISSN 1548-1433. https://doi.org/10.1525/aa.1935.37.3.02a00030

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. On Social Structure. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1940, roč. 70, č. 1, s. 1–12. ISSN 0307-3114. https://doi.org/10.2307/2844197

RAVENHILL, Megan. The Culture of Homelessness. Hampshire: Ashgate, 2008. ISBN 9780754671909.

RŮŽIČKA, Michal. Sociální reprodukce bezdomovectví a meze liberálního individualizmu. Biograf, 2011, roč. 54, s. 55–62. ISSN 1801-8807.

SAUNDERS, Peter a Peter WILLIAMS. The Constitution of the Home: Towards a Research Agenda. Housing Studies, 1988, roč. 3, č. 2, s. 81–93. ISSN 0267-3037. https://doi.org/10.1080/02673038808720618

SCHÖNFELDER, Walter. CAQDAS and Qualitative Syllogism Logic – NVivo 8 and MAXQDA 10 Compared. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 2011, roč. 12, č. 1, článek 21. ISSN 1438-5627.

SOJA, Edward W. Thirdspace: Expanding the Scope of the Geographical Imagination. In MASSEY, Doreen, John ALLEN a Phil SARRE (eds.). Human Geography Today. Cambridge: Polity Press, 1999, s. 260–278. ISBN 0745621899.

SPRADLEY, James P. You Owe Yourself a Drunk: An Ethnography of Urban Nomads. Long Grove: Waveland Press, 1970. ISBN 978-1-57766-085-9.

SPRADLEY, James P. Participant Observation. Wadsworth: Cengage Learning, 1980. ISBN 0030445019.

STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno, Boskovice: Sdružení Podané ruce, Albert, 1999. ISBN 9788085834604.

TOMAS, Annabel a Helga DITTMAR. The Experience of Homeless Women: An Exploration of Housing Histories and the Meaning of Home. Housing Studies, 1995, roč. 10, č. 4, s. 493–515. ISSN 0267-3037. https://doi.org/10.1080/02673039508720834

TOUŠEK, Ladislav. Analýza situace bezdomovců v Plzni včetně identifikace jejich počtu. Závěrečná zpráva z výzkumu, 2009. Plzeň: Nepublikováno.

TOUŠEK, Ladislav. Vybrané aspekty metodologie aplikované antropologie. In HIRT, Tomáš et al. (eds.). Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2012, s. 25–106. ISBN 978-80-261-0122-2.

TOUŠEK, Ladislav. Prostor, transgrese a bezdomovectví. Plzeň, 2013, Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni (FF/KSA).

VAŠÁT, Petr. Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších. Sociologický časopis, 2012a, roč. 48, č. 3, s. 247–282. ISSN 0038-0288.

VAŠÁT, Petr. Studium bezdomovectví v USA: Inspirace pro výzkum v ČR. Český lid, 2012b, roč. 99, č. 2, s. 129–149. ISSN 0009-0794.

VAŠÁT, Petr. „Sme na jedný lodi“: Morálka a ekonomika v prostředí třídy nejchudších.“ Český lid, 2013, roč. 100, č. 4, s. 427–448. ISSN 0009-0794.

VAŠÁT, Petr. „Předevčírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalizace třídy nejchudších. Sociologický časopis, 2014, roč. 50, č. 1, 57-82. ISSN 0038-0288.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-4-33


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Between Tactics and Affect, Non-place and Place: A Visual Analysis of the Everyday Geography of Homeless People
Petr Vašát, Petr Gibas, Markéta Poláková
Czech Sociological Review  ročník: 53,  číslo: 4,  první strana: 533,  rok: 2017  
https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.4.357

2. Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home
Petr Gibas
Czech Sociological Review  ročník: 53,  číslo: 2,  první strana: 241,  rok: 2017  
https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.315