Péčí o děti proti nudě a osamělosti: české chůvy vietnamských dětí aktivně stárnoucí

Adéla Souralová

Abstrakt

Vietnamští rodiče v České republice často hledají české ženy na hlídání svých dětí. Na jejich poptávku po placené péči o děti odpovídá specifická skupina žen, a sice ženy závislé na sociálním státu – na rodičovské dovolené, ženy nezaměstnané a ženy v důchodu. V této stati vycházím z hloubkových rozhovorů uskutečněných s českými chůvami vietnamských dětí, které začaly tuto práci vykonávat záhy po odchodu do důchodu. Analýza těchto rozhovorů odhaluje emické chápání péče o děti a její role v kontextu biografií žen. V textu ukazuji, že péče o děti je stěžejní aktivitou samotného přechodu z participace na trhu práce k důchodu ulehčující ženám navyknout si na novou biografickou zkušenost. Zároveň se zaměřuji na to, jak se péče o děti stává stěžejní pro identitní práci (identity work). Placená péče o děti formuje chápání genderových subjektivit mých informátorek, a to na dvou rovinách. Na té první poskytuje ženám prostor pro „dělání genderu“; skrze péči o závislé dítě ženy definují své ženství. Druhou úrovní je pak kontext rodinný, příbuzenský, kdy každodenní kontakt mezi chůvou a dítětem vede ke zpříbuzenštění. Z chůvy se stává babička (v mnohém suplující prarodiče žijící ve Vietnamu) a z dětí se stávají vnoučata (existující vedle dětí chůviných dětí, které jsou již odrostlé či v méně intenzivním kontaktu s babičkami). Péče tak formuje nové typy rodinných vazeb a umožňuje aktivní (rozuměj: každodenní) zapojení žen do mezigeneračních vztahů.

Klíčová slova

péče; aktivní stárnutí; zpříbuzenštění; dělání genderu

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ABEL, Emily K. a Margaret K. NELSON. Circles of Care: An Introductory Essay. In ABEL, Emily K. a Margaret K. NELSON (eds.).Circles of Care: Work and Identity in Women's Lives, 1st ed. Albany: State University of New York Press, 1990, s. 4–34. ISBN 0791402630.

ARBER, Sara a Virpi TIMONEN. Contemporary Grandparenting: Changing Family Relationships in Global Contexts. 1st ed. The Policy Press, 2012a. ISBN: 9781847429674. https://doi.org/10.1332/policypress/9781847429681.003.0001

ARBER, Sara a Virpi TIMONEN. Grandparenting in the 21st century: new directions. In ARBER, Sara a Virpi TIMONEN (eds.). Contemporary Grandparenting: Changing Family Relationships in Global Contexts. 1st ed. The Policy Press, 2012b, s. 247–264. ISBN: 9781847429674. https://doi.org/10.1332/policypress/9781847429681.001.0001

ARENDELL, Terry. Conceiving and Investigating Motherhood: The Decade’s Scholarship. Journal of Marriage and Family, 2000, roč. 62. č. 4, s. 1192–1207. ISSN 1741-3737. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01192.x

BÚRIKOVÁ, Zuzana a Daniel MILLER. Au Pair. 1st ed. Cambridge: Polity Press, 2010. ISBN 0745650120.

CARSTEN, Janet. After Kinship.1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0521665701.

CHAMBERLAYNE, Prue a Annette KING. Cultures of Care: Biographies of Carers in Britain and the Two Germanies. 1. ed. Bristol: The Policy Press, 2000. ISBN 1861341660. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t897qz

CHEEVER, Susan. The Nanny Dilemma. In EHRENREICH, Barbara., HOCHSCHILD,Arlie. R.(eds).Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. 1st ed. New York: Metropolitan Books, 2003, s. 31–38. ISBN 080506995X.

CONNIDIS, Ingrid A. Family Ties and Aging. 2nd Ed. Pine Forge Press/Sage, 2010. ISBN 9781412959575.

EBAUGH, Helen R. a Mary CURRY. Fictive Kin as Social Capital in New Immigrant Communities. Sociological Perspectives, 2000, roč. 43, č. 2, s. 189–209. ISSN 0731-1214. https://doi.org/10.2307/1389793

ENGLAND, Paula. Emerging Theories of Care Work. Annual Review of Sociology, 2005, roč. 31, s. 381–399. ISSN 2150-7511. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122317

EZZY, Douglas. Qualitative Analysis. Practice and Innovation. 1st Ed. London: Routledge, 2002. ISBN 1741151600.

FONER, Nancy. The Immigrant Family: Cultural Legacies and Cultural Changes. International Migration Review, 1997, roč. 31, č. 4, s. 961–974. ISSN 1747-7379. https://doi.org/10.1177/019791839703100407

GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. 1st pub. Stanford University Press, 1991. ISBN 0804719446.

GILLIGAN, Carol. Jiným hlasem. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-402-8

GOFFMAN, Erving. Gender Display. Studies in the Anthropology of Visual Communication, 1976, č. 2, s. 69–77. ISSN 0192-6918. https://doi.org/10.1525/var.1976.3.2.69

GREGSON, Nicky a Michelle LOWE. Servicing the Middle Classes: Class, Gender and Waged Domestic Labour in Contemporary Britain. 1. ed. London and New York: Routledge, 1994. ISBN 0415085314.

HARDIN, Carolyn. „My American Grandma“: Theorizing Fictive Kinship and Affective Visibility in the Lives of Immigrant Elder Care Workers [online]. Sand Diego, CA: National Communication Asociation Annual Conference, 2008. [cit. 16. 4. 2014]. Dostupné z: http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/6/7/0/pages256705/p256705-1.php

HARPER, S. Grandparenthood. In JOHNSON, Malcolm L. (ed). The Cambridge handbook of age and ageing. New York, Cambridge University Press 2005, s. 422–428. ISBN 1139447491. https://doi.org/10.1017/CBO9780511610714.044

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Studie. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. ISBN: 978-80-7419-152-7.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří. Sociologica - andragogica 2009, Problémy ohrožených skupin, mezigenerační vztahy v rodině. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 11–26., ISSN: 1803-0246 .

HELD, Virginia. The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. 1st ed. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-518099-2.

HOCHSCHILD, Arlie R. The Nanny Chain. The American Prospect. 2000, roč. 11, č. 4, s. 32–36. ISSN 1049-7285.

HOCHSCHILD, Arlie. R. Láska a zlato. Globální řetězce péče. In HRUBEC, Marek. (ed.). Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálněekonomických nerovností a konfliktů. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2008, s. 107–128. ISBN 978-80-7007-286-8.

HONDAGNEU-SOTELO, Pierette a Ernestine AVILA. ’I’m here, but I’m there’: The Meanings of Latina Transnational Motherhood. Gender and Society. 1997, roč. 11, č. 5, s. 548–571. ISSN 1552-3977. https://doi.org/10.1177/089124397011005003

HOWELL, Signe. Kinning: the Creation of Life Trajectories in Transnational Adoptive Families. Journal of the Royal Anthropological Institute, 2003, roč. 9, č. 3 s. 465–484. ISSN 1359-0987. https://doi.org/10.1111/1467-9655.00159

ISAKSEN Lise Widdig. Masculine dignity and the dirty body. NORA: Nordic Journal of Women's Studies, 2002, roč. 10, č. 3, s. 137–146. ISSN 1502-394X. https://doi.org/10.1080/080387402321012162

KARNER, Tracy X. Professional caring: Homecare workers as fictive kin. Journal of Aging Studies, 1998, roč. 12, č. 1, s. 69–82. ISSN 0890-4065. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(98)90021-4

MACDONALD, Cameron L. Shadow Mothers. Nannies, Au Pairs, and the Micropolitics of Mothering. 1. ed. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2010. ISBN 0520266978.

MAROUFOF, Michaela. With All the Cares in the World: Irregular Migrant Domestic Workers in Greece. In TRIANDAFYLLIDOU, Anna. (ed). Irregular Migrant Domestic Workers in Europe: Who Cares?, 1st ed. Aldershot: Ashgate, 2013, s. 95–115. ISBN 9781409442028.

MAUSS, Marcel. Esej o daru. 1. vyd. Praha: SLON, 1990. ISBN 808585077x.

MCMAHON, Martha. Engendering Motherhood: Identity and Self-Transformation in Women‘s Lives. 1st ed. New York: Guilford Press, 1995. ISBN 1572300027.

MITCHELL, Eva a Dana HAMPLOVÁ (eds.). Kdo se (po)stará? Dítě mezi rodinou, státem a trhem. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-7330-216-0.

MURRAY, Susan B. Child Care Work: Intimacy in the Shadows of Family-Life. Qualitative Sociology, 1998, č. 2, s. 149–168. ISSN 0162-0436. https://doi.org/10.1023/A:1023434627821

NELSON Margaret K. Negotiated Care: The Experience of Family Day Care Providers. 1st ed. Philadelphia: Temple University Press, 1990. ISBN 0877227284.

PARREÑAS, Rhacel S. Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic Work. 1st ed. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. ISBN 0804739226.

PATTON, Michael Q. Qualitative Evaluation and Research Methods. 2nd ed. Newbury Park, California: Sage, 1990. ISBN 0803937792.

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí. Sociológia - Slovak Sociological Review, 2012, roč. 44, č. 2, s. 212–232. ISSN 0049-1225.

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE 2010. Fórum sociální politiky, 2014, roč. 8, č. 3, s. 9–14. ISSN 1802-5854.

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. EDIS. 1 vyd. Brno: Munipress, 2013. ISBN: 978-80-210-6310-5. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6310-2013

QUINN, Joseph F. a Michael KOZY. The role of bridge jobs in the retirement transition: Gender, race and ethnicity. The Gerontologist, 1996, roč. 36, č. 3, s. 363–372. ISSN 1758-5341. https://doi.org/10.1093/geront/36.3.363

ROSSI, Alice S. a Peter H. ROSSI. Of human bonding: parent-child relations across the life course. 1st ed. Transaction Publishers, 1990. ISBN: 9780202303611.

SAHLINS, Marshall. What kinship is (part one). Journal of the Royal Anthropological Institute, 2011, roč. 17, č. 1, s. 2–19 ISSN 1467-9655. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2010.01666.x

SCHNEIDER, David M. A Critique of the Study of Kinship. 1st ed. University of Michigan Press: Ann Arbor, 1984. ISBN 0472080512.

ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze genderu a pohlaví. Sociální studia. 2002, č. 7, s. 15–27. ISSN 1214-813X.

SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti. Sociální studia, 2012, roč. 9, č. 3, s. 31-50. ISSN 1214-813X.

SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Immigrant Families and Czech Nannies: Mutual Dependency, Emotionality, and Kinship Ties in Caregiving. Brno, 2013. Disertační práce. Masarykova universita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie.

SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Hiring a Czech Nanny as a Post-Migratory Family Settlement Strategy. In HAHN, Sylvia a Stan, NADEL. Asian Migrants in Europe. Transcultural Connections (Transkulturelle Perspektiven). 1st ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht V&R unipress, 2014. s. 95–112. ISBN 978-3-8471-0254-0.

SZINOVACZ, Maxmiliane E. Handbook on grandparenthood. 1st ed. Westport, CT: Greenwood Press, 1998 ISBN 9780313298868.

TRONTO, Joan C. Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethics of Care. 2nd ed. New York & London: Routledge, 1994. ISBN 0415906423.

TWIGG, Julia. Carework as a form of bodywork. Ageing and Society, 2000, roč. 20, č. 4, s. 389–411. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X99007801

UHDE, Zuzana. Od sociálních konfliktů ke společnosti péče. In HORNOVÁ, Magdalena. (ed.). Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha: Gender studies, o.p.s., 2012, s. 10–22. ISBN 978-80-86520-45-2.

UHLENBERG , Peter. Mortality decline in the twentieth century and supply of kin over the life course. The Gerontologist, 1996, roč. 36, č. 5, s. 681–685, ISSN 1758-5341. https://doi.org/10.1093/geront/36.5.681

VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Sociologicky časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 939–963. ISSN 0038-0288.

VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6.

WALZER, Susan. Contextualizing the Employment Decisions of New Mothers. Qualitative Sociology, 1997, roč. 20, č. 2, s. 211–227. ISSN 0162-0436. https://doi.org/10.1023/A:1024761618294

WEST, Candace a Don H. ZIMMERMAN. Dělat gender. Sociální studia, 2008, roč. 5, č. 1, s. 99–120. ISSN 1214-813X.

WILLIAMS, Allan M. a Vladimír BALÁŽ. From Private to Public Sphere, the Commodification of the Au Pair Experience? Returned Migrants from Slovakia to the UK. Environment and Planning, 2004, roč. 36, č. 10, s. 1813–1833. ISSN 1472-3409. https://doi.org/10.1068/a36279

WRIGLEY, Julia. Other People’s Children. An Intimate Account of the Dilemmas Facing Middle-Class Parents and the Women They Hire to Raise their Children. 1st ed. New York: Basic Books. 1995. ISBN 978-0465053704.

YEOH, Brenda S. A. a Shirlena HUANG. Foreign domestic workers and home-based care for elders in Singapore. Journal of Aging and Social Policy, 2010, roč. 22, č. 1, s. 69–88. ISSN 1545-0821. https://doi.org/10.1080/08959420903385635

https://doi.org/10.5817/SOC2014-3-75