Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí?

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Abstrakt

V současné gerontologii a dalších příbuzných vědách tematizujících otázky stárnutí pravděpodobně najdeme jen málo tak vlivných konceptů, jakým je aktivní stárnutí. Spojení „aktivní stárnutí“ si vydobylo své pevné místo jako rámec pro široké spektrum témat spojených se životem starší generace (důkazem budiž i název tohoto tematického čísla). Zároveň se stalo významným sloganem zastřešujícím sociální politiku (nejen) stárnoucí Evropy. Tento text se zamýšlí nad tím, jak si vysvětlovat popularitu tohoto konceptu a jeho příbuzných variací ve formě pozitivního, úspěšného či zdravého stárnutí v sociálních vědách i v konkrétní sociální politice. Za cíl si klade snahu odpovědět na to, jaké faktory stojí za úspěchem aktivního stárnutí jako teoretického konceptu a formy sociální politiky. V první části textu je koncept aktivního stárnutí nahlížen skrze perspektivu prací Murray Davis, která se zamýšlí nad kořeny úspěchu klasických sociologických teorií. Druhá část textu poukazuje na to, že důvody úspěchu aktivního stárnutí je potřeba hledat především v nových možnostech, které tento způsob uvažování nabízí pro sociální politiku, práci se seniory a seniorkami i pro seniory a seniorky samotné.

Klíčová slova

aktivní stárnutí; demografické stárnutí; sociální politika; senioři

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AVRAMOV, Dragana a Miroslava MAŠKOVÁ. Active ageing in Europe. 1st ed. Council of Europe Publishing, 2003. ISBN 978-92-871-5240-4.

BEDEKR AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ. Praha: Fakulta humanitní studií Univerzity Karlovy v Praze. [online] 2013 [cit. 25.5.2014]. Dostupné z: http://www.cello-ilc.cz/wp-content/uploads/2013/11/bedekr.pdf.

BASS, Scott A. a Francis G. CARO. Productive aging. A conceptual framework. In MORROW-HOWELL, Nancy, James HINTERLONG a Michael SHERRADEN (eds.). Productive aging. Concepts and challenges. 1st ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001, s. 37-81. ISBN 0-8018-6557-3.

BASS, Scott A. a Francis G. CARO, Yung-Ping CHEN. Achieving a Productive Aging Society. 1st ed. Westport: Praeger, 1993, ISBN 0-8656-9032-4.

BIGGS, Simon. Towards critical narrativity. Stories of aging in contemporary social policy. Journal of Aging Studies, 2001, roč. 15, č. 4, s. 303-316. ISSN 0890-4065. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(01)00025-1

BOUDINY, Kim. “Active ageing”: from empty rhetoric to effective policy tool. Ageing & Society, 2013 , roč. 33, č. 6, s. 1077-1098, ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X1200030X

BOURDIEU, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. 1st ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984. ISBN 978-0674212770.

BÚTOROVÁ, Zora a kol. Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí. 1. Vyd. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2013, ISBN 978−80−89345−44−1.

CALASANTI, Toni M., Kathleen F. SLEVIN a Neal KING. Ageism and Feminism: From “Et Cetera” to Centre. NWSA Journal, 2006, roč, 18, č. 1, s. 13-30. ISSN 1040-0656. https://doi.org/10.2979/NWS.2006.18.1.13

CARDONA, Beatriz. “Healthy ageing” policies and anti-ageing ideologies and practices: on the exercise of responsibility. Medical Health Care and Philosophy, roč. 11, č. 4, s. 475-483. ISSN 1386-7423. https://doi.org/10.1007/s11019-008-9129-z

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council Declaration on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012): The Way Forward. [online]. Council of the European Union, 2012. [cit. 25.5.2014]. Dostupné z: http://www.foragenetwork.eu/en/database/item/153-2012-council-declaration-on-the-european-year-for-active-ageing-and-solidarity-between-generations-the-way-forward/.

ČSÚ. Důchodci a jejich aktivita na trhu práce. [online]. Praha: Český statistický úřad,2012. [cit. 4.8.2014]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/77D200489915.

DAVIS, Kathy. Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. Feminist Theory, 2008, roč. 9, č. 1, s. 67-85. ISSN 1464-7001. https://doi.org/10.1177/1464700108086364

DAVIS, Murray S. „That’s Classic!” The Pehnomenology and Rhetoric of Successful Social Theories. Philosophy of the Social Sciences, 1986, roč. 16, s. 285-301. ISSN 1552-7441. https://doi.org/10.1177/004839318601600301

DYK Silke van , Stephan LESSENICH, Tina DENNINGER a Anna RICHTER. The Many Meanings of “Active Ageing”. Confronting Public Discourse with Older People’s Stories. Recherches sociologiques et anthropologiques, 2013, roč. 44, č. 1. ISSN 2033-7485. https://doi.org/10.4000/rsa.932

EKERDT, David J. The Busy Ethic: Moral Continuity Between Work and Retirement. The Gerontologist, 1986, roč. 26, č. 3, s. 239-244. ISSN 0016-9013. https://doi.org/10.1093/geront/26.3.239

EUROPEAN COMMISSION New Paradigms in Ageing Societies. [online] European Commission, 1999 [cit. 25.5.2014]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/ageing/news/paradigm_en.htm>.

EUROPEAN COMMISSION. Policy Brief: Introducing the Active Ageing Index. [online] Eurpean Commision, 2013 [cit. 25.5.2014]. Dostupné z: http://www.foragenetwork.eu/en/database/item/152-2013-introducing-the-active-ageing-index-policy-brief/.

FORMOSA, Marvin. A Bourdieusian interpretation of the University of the Third Age in Malta. Journal of Maltese Education Research, 2007, roč. 4, č. 2, s. 1-16. ISSN 1726-9725.

GREEN, Brian. Gerontology and the Construction of Old Age. 1st ed. New Brunswick: Aldine Transaction, 2009. ISBN 978-0202362557.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, roč. 46, č. 2, s. 211-234. ISSN 0038-0288.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing. International Journal of Ageing and Later Life, 2011, roč. 6, č. 1, s. 5-32. ISSN 1652-8670. https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.11615

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava, Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. ISBN 9788074191527.

HENDRICKS, Jon a Laurie RUSSELL HATCH. Lifestyle and Aging. In BINSTOCK, Robert H. a Linka K. GEORGE (eds.). Handbook of Aging and the Social Science. Sixth Edition. London: Academic Press, 2006, s. 301-320. ISBN 978-0-12-088388-2.

HURD, Laura C. “We're Not Old!”: Older Women's Negotiation of Aging and Oldness. Journal of Ageing Studies, 1999, roč. 13, č. 4, s. 419-439. ISSN 0890-4065. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(99)00019-5

JOLANKI, Outi. Discussing responsibility and ways of influencing health. International Journal of Ageing and Later Life, 2008, roč. 3, č. 1, s. 45-76. ISSN 1652-8670. https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.083145

KATZ, Stephen. Disciplining old age. The formation of gerontological knowledge. 1st ed. London: University Press of Virginia, 1996. ISBN 978-0813916613.

KATZ, Stephen. Busy Bodies: Activity, Ageing and the Management of the Everyday Life. Journal of Ageing Studies, 1996, roč. 14, č. 2, s. 135-152. ISSN 0890-4065. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(00)80008-0

KATZ, Stephen. Active and Successful Aging. Lifestyle as a Gerontological Idea. Recherches sociologiques et anthropologiques, 2013, roč. 44, č. 1. ISSN 2033-7485. https://doi.org/10.4000/rsa.910

KUCHAŘOVÁ, Věra. Život ve stáří. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: VÚPSV, 2002.

LITWIN, Howard a Sharon SHIOVITZ-EZRA. The association between activity and wellbeing in later life: what really matters? Ageing & Society, 2006, roč. 26, č. 2, s. 225-242. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X05004538

LUND, Anne a Gunn EENGELSRUD. “I am not that old”: inter-personal experiences of thriving and threads at a senior centre. Ageing & Society, 2008, roč. 28, č. 5, s. 675-692. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X07006988

EVROPSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA. Manuál aktivního stárnutí. [online] Praha: Evropská rozvojová agentura, 2012 [cit. 25.5.2014]. Dostupné z: http://aktivne.eracr.cz/wp-content/uploads/2013/01/A5-manual_nahled.pdf.

MOODY, Harry R. Productive Aging and the Ideology of Old Age. In MORROW-HOWELL Nancy, James HINTERLONG a Michael WAYNE SHERRADEN (eds.) Productive Aging. Baltimore: John Hopkins University Press, 2001, s. 175-194. ISBN 978-0801865572.

MOULAERT, Thibauld a Simon BIGGS. International and European policy on work and retirement: Reinventing critical perspectives on active ageing and mature subjectivity. Human Relations, 2012, roč. 66, č. 23, s. 23-43. ISSN 1741-282X. https://doi.org/10.1177/0018726711435180

MPSV. Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007. [online] Praha: MPSV, 2003 [cit. 20.5.2014]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/2869>.

MPSV. Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (První draft ke dni 18.6.2012). [online] Praha: MPSV, 2012 [cit. 23.5.2014]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/13099/Teze_NS.pdf>.

MŰLLER, Oldřich. Aktivizační postupy u osob seniorského věku. In KOZÁKOVÁ Zdeňka a Oldřich MŰLLER (eds.) Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 36-50. ISBN 80-244-1552-6.

NEILSON, Brett. Anti-ageing cultures, biopolitics and globalisation. Cultural Studies Review, 2006, roč. 12, č. 2, s. 149-164. ISSN 1837-8692. https://doi.org/10.5130/csr.v12i2.2341

NEY, Steven. Active Ageing Policy in Europe. Between Path Dependency and Path Departure. Ageing International, 2005, roč. 30, č. 4, s. 325-342. ISSN 1936-606X. https://doi.org/10.1007/s12126-005-1019-6

NIMROD, Galit a Hanna ADONI. Leisure-styles and life satisfaction among recent retirees in Israel. Ageing & Society, 2006, roč. 26, č. 4, s. 607-630. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X06004867

OECD. Maintaining prosperity in an Ageing Society. [online] Paris: OECD, 1996 [cit. 23.5.2014]. Dostupné z: http://www.oecd.org/els/public-pensions/2429430.pdf.

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. 1. Vyd. Brno: Muni Press, 2013. ISBN 978-80-210-6310-5. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6310-2013

RABUŠIC, Ladislav. Senioři a jejich vzdělávání. In RABUŠICOVÁ Milada a Ladislav RABUŠIC (eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 265-287. ISBN 978-80-210-4779-2.

RANZIJN, Rob. Active Ageing —Another Way to Oppress Marginalized and Disadvantaged Elders? Aboriginal Elders as a Case Study. Journal of Health Psychology July, 2010, roč. 15, č. 5, s. 716-723. ISSN 1461-7277. https://doi.org/10.1177/1359105310368181

ROWE, John W. a Robert L. KAHN. Successful aging. The Gerontologist, 1997, roč. 37, č. 4, s. 433-440. ISSN 0016-9013. https://doi.org/10.1093/geront/37.4.433

SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. Vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 9788086429625.

TOWNSEND, Peter. The Structured Dependency of the Elderly: A Creation of Social Policy in the Twentieth Century. Ageing & Society, 1981, roč. 1, č. 1, s. 5-28. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X81000020

TOWNSEND, Jean, Mary GODFREY a Tracy DENBY. Heroines, villains and victims: older people’s perception of other. Ageing & Society, 2006, roč. 26, č. 6, s. 883-900. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X06005149

VIDOVIĆOVÁ, Lucie. To be active or not to be active, that is the question: the preference model of activity in advanced age. Ageing International, 2005, roč. 30, č. 4, s. 343-362. ISSN 1936-606X. https://doi.org/10.1007/s12126-005-1020-0

VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Institut starobního důchodu jako (de-)motivační faktor na trhu práce. In WINKLER, Jiří (ed). Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008, s. 113-132.

WALKER, Alan. A strategy for active ageing. International social security review, 2002, roč. 55, č. 1, s. 121-139. ISSN 1468-246X. https://doi.org/10.1111/1468-246X.00118

WALKER, Alan. Active Ageing in Employment: Its Meaning and Potential. Asia-Pacific Review, 2006, roč. 13, č. 1, s. 78-93. ISSN 1469-2937. https://doi.org/10.1080/13439000600697621

WALKER, Alan. Active aging is established as the leading global policy strategy in response to population aging. Journal of Aging & Social Policy, 2008, roč. 21, č. 1, s. 75-93. ISSN 1545-0821.https://doi.org/10.1080/08959420802529986

WHO. Active Aging. A Policy Framework. [online] WHO, 2002 [cit. 25.5.2014]. Dostupné z: <www.who.int/ageing/publications/active/en/index.html>.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-3-13