Kulturní struktura občanské společnosti v diskurzu místních referend

Veronika Frantová

Abstrakt

Autorka v textu nabízí analýzu místních referend v České republice z perspektivy kulturní sociologie Jeffrey C. Alexandera. Referenda jsou obvykle chápána jako součást rozhodování probíhajícího v rámci politické sféry, a jako taková zkoumána pomocí nástrojů politické sociologie. Alternativní výkladový rámec představují Alexanderova koncepce relativně autonomní občanské sféry a jeho teoretický projekt kulturní sociologie, které umožňují tento typ praktik vztahovat k symbolickému kódu občanské společnosti. Kulturní struktura občanské společnosti se projevuje jak na úrovni vyjednávání o konkrétních tématech v rámci lokálních referendových kampaní, tak v rovině obecné diskuse o legitimitě referend jakožto nástrojů přímé demokracie. I na konkrétní úrovni přitom bývá obecnější otázka přímé demokracie silně tematizována. Autorka stručně shrnuje poznatky o dosud proběhlých referendech a na příkladech ukáže možnosti aplikace kulturní sociologie v obou naznačených úrovních diskurzu. Využívá původní Alexanderovy kódy vycházející z analýzy diskurzu americké občanské společnosti, upozorní ovšem na drobná specifika symbolických binárních kódů odpovídajících českému prostředí.

Klíčová slova

místní referendum; kulturní sociologie; občanská společnost; kulturní struktura; binární kódy; přímá demokracie

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. (ed.). Real Civil Societies: Dilemmas of Institutionalization. London: SAGE Publications, 1998. ISBN 0-7619-5821-5.

ALEXANDER, Jeffrey C. Watergate as Democratic Ritual. In: ALEXANDER Jeffrey C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. London: Sage, 2003. ISBN 0-19-516084-3.

ALEXANDER, Jeffrey C. The Civil Sphere. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-516250-1.

ALEXANDER, Jeffrey C. The Meaningful Construction of Inequality and the Struggles Against It: A ‘Strong Program’ Approach to How Social Boundaries Change. Cultural Sociology. 2007, č. 1, s. 23–30. ISSN 1749-9755. https://doi.org/10.1177/1749975507073915

ALEXANDER, Jeffrey C., SMITH, Philip. The Discourse of American Civil Society: A New Proposal for Cultural Studies. Theory and Society, 1993, roč. 22, č. 2, s. 151–207. ISSN 0304-2421. https://doi.org/10.1007/BF00993497

ALEXANDER, Jeffrey C., SMITH, Philip. The Strong Program in Cultural Theory. Elements of a Structural Hermeneutics. In: TURNER, Jonathan H., ed. Handbook of Sociological Theory. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002. ISBN 978-0-387-36274-8.

ALEXANDER, Jeffrey C., SMITH, Philip. The Discourse of American Civil Society. In: ALEXANDER, Jeffrey C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. London: Sage, 2003. ISBN 0-19-516084-3.

BILÍK, Alexandr. Babické přístaviště? Chceme referendum! Slovácký deník. 14. 1. 2011, s. 10. ISSN 1801-9803.

DAHRENDORF, Ralf. Reflections on the Revolution in Europe: in a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw. London: Chatto & Windus, 1990. ISBN 0701137258.

Dopis čtenáře Ing. P. Ch. Technický týdeník. 18. 10. 2011, s. 19. ISSN 0040-1064.

EVANS, Jocelyn A. J. Voters and Voting. An Introduction. London: Sage, 2004. ISBN 978-0761949107.

GASTIL, John, BLACK, Laura W. Public Deliberation as the Organizing Principle of Political Communication Research. Journal of Public Deliberation [online]. 2008, roč. 4, č. 1 [cit. 7. 8. 2014]. ISSN 1937-2841. Dostupné z: <http://www.publicdeliberation.net/jpd/vol4/iss1/art3>.

GIBBS, Graham R. Analyzing Qualitative Data. London: Sage, 2007. ISBN 978-0761949800. https://doi.org/10.4135/9781849208574

KOHLBACHER, Florian. The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research [online]. 2006, roč. 7, č. 1 [cit. 7. 8. 2014]. ISSN 1438-5627. Dostupné z: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0601211>.

MARADA, Radim. Can Inactive Society Be Civil?. Sociální studia, 1998, roč. 3, č. 1, s. 34–43. ISSN 1214-813X.

MAYRING, Philipp. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research [online]. 2000, roč. 1, č. 2 [cit. 7. 8. 2014]. ISSN 1438-5627. Dostupné z: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204>.

MAZANEC, Jan. Bioplynová stanice postavila proti sobě lidi, radnici i firmu. Pelhřimovský deník. 27. 9. 2011, s. 1-3. ISSN 1802-0860.

MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-80-X.

MÜLLER, Karel. Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-232-1.

MÜLLER, Karel. Koncept občanské společnosti: pokus a o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 5, s. 607–624. ISSN 0038-0288.

MÜLLER, Karel B. Koncept občanské společnosti, lobbování a veřejný zájem. Příčiny, podoby a důsledky demokratického deficitu v České republice. Sociální studia, 2005, roč. 2 č. 1, s. 111–128. ISBN X25190

MV ČR. Místní referenda 2006–2011. [online]. 2011 [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d>.

NOVÁČKOVÁ, Petra. Místní referendum. Brno, 2007. Rigorózní práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra ústavního práva a politologie.

PILNÝ, Ivan. Referendum - manipulace nebo demokracie? [online]. 2011 [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné z: <http://pilny.blog.idnes.cz/c/224603/Referendum-manipulace-nebo-demokracie.html>.

RIGEL, Filip. Místní referendum v České republice z teoretického a empirického hlediska. Brno, 2007. Rigorózní práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta.

RIGEL, Filip. Platnost a závaznost rozhodnutí v místním referendu ve světle zkušeností z praxe. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues [CD ROM]. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 618–628. ISBN 978-80-210-4630-6.

SEDLÁČKOVÁ, Markéta. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: SLON, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013. ISBN 978-80-7419-058-2.

SEIBERT, Eduard. Kdybych mohl promluvit 17. 11 na Václaváku. [online]. 2011 [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné z: <http://seibert.bigbloger.lidovky.cz/c/230846/Kdybych-mohl-promluvit-1711-na-Vaclavaku.html>.

SKOVAJSA, Marek. Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012, roč. 48, č. 2, s. 225–246. ISBN 0038-0288.

SMITH, Michael L. Cesty k efektivní přímé demokracii: česká místní referenda v regionálním srovnání. Czech Journal of Political Science, 2006, roč. 8, č. 4, s. 399–422. ISSN 1211-3247.

SMITH, Michael L. Přímá demokracie v praxi: politika místních referend v České republice. Praha: ISEA a Sociologický ústav AV ČR, 2007. ISBN 978-80-7330-117-0.

SMITH, Philip. Barbarism and Civility in the Discourses of Fascism, Communism, and Democracy: Variations on a Set of Themes. In: ALEXANDER, Jeffrey C. ed. Real Civil Societies: Dilemmas of Institutionalization. London: SAGE Publications, 1998. ISBN 0-7619-5821-5.

Společně proti základně aneb NE vojenské základně USA. Praha: Propagační materiál iniciativy NE základnám, 2008.

SZTOMPKA, Piotr. Civilizational incompetence: The trap of Post-Communist Societies. Zeitschrift für Soziologie, 1993, roč. 22, č. 2, s. 85–95. ISSN 0340-1804. https://doi.org/10.1515/zfsoz-1993-0201

SZTOMPKA, Piotr. Pohled zpět: Rok 1989 jako kulturní a civilizační zlom (Looking Back: The Year 1989 As a Cultural And Civilizational Break). Sociologický časopis, 1996, roč. 32, č. 1, s. 5–20. ISSN 0038-0288.

SZTOMPKA, Piotr. Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society. In: ALEXANDER, Jeffrey C. (ed.). Real Civil Societies: Dilemmas of Institutionalization. London: SAGE Publications, 1998. ISBN 0-7619-5821-5.

SZTOMPKA, Piotr. Trust: a Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-59850-8.

ŠPOK, Radomír a kol. Místní referenda v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie [online]. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. [cit. 13. 3. 2012]. Dostupné z: <http://www.europeum.org/doc/arch_eur/mistni_referenda.pdf>.

ŠTENGL, Zdeněk. Rozkvetou v Tyršových sadech opět jiřinky? Pardubický deník. 19. 9. 2011, s. 8. ISSN 1802-1042.

ŠTERN, Jan. Takhle to dál nejde. Magazín Víkend DNES. 25. 6. 2011, s. 36. ISSN 1210-1168.

VLACHOVÁ, Klára, LEBEDA, Tomáš. Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, roč. 42, č. 1, s. 11–34. ISBN 0038-0288.

VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 5, s. 867–897. ISBN 0038-0288.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-2-123