Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství?

Martin Kreidl, Lucie Moravcová

Abstrakt

V posledních dekádách došlo v ČR, podobně jako v jiných zemích, k zásadním změnám v rodinném a reprodukčním chování – mezi nimi také k poklesu sňatečnosti a odkládání vstupu do manželství. Tyto změny bývají vykládány z perspektivy druhé demografické tranzice, která postuluje, že ve společnosti dochází k posilování hodnot negativně ovlivňujících individuální rozhodnutí vstoupit do manželství. Nicméně vliv hodnotového profilu jednotlivce na vstup do manželství dosud nebyl explicitně modelován. Proto používáme data ze dvou vln šetření Generations and Gender Survey z let 2005 a 2008 a ukazujeme, jaký byl vliv vybraných hodnot (měřených v první vlně panelu) na pozdější vstup do manželství. Nalézáme pouze dílčí potvrzení teorie druhé demografické tranzice (materialismus zvyšuje pravděpodobnost vstupu do manželství u respondentů mimo pracovní trh). Celkově pozorujeme mnohem slabší vliv hodnotových proměnných na vstup do manželství, než jsme podle teorie druhé demografické tranzice očekávali.

Klíčová slova

vstup do manželství; teorie druhé demografické tranzice; hodnoty; Česká republika

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BONGAARTS, John. Fertility and Reproductive Preferences in Post-Transitional Societies. Paper prepared for the Conference on Global Fertility Transition, Bellagio, Italy, May 1998. [online]. 1998. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.popcouncil.info/pdfs/wp/114.pdf. https://doi.org/10.31899/pgy6.1015

BUKODI, Erzsebet. The relationship between work history and partnership formation in cohorts of British men born in 1958 and 1970. Population Studies, 2012, roč. 66, č. 2, s. 123–145. ISSN 0032-4728. https://doi.org/10.1080/00324728.2012.656853

CHEN, Xiao; Phil ENDER; Michael MITCHELL a Christine WELLS. Stata Web Books: Logistic Regression with Stata. [online]. IDRE: Statistics Web Server, © 2013 [cit. 4. 10. 2013]. Dostupné z: <http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/logistic/>.

CLEVES, Mario; William W. GOULD; Roberto G. GUTIERREZ a Yulia MARCHENKO. An Introduction to Survival Analysis Using Stata. 3. vyd. College Station: Stata Press, 2010. ISBN 978-1597180740.

COLEMAN, David. New patterns and trends in European fertility: international and sub-national comparisons. In COLEMAN, David (ed.). Europe's population in the 1990s. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1996, s. 1–61. ISBN 9780198288947.

ČERMÁKOVÁ, Marie. Rodina a měnící se gender role – sociální analýza české rodiny. [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. [cit. 2. 9. 2013]. Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/153_97-8wptext.pdf.

ČERMÁKOVÁ, Marie a Hana MAŘÍKOVÁ. Proměny současné české rodiny. 1. vyd. Praha: SLON, 2000. ISBN 8085850931.

ČESKÝ SVAZ ŽEN. Překážky a možnosti ve slaďování práce a rodiny. Závěrečná studie fáze Analýza. [online]. Projekt: Podmínky pro slaďování práce a rodiny-partnerství v rodině, 2003. [cit. 2. 9. 2013]. Dostupné z: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/911/zaverecna_studie_analyza.pdf>.

ČSÚ. Demografická příručka 2011. [online]. ČSÚ, 2012a. [cit. 29. 8. 2013]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/4032-12-n_2012>.

ČSÚ. Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky. Tisková zpráva. [online]. ČSÚ, 2004. [cit. 2. 9. 2013]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04>.

ČSÚ. Obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání. [online]. ČSÚ, 2011. [cit. 12. 8. 2013]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_podle_dosazeneho_vzdelani>.

ČSÚ. Sňatečnost. [online]. ČSÚ, 2012b. [cit. 1. 4. 2014]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/6A002ECDC5/$File/400712a2.pdf>.

ČSÚ. Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v ČR po roce 1989. [online]. ČSÚ, © 2002. [cit. 29. 8. 2013]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/cz/cisla/1/11/111202/111202.htm>.

ČSÚ. Vývoj úrovně vzdělanosti obyvatelstva v ČR v letech 1950 až 2001. [online]. ČSÚ, © 2003. [cit. 2. 9. 2013]. Dostupné z: <http://www.scitani.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FC6F8/$File/411303a2.pdf>.

DE SINGLY, Francois. Sociologie současné rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 8071782491.

DOMMERMUTH, Lars; Bryndl HOHMANN-MARRIOTT a Trude LAPPEGARD. Gender equality in the family and childbearing. Discussion Papers, 2013, č. 759. Oslo: Statistics Norway. ISSN 0809-733X.

DUDOVÁ, Radka a Marta VOHLÍDALOVÁ. Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti – teoretická studie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005. ISBN 9788073301194.

GERBER, Theodore a Danielle BERMAN. Entry to Marriage and Cohabitation In Russia, 1985 – 2000. Trends, Correlates, and Implications for the Second Demographic Transition. European Journal of Population /Revie européene de Démographie, 2010, roč. 25, č. 1, s. 3–31. ISSN 0168-6577. https://doi.org/10.1007/s10680-009-9196-8

GUO, Guang. Event-History Analysis for Left-Truncated Data. Sociological Methodology, 1993, roč. 23, s. 217–243. ISBN 0081-1750. https://doi.org/10.2307/271011

HAŠKOVÁ, Hana a Ladislav RABUŠIC. K nízké sňatečnosti v České republice. Sociální studia, 2008, roč. 5, č. 2, s. 9–33. ISSN 1214-813X.

HOEM, Jan M; Dora KOSTOVA; Aiva JASILIONIENE a Cornelia MURESAN. Traces of the Second Demographic Transition in Four Selected Countries in Central and Eastern Europe: Union Formation as a Demographic Manifestation. European Journal of Population, 2009, Roč. 25, č. 3, s. 239–255. ISSN 0168-6577. https://doi.org/10.1007/s10680-009-9177-y

INGLEHART, Ronald. The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies. The American Political Science Review, 1971, roč. 65, č. 4, s. 991–1017. ISSN 0003-0554. https://doi.org/10.2307/1953494

JONES, Gavin W.; Yanxia ZHANG a Pamela Chia Pei ZHI. Understanding High Levels of Singlehood in Singapore. Journal of Comparative Studies, 2012, roč. 43, č. 5, s. 731–750. ISSN 0047-2328. https://doi.org/10.3138/jcfs.43.5.731

KALMIJN, Matthijs. The Influence of Men's Income and Employment on Marriage and Cohabitation: Testing Oppenheimer's Theory in Europe. European Journal of Population, 2011, roč. 27, č. 3, s. 269–293. ISSN 0168-6577. https://doi.org/10.1007/s10680-011-9238-x

KATRŇÁK, Tomáš. Strukturální příčiny poklesu sňatečnosti a nárůstu svobodných v devadesátých letech v České republice. Sociologický časopis, 2001, roč. 37, č. 2, s. 225–239. ISSN 0038-0288.

KREIDL, Martin a Jaroslava HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ (eds). Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. 1. vyd. Praha: SLON, 2012. ISBN 9788074191428.

KREIDL, Martin. Dochází v ČR ke konvergenci hodnotového profilu lidí žijících v manželství a nesezdaném soužití? Sociální studia, 2010, roč. 7, č. 4, s. 85–100. ISSN 1214-813X.

KREIDL, Martin. Educational Stratification of Marriage Entry under Different Political and Economic Regimes: Evidence from the Czech Republic during the Second Half of the 20th century. Population Review, 2012, roč. 41, č. 2, s. 151–178. ISSN 1549-0955.

KUCHAŘOVÁ, Věra. GGS – Wave 2. Czech Republic. [online]. Research Institute for Labour and Social Affairs, 2009. [cit. 12. 8. 2013]. Dostupné z: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ggp/2009/IWG/GGP_2009_IWG007_Czech_Republic.pdf>.

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela; Petr FUČÍK a Petr PAKOSTA. Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí individualizační teorie ve světle demografických dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012, roč. 48, č. 2, s. 315–341. ISSN 0038-0288.

LAKOMÝ, Martin. Postmaterialismus v České republice: Revoluce tichá, nebo žádná? Brno, 2012. Bakalářská práce. MU, FSS, katedra sociologie.

LESTHAEGHE, Ron a Johan SURKYN. New Forms of Household Formation in Central and Eastern Europe: Are They Related to Newly Emerging Value Orientations? Interuniversity papers in demography. Interface Demography (SOCO). Brussel: Vrije Universiteit, 2002.

LESTHAEGHE, Ron. The Second Demographic Transition In Western Countries: An Interpretation. IPD-Working Paper. Brussel: Vrije Universiteit, 1991–2.

LESTHAEGHE, Ron. The Unfolding Story of the Second Demographic Transition. Population and Development Review, 2010, roč. 36, č. 2, s. 211–251. ISSN 0098-7921. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x

NEŠPOR, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu. 1. vyd. Praha: Kalich, 2010. ISBN 9788070171479.

NEYER, Gerda; Trude LAPPEGARD a Daniele VIGNOLI. Gender Equality and Fertility: Which Equality Matters? European Journal of Population, 2013, roč. 29, č. 3, s. 245–272. ISSN 0168-6577. https://doi.org/10.1007/s10680-013-9292-7

OPPENHEIMER, Valerie K. A Theory of Marriage Timing: Assortative Mating under Varying Degrees of Uncertainty. American Journal of Sociology, 1988, roč. 94, č. 3, s. 563–591. ISSN 0002-9602. https://doi.org/10.1086/229030

OPPENHEIMER, Valerie K. Women's Employment and the Gain to Marriage: The Specialization and Trading Model. Annual Review of Sociology, 1997, roč. 23, s. 431–453. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.431

OPPENHEIMER, Valerie K; Matthijs KALMIJN a Nelson LIM. Men's Career Development and Marriage Timing During a Period of Rising Inequality. Demography, 1997, roč. 34, č. 3, s. 311–330. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.2307/3038286

PAPEŽSKÁ RADA PRO RODINU. Rodina, manželství a „fakticky existující soužití“. Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2001.

PASTOR, Martinez J. I. Less and later: an analysis of male nuptiality during the last 30 years in Spain.” Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas, 2008, č. 123, s. 59–86. ISSN 0210-5233. https://doi.org/10.2307/40184893

POTARCA, Gina; Melinda MILLS a Laurent LESNARD. Family Formation Trajectories in Romania, the Russian Federation and France: Towards the Second Demographic Transition? European Journal of Population, 2013, roč. 29, č. 1, s. 69–101. ISSN 0168-6577. https://doi.org/10.1007/s10680-012-9279-9

RABUŠIC, Ladislav. Je česká společnost postmaterialistická? Sociologický časopis, 2000, roč. 36, č. 1, s. 3–22. ISSN 0038-0288.

RABUŠIC, Ladislav. Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 2001, roč. 9, č. 1, s. 99–122. ISSN 1210-3861.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Demographic transition or demographic shock in recent population development in the Czech Republic? Acta Universitas Carolinae Geographica, 2000, č. 1, s. 89–102. ISSN 0300-5402.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Is Eastern Europe experiencing a second demographic transition? Acta Universitas Carolinae Geographica, 1999, č. 1, s. 19–44. ISSN 0300-5402.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Nechci této společnosti namlouvat, že se nic neděje. Demografie, 1997, roč. 39, č. 4, s. 267–268. ISSN 0011-8265. https://doi.org/10.1016/S0168-8510(97)85175-5

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Současné změny charakteru reprodukce v České republice a mezinárodní situace. Demografie, 1996, roč. 38, č. 2, s. 77–89. ISSN 0011-8265.

ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Změny hodnot v České republice a Inglehartova hodnotová typologie. Sociální studia, 2001, č. 6, s. 47–71. ISSN 1212-365X.

SC&C. GGS – Muži a ženy v ČR: životní dráhy. 1. část dotazníku – rozhovor. Základní informace o projektu. [online]. Generations and Gender Survey Czech Republic, 2011a. [cit. 1. 4. 2014]. Dostupné z: <http://www.czech-ggs.cz/file/4/ggs_dotaznik.pdf>.

SC&C. Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy – 2. část. Základní informace o projektu. [online]. Generations and Gender Survey Czech Republic, 2011b. [cit. 1. 4. 2014]. Dostupné z: <www.czech-ggs.cz/file/5/ggs_dotaznik_selfcompsmall.pdf>.

SMOCK, Pamela J. Cohabitation in the United States: An Appraisal of Research Themes, Findings, and Implications. Annual Review of Sociology, 2000, roč. 26, s. 1–20. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.1

STLOUKAL, Libor. Changing patterns of extramarital conceptions in the Czech Republic, 1960-1993. Journal of biosociological sciences, 1997, roč. 29, č. 4, s. 471–489. ISSN 0021-9320. https://doi.org/10.1017/S0021932097004719

STLOUKAL, Libor. Declining nuptiality in the Czech Republic, 1989–1996: The second demographic transition in progress? Annual Conference of the British Society for Population Studies. 1998, Cambridge: British Society for Population Studies.

SOBOTKA, Tomáš; Kryštof ZEMAN a Vladimíra KANTOROVÁ. Demographic shifts in the Czech Republic after 1989: A second demographic transition view. European Journal of Population, 2003, roč. 19, č. 3, s. 249–277. ISSN 0168-6577. https://doi.org/10.1023/A:1024913321935

SOBOTKA, Tomáš; Kryštof ZEMAN a Vladimíra KANTOROVÁ. Second demographic transition in the Czech Republic: Stages, specific features and underlying factors. Konference „The second demographic transition in Europe“. Červen 2001, Bad Herrenalb: EURESCO.

THORNTON, Arland; William G. AXINN a Daniel H. HILL. Reciprocal Effects of Religiosity, Cohabitation, and Marriage. American Journal of Sociology, 1992, roč. 98, č. 3, s. 628–651. ISSN 0002-9602. https://doi.org/10.1086/230051

THORNTON, Arland; William G. AXINN a Yu XIE. Marriage and Cohabitation. 1. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 2007. ISBN 9780226798660. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226798684.001.0001

TUČEK, Milan a Alena KŘÍŽKOVÁ. Zaměstnání versus rodina – dělba rolí v rodině. In TUČEK, Milan (ed.). Česká rodina v transformaci – Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, s. 80-87. ISBN: 8085950456.

VAN DE KAA, Dirk J. Europe's Second Demographic Transition. Population Bulletin, 1987, roč. 42, č. 1, s. 1–59. ISSN 0032-468X.

VAN DE KAA, Dirk J. Demographic transitions. NIDI Working Paper, č. 1. [online] Hague: NIDI. [cit. 15. 5. 2013]. Dostupné z: <http://www.nidi.nl/shared/content/output/papers/nidi-wp-2008-01.pdf>.

VÁNĚ, Jan a Martina ŠTÍPKOVÁ. The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia. Sociologický časopis, 2013, roč. 49, č. 3, s. 403–425. ISSN 0038-0288.

XIE, Yu; James M. RAYMO; Kimberl GOYETTE a Arland THORNTON. Economic Potential and Entry into Marriage and Cohabitation. Demography, 2003, roč. 40, č. 2, s. 351–367. ISSN 0070-3370. https://doi.org/10.1353/dem.2003.0019

https://doi.org/10.5817/SOC2014-2-101