Rituály s „těmi druhými“: Perspektiva interakčních rituálů ve školní etnografii etnicky různorodých třídních kolektivů

Jana Obrovská

Abstrakt

V tomto článku se zaměřuji na neracionální aspekty vzdělávání, specificky na rituální dimenzi vztahů ve školní třídě. Předpokládám při tom, že rituály mohou sehrávat důležitou roli v interakcích mezi žáky navzájem a žáky i jejich učiteli. Samozřejmá povaha rituálů se může problematizovat obzvláště tam, kde někteří žáci nemají kompetence k úspěšnému zapojení do rituálních událostí. Dochází k takovým situacím v etnicky různorodém třídním kolektivu? Cílem tohoto článku je pojednat přínosy vybraných teorií interakčních rituálů a ritualizací ve školní etnografii etnicky smíšených tříd a školních společenství. Kladu si otázku, v jakých ohledech jsou tyto teorie užitečné při výzkumu vztahové dynamiky třídních kolektivů navštěvovaných majoritními a romskými dětmi a jaké aspekty života školní třídy jako specifické sociální skupiny umožňují nahlédnout? Představuji analytické možnosti rituálně–interakcionistické perspektivy, která je založena na mikro-sociologii ritualizované každodennosti. Použití představeného rámce demonstruji na analýze vztahových pozic romských dívek skrze má etnografická pozorování.

Klíčová slova

interakční rituály; ritualizace; školní třída; etnicita; interakční řád

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Social performance: Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual. In ALEXANDER, Jeffrey C., Bernhard GIESEN a Jason L. MAST. (eds.). Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual. 1. vyd.Cambridge:CambridgeUniversity Press, 2006, s. 29–90. ISBN O52167462x. https://doi.org/10.1017/CBO9780511616839

ARSLAN, Yaser a Ufuk SARIDELE. Pre-service Teachers’ Perceptions About Rituals in Education and Rituals’ Functions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, č. 55, s. 1175–1182. ISSN: 1877-0428. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.612

BALVÍN, Jaroslav. Metody výuky romských žáků. 1. vyd. Praha: RADIX, 2007. ISBN 9788086031736.

BARRON, Ian. An Exploration of Young Childrens’ Ethnic Identities as Communities of Practice. British Journal of Sociology of Education, 2007, roč. 28, č. 6, s. 739–752. ISSN 0142-5692. https://doi.org/10.1080/01425690701610001

BELL, Cathrine. Ritual Theory, Ritual Practice.New York:OxfordUniversity Press, 1992. ISBN 0195076133.

BERNSTEIN, Basil B. Class, Codes and Control. Volume 3, Towards a Theory of Educational Transmission. 1. vyd.London: Routledge & Kegan Paul, 1975. ISBN 0710070608. https://doi.org/10.4324/9780203011430

BERNSTEIN, Basil B., H. L. Elvin a R. S. Peters. Ritual in education. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological, 1966, roč. 251, č. 772, s. 429–436. ISSN: 1471-2970. https://doi.org/10.1098/rstb.1966.0029

BITTNEROVÁ, Dana, David DOUBEK a Markéta LEVÍNSKÁ. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. ISBN 9788087398180.

BLUMER, Herbert. Symbolic Interactionism: Perspective and method. New Jersey: Prentice Hall, 1969. ISBN 0138799245.

BOURDIEU, Pierre. Language and Symbolic Power. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 1992. ISBN 0745600972.

BOURDIEU, Pierre a Jean-Claude PASSERON. 2. vyd. Reproduction in Education, Society and Culture.London: SAGE Publications, 1990. ISBN 0803983204.

BRUBAKER, Rogers. Ethnicity without Groups.Cambridge:HarvardUniversity Press, 2004. ISBN 0674015398. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489235.004

COLLINS, Randall. Interaction Ritual Chains. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004. ISBN 0691090270. https://doi.org/10.1515/9781400851744

CONNOLLY, Paul. Racism, Gender Identites and Young Children. Social Relations in Multi-Ethnic, Inner City Primary School. London: Routledge, 2002. ISBN 9780415183192. https://doi.org/10.4324/9780203026878

COUNCIL OF EUROPE. COURT OF HUMAN RIGHTS. GRAND CHAMBER. Case of D. H. and Others v. The Czech Republic. (Application no. 57325/00). Judgment [online]. Strasbourg: Court of Human Rights, 2007 [cit. 10. 1. 2014]. Dostupné z: http://www.errc.org/cms/upload/media/02/D1/m000002D1.pdf

D’AMATO, John. Resistance and Compliance in Minority Classrooms. In JORDAN, Cathie a Evelyn JACOB (eds.). Minority Education. Anthropological Perspectives. Norwood: Alex Publishing Corporation, 1993, s. 181–208. ISBN 0893918687.

DAVIDSON, A. Locke. Making and Molding Identity in Schools. Albany: State University of New York Press, 1996. ISBN: 9780791430828.

DEEGAN, James G. Children’s friendships in culturally diverse classrooms. London: Falmer Press, 1996. ISBN 0750702664.

DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. ISBN 8072980564.

FOLEY, E. Douglas, Bradley A. LEVINSON a Janis HURTIG. Anthropology Goes inside: The New Educational Ethnography of Ethnicity and Gender. Review of Research in Education, 2000–2001, č. 25, s. 32–98. ISSN: 0091-732X. https://doi.org/10.2307/1167321

FOLEY, Douglas E. Rethinking Schools Ethnographies after Colonial Settings: A performance Perspective on Reproduction and Resistance. Comparative Education Review, 1991, roč. 35, č. 3, s. 532–551. ISSN: 0010-4086. https://doi.org/10.1086/447051

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 8086019969.

GABAL, Ivan a Karel ČADA. Romské děti v českém vzdělávacím systému. In MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a Arnošt VESELÝ (eds.). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 109–129. ISBN 9788074190322.

GILLBORN, David. Race, Ethnicity and Education. Teaching and Learning in Multi-Ethnic Schools. 1. vyd. London: Routledge, 1990. ISBN 0044453981. https://doi.org/10.4324/9780203400265

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. ISBN 8090248241.

GOFFMAN, Erving. Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1. vyd. London: Penguin Books, 1991. ISBN 0140137394.

GOFFMAN, Erving. The Interaction Order. American Sociological Review, 1982, č. 48, s. l–17. ISSN: 0003-1224.

GOFFMAN, Erving. Forms of talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. ISBN 081221112x.

GOFFMAN, Erving. The Self as Ritual Object. From: „The Nature of Deference and Demeanor“. In LEMERT, Charles a Ann BRANAMAN (eds.). The Goffman Reader. 1. vyd. Oxford: Blackwell Publishers, 1997. ISBN 1557868948.

GOFFMAN, Erving. Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior. New York: Anchor Books Doubleday & Company, 1967. ISBN 0385088507.

GOFFMAN, Erving. The Nature of Deference and Demanor. American Anthropologist, New Series, 1956, roč. 58, č. 3, s. 473–502. ISSN: 1548-1433. https://doi.org/10.1525/aa.1956.58.3.02a00070

GÖHLICH, Martin a Monika WAGNER-WILLI. Rituals in Daily School Life. In WULF, Christoph (ed.). Ritual and Identity: The staging and performing rituals in the lives of young people. London: Tufnell, 2010, s. 39–80. ISBN 1872767133.

GÖHLICH, Martin a Monika WAGNER-WILLI. School as a Ritual Institution. Pedagogy, Culture & Society, 2007, roč. 9, č. 2, s. 237–248. ISSN: 14681366. https://doi.org/10.1080/14681360100200112

GRANT, Linda. Black Females „Place“ in Desegregated Classroom. Sociology of Education, 1984, roč. 57, č. 2, s. 98–111. ISSN: 0038-0407. https://doi.org/10.2307/2112632

HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 8071786357.

HADDEN, Jeffrey K. Toward Desacralizing Secularization Theory. Social Forces, 1987, č. 65, s. 587–611. ISSN 00377732. https://doi.org/10.1093/sf/65.3.587

HAUSMANN, Chris, Amy JONASON a Erika SUMMERS-EFFLER. Interaction Ritual Theory and Structural Symbolic Interactionism. Symbolic Interaction, 2011, roč. 34, č. 3, s. 319–329. ISSN 0195-6086. https://doi.org/10.1525/si.2011.34.3.319

HERITAGE, John. Goffman, Garfinkel and Conversation Analysis. In WETHERELL, Margaret, Simeon YATES a Stephanie TAYLOR (eds.). Discourse theory and practice: A reader.London: SAGE, 2001, s. 47–56. ISBN 0761971556.

HIRSCHFELD, Lawrence. Children’s Understanding of Racial Groups. In BARRETT, Martyn D. a Eithne BUCHANAN-BARROW (eds.). Children’s understanding of society. Hove (UK): Psychology Press, 2004, s. 199–221. ISBN 1841692980.

HUMANS RIGHTS COUNCIL. Submission: Universal Periodic Review: Czech Republic. [online]. Poskytnuto organizací Open Society Fund, 2012, [cit 15. 2. 2014].

JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. 1. vyd. Praha: Slon, 2013. ISBN 9788074191190.

JENKINS, Richard. Rethinking ethnicity: Arguments and explorations. 1. vyd.London: SAGE Publications, 1997. ISBN 0803976771.

JENKINS, Richard. Disenchantment, Enchantment and Re-Enchantment: Max Weber at the Millennium. Max Weber Studies, 2000, č. 1, s. 11–32. ISSN: 1470-8078.

KAŠČÁK, Ondrej. Škola ako rituálny priestor. Trnava: VEDA, 2010. ISBN 978-80-8082-360-3.

KAŠČÁK, Ondrej. 2007. Přechodové rituály v mateřské škole. In ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ (eds.). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 312–332. ISBN 9788073673130.

KAŠČÁK, Ondrej. Moc školy: O formatívnej sile organizácie. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 8080820538.

KEMPER, Theodore D. Status, Power and Ritual Interaction. A Relational Reading of Durkheim, Goffman and Collins.Burlington,Vt.: Ashgate, 2011, ISBN: 9781409427360.

KOOLE, Tom. The Interactive Construction of Heterogeneity in the Classroom. Linguistics and Education, 2003, roč. 14, č. 1, s. 3–26. ISSN: 0898-5898. https://doi.org/10.1016/S0898-5898(03)00010-X

LEMERT, Charles a Ann BRANAMAN (eds.). The Goffman Reader. 1. vyd. Oxford: Blackwell Publishers, 1997. ISBN 1557868948.

MARADA, Radim, Michal NEKORJAK, Adéla SOURALOVÁ a Klára VOMASTKOVÁ. EDUMIGROM: Community Study Report: Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a Arnošt VESELÝ. Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2010. ISBN 9788074190322.

MCLAREN, Peter. Schooling as a ritual performance: Toward a political economy of educational symbols and gestures. 3. vyd. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999, ISBN 0847691950.

NĚMEC, Jan. Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků. Orbis Scholae, 2009, roč. 3, č. 1, s. 99–120. ISSN 1802-4637. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.250

OBROVSKÁ, Jana. Duchovní dimenze waldorfské pedagogiky optikou reflexivní modernity. Sociální studia, 2009, roč. 6, č. 3, s. 97–113. ISSN 1214-813X.

POLLARD, Andrew a Julie ANDERSON. Reflective teaching: Evidence-informed professional practice. 3. vyd.London: Continuum, 2008. ISBN 9780826493408.

QUANTZ, Richard A., Peter Mark MAGOLDA a Terry O’CONNOR. Rituals and student identity in education: Ritual critique for a new pedagogy. 1. vyd.New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230101159. https://doi.org/10.1057/9780230117167

QUANTZ, Richard A. a Peter Mark MAGOLDA. Nonrational Classroom Performance: Ritual as an Aspect of Action. The Urban Review, 1997, roč. 29, č. 4, s. 221–237. ISSN: 0042-0972. https://doi.org/10.1023/A:1024692515178

RAMPTON, Ben. Ritual and Foreign Language Practicies at School. Language in Society, 2000, č. 31, s. 491–525. ISSN 0047-4045. https://doi.org/10.1017/S0047404502314015

RAWLS, Anne Warfield. “Race” as an Interaction Order Phenomenon: W.E.B. Du Bois’s “Double Consciousness” Thesis Revisited. Sociological Theory, 2000, roč. 18, č. 2, s. 241–274. ISSN: 1467-9558. https://doi.org/10.1111/0735-2751.00097

RAWLS, Anne Warfield. The Interaction Order Sui Generis: Goffman’s Contribution to Social Theory. Sociological Theory, 1987, roč. 5, č. 2, s. 136–149. ISSN: 1467-9558. https://doi.org/10.2307/201935

STRAKOVÁ, Jana a Vladislav Tomášek. Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA. Pedagogika, 2013, č. 1, s. 41–53. ISSN 0031-3815.

SZALÓ, Csaba. Editorial. Kulturní sociologie. Sociální studia, 2012, roč. 9, č. 4, s. 7–9. ISSN 1214-813X.

TSCHANNEN, Olivier. The Secularization Paradigm: A Systematization. Journal for the Scientific Study of Religion, 1991, č. 30, s. 395–415. ISSN 00218294. https://doi.org/10.2307/1387276

TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 8072269003.

TURNER, Victor Witter. From ritual to theatre: The human seriousness of play. New York: PAJ, 1982. ISBN 0933826168.

TURNER, Jonathan H. The structure of sociological theory. 5. vyd. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1991. ISBN 053413842x.

VANDERSTRAETEN, Raf. The School Class as an Interaction Order. British Journal of Sociology of Education, 2001, roč. 22, č. 2, s. 267–277. ISSN 0142-5692. https://doi.org/10.1080/01425690123477

WAGNER-WILLI, Monika. Kinder Rituale zwischen Vorder- und Hinterbühne. Der Übergang von der Pause zum Unterricht. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. ISBN 3-531-14283-6. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80582-9

WARNICK, Bryan R. 2010. Ritual, Imitation and Education. Journal of Philosophy of Education, 2010, roč. 43, č. 1, s. 58–73. ISSN: 1467-9752.

WEBER, Max a Miloš HAVELKA. Metodologie, sociologie a politika. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. ISBN 9788072983896.

WEBER, Max. Autorita, etika a společnost: Pohled sociologa do dějin. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 8020406115.

WERLER, Tobias a Christoph WULF. Hidden dimensions of education: Rhetoric, rituals and anthropology. Münster: Waxmann, c2006, 213 s. ISBN 3830917392.

WULF, Christoph. Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově. Rozhovor s Christophem Wulfem. Studia paedagogica, 2012, roč. 17, č. 2, s. 109–116. ISSN 1803-7437. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-7

WULF, Chrostoph. Vzdelávanie v Európe: Transkultúrna výzva. Pedagogický časopis, 2011, č. 2, s. 29–43. ISSN: 1338-1563. https://doi.org/10.2478/v10159-011-0002-4

WULF, Christoph. Ritual and identity: The staging and performing of rituals in the lives of young people.London: Tufnell, 2010. ISBN 9781872767130.

YON, D. Elusive culture: Schooling, race, and identity in global times.Albany,N.Y.:StateUniversity ofNew York Press, 2000. ISBN 0791444813.

YOUDELL, Deborah. Identity Traps or How Black Students Fail: The Intersections between Biohraphical, Sub-Cultural, and Learner Identities. British Journal of Sociology of Education, 2003, roč. 24, č. 1, s. 3–20. ISSN 0142-5692. https://doi.org/10.1080/01425690301912

https://doi.org/10.5817/SOC2014-2-51


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Cool Kids, Rappers and Drop-Outs: The Ethnography of Ethnicity and Ethnicisation in the Desegregated Classroom
Jana Obrovská
Czech Sociological Review  ročník: 52,  číslo: 1,  první strana: 53,  rok: 2016  
https://doi.org/10.13060/00380288.2016.52.1.242