Kultúrny kapitál a formovanie edukačného poľa v Bosne a Hercegovine počas rakúsko-uhorskej okupácie

Andrej Mentel

Abstrakt

Článek analyzuje sociální důsledky vytváření centralizovaného školského systému v Bosně a Hercegovině během rakousko-uherské okupace (1878-1918). Ve smyslu koloniální politiky Benjamina von Kállaya je vytvoření centralizovaného školského systému jednou ze zásadních podmínek ekonomického a sociálního rozvoje. Tento projekt však vedl k různým odlišným trajektoriím založeným na příslušnosti k jednotlivým etno-religiózním skupinám produkujícím odlišný habitus. Muslimská populace ztratila svou dosavadní dominantní pozíci ve společnosti, zatímco srbsko-pravoslavná část městského osídlení začala získávat prestiž a společenský vliv. Daný vývoj interpretuji na základě popisu dynamiky edukačního pole. V této studii formuluji hypotézu odlišných druhů lingvistického kapitálu, pričemž ten starší byl generovaný a oceňovaný na poli islamské učenosti, kdežto ten novější se vytvářel v nově vytvořeném systému státního školství.

Klíčová slova

kulturní kapitál; pole vzdělávání; modernizace; Bosna a Hercegovina; Rakousko-Uherská monarchie

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bernstein, Basil. Class, codes and control: Volume 1, Theoretical studies towards a sociology of language. London: Routledge & Kegan Paul, 1971. https://doi.org/10.4324/9780203014035

Bogićević, Vojislav. Istorija razvitka osnovnih škola u Bosni i Hercegovini u doba turske i austrougarske uprave (1463–1918). Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika Bosne i Hercegovine, 1965.

BOURDIEU, Pierre. The Logic of Practice. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990a. (Pôv. dielo vyd. 1980). ISBN 0-8047-2011-8.

BOURDIEU, Pierre. In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990b. ISBN 978-08-0471-725-0.

Bourdieu, Pierre. Unterrichtssysteme und Denksysteme. In Pierre Bourdieu, zost. M. Steinrücke. Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik. Schriften zu Politik & Kultur 4. Hamburg: VSA, 2001a, s. 84 – 110. ISBN 3879758034.

Bourdieu, Pierre. Die drei Formen des kulturellen Kapitals. In Pierre Bourdieu, zost. M. Steinrücke. Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik. Schriften zu Politik & Kultur 4. Hamburg: VSA, 2001b, s. 112 – 120. ISBN 3879758034.

BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Brno: Host, 2010. (Pôv. dielo vyd. 1992). ISBN 978-80-7294-364-7.

Bourdieu, Pierre a Jean-Claude Passeron. Reproduction in Education, Society and Culture (2nd Ed.). (R. Nice, prekl.). London, UK, Thousand Oaks, CA, New Delhi, I: SAGE, 1990. (Pôv. dielo vyd. 1970). ISBN 0-8039-8320-4.

Bourdieu, Pierre a Loïc Wacquant. Die Ziele der reflexiven Soziologie. In Bourdieu, Pierre a Loïc Wacquant. Reflexive Anthropologie. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1996, 95–250. ISBN 978-3-518-29393-5.

Bowles, Samuel a Herbert Gintis. Schooling in Capitalist America: Educational Reform ant the Contradictions of Economic Life. New York: Basic Books, 1976. ISBN 0465072305.

Ćurić, Hajrudi. Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine. Sarajevo: Veselin Masleša, 1983.

Dlustuš, Ljuboje. Školske prilike u Bosni i Hercegovini od okupacije do danas. Školski vjesnik, februar,. 1894a, 53-54.

Dlustuš, Ljuboje. Školske prilike u Bosni i Hercegovini od okupacije do danas. Školski vjesnik, mart, 1894b, 103.

Dlustuš, Ljuboje. Priređivanje novih školskih knjiga. Školski vjesnik, april, 1894c, 157-158.

Donia, Robert J. Islam Under the Double Eagle. The Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878-1914. New York: Columbia University Press, 1981. ISBN 0-914710-72-9.

Hadžibegović, Iljas. Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća. Sarajevo: Institut za istoriju, 2004. ISBN 9958-9642-2-8.

Hauptmann, Ferdo (ed.). Borba Muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku vakufsko-mearifsku autonomiju. Sarajevo: Arhiv SR BiH, 1967.

Hauptmann, Ferdo. Die österreichisch-ungarische Herrschaft in Bosnien und der Hercegovina 1878-1918. Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung. Graz, Inst. für Geschichte d. Univ. Graz, Abt. Südosteurop. Geschichte, 1983.

Hauptmann, Ferdo. Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austro-ugarske vladavine (1878-1918). In Enver Redžić (ed.). Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine 2. Posebna izdanja, knj. 79. Oddjeljenje društvenih nauka, knj. 18. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1987, s. 99–211.

Heath, Shirley B. Ways with words: Language, life and work in communities and classrooms. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1983. ISBN 0521273196. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841057

Hladký, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Mezinárodní politologický ústav, 2005, ISBN 80-210-3674-5.

von Kállay, Benjamin. Ungarn an den Grenzen des Orients und Occidents. Budapest, 1884.

Lampe, John R. Balkan Economic History, 1550–1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations (Theories of Contemporary Culture). Bloomington, IN: Indiana University Press, 1982. ISBN 0253303680.

Papić, Mitar. Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878–1918). Sarajevo: Izdavačko preduzeće Veselin Masleša, 1972.

Papić, Mitar. Školstvo u Bosni i Hercegovini 1878 – 1918. In Enver Redžić (ed.). Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine 2. Posebna izdanja, knj. 79. Oddjeljenje društvenih nauka, knj. 18. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1987, 335-366.

Pejanović, Djordje. Stanovništvo, školstvo i pismenost u krajevima bivše Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Društvo Prosvete, 1939.

REINER, Norbert. Die Schule zur Nation. In REINER, Norbert a SUNDHAUSSEN, Holm (Zost.). Allgemeinbildung als Modernisierungsfaktor. Zur Geschichte der Elementarbildung in Südosteuropa von der Aufklärung bis zum Zweiten Weltkrieg. Beiträge zur Tagung vom 29. Oktober – 2. November 1990 in Berlin. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 1994, 11-20. ISBN 3-447-03511-0.

Sugar, Peter. Industrialization of Bosnia-Hercegovina 1878-1918. Seattle, University of Washington Press, 1963. ISBN 0295738146.

Street, Brian V. Literacy in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. ISBN 0-521-28961-0.

Uherek Z. (1998): Češi v Sarajevu: menšina v městském prostoru. Český lid 1998, roč. 85, č. 2, s. 129 -146. ISSN 0009-0794.

Pramene

Bericht. Bericht über die Verwaltung Bosnien und Hercegovina. Hg. vom k. und k. Gemeinsamen Finanzministerium 1906, 1908, 1911, 1913. Wien 1906, 1908, 1911, 1914.

Lehrpläne. Lehrpläne für die Bürgerschulen und Erläuterungen zu den Lehrplänen für die allgemeinen Volks- und Bürgerschulen des Küstenlandes in deutscher, italienischer, slovenischer und kroatischer Sprache. Wien: Kaiserlich-königlichen Schulbücher-Verlag, 1891.

Nastavni plan (s. aut.). Nastavni plan za srpske pravoslavne osnovne škole u Bosni i Hercegovini. Pod brojem 227 ex 1906 izdat od Velikog Upravnog i Prosvjetnog Savjeta prema učiteljskim primjedbama sređen od školske ankete. Sarajevo: Veliki Upravni i Prosvjetni Savjet, 1907.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-2-27