Spiritualita v nových sociálních hnutích: Případová studie neziskové organizace Embercombe

Jana Obrovská

Abstrakt

Mnoho sociologických teorií předpokládá privatizovanou a sociálně bezvýznamnou povahu individualizovaných a de-institucionalizovaných forem spirituality. Tato práce se tomuto pojetí vzpírá: rozebírá alternativní spiritualitu zaměstnanců a dobrovolníků neziskové organizace Embercombe (UK) a ukazuje ji jako deprivatizovanou. Embercombe pořádá jak kurzy osobnostního rozvoje, tak environmentálně a sociálně zaměřené programy. Tato organizace je v práci vymezena jako součást sítě nového sociálního a náboženského hnutí (New Age) a tzv. holistického milieu. Na základě tříměsíčního zúčastněného a nezúčastněného pozorování, hloubkových rozhovorů, studia dokumentů a následné analýzy těchto dat rozebírám způsoby, kterými aktéři propojují vlastní spirituální růst s touhou po transformaci lokální komunity a širší společnosti. Alternativní spiritualitu vykládám jako kulturní zdroj, který tematizuje sociální a environmentální problémy přesahující privátní životy aktérů spjatých s kulturou organizace. Tento text je tedy příspěvkem ke studiu spirituality ve veřejné sféře (zejména v občanské společnosti) a jejího vztahu k sociální změně.

Klíčová slova

alternativní spiritualita; privatizace náboženství; deprivatizovaná spiritualita; nová sociální hnutí; nová náboženská hnutí

Plný Text:

Mobi ePub