„Neviditelní“ aktéři v policy analysis

Eva M. Hejzlarová

Abstrakt

Cílem článku, který je situován na pomezí veřejné politiky a sociologie, je najít teoretickou a metodologickou oporu pro formulování postojů tzv. „neviditelných“ aktérů. Tento pojem je zaváděn pro účely článku ve snaze popsat fenomén aktérů, kteří nejsou ve veřejném prostoru vidět a slyšet a obtížně se s nimi v rámci policy analysis pracuje. Nejprve je pozornost věnována vymezení pojmu, poté je představena teoretická a metodologická opora, která čerpá z policy analysis a příbuzných oborů, a nakonec je přiblížen proces formulace zájmu „neviditelného“ aktéra na příkladu českých samoživitelek s tím, že jsou podrobně popsána rizika různých cest a způsoby, jak se s nimi vypořádat. Závěry dokládají, že koncept „neviditelného“ aktéra znamená mnohé přínosy – od stimulace teoretických a metodologických úvah přes obohacení informační základny pro tvorbu politik až po sebeuvědomění „neviditelných“ aktérů.

Klíčová slova

analýza aktérů; neviditelní aktéři; zranitelné skupiny; marginalizované skupiny; osamělé matky; Česká republika; policy analysis

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALCOFF, Linda Martín. The Problem of Speaking For Others [online]. 1991 [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.alcoff.com/content/spFeaothers.html. https://doi.org/10.2307/1354221

BARŠA, Pavel. Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, 230 s. ISBN 80-902-8316-0.

BENSIMON, Estela Mara a Catherine MARSHALL. Like It or Not: Feminist Critical Policy Analysis Matters. The Journal of Higher Education. 2003, roč. 74, č. 3, s. 337–349. ISSN 0022-1546. https://doi.org/10.1080/00221546.2003.11780850

BERINSKY, Adam J. Silent Voices: Social Welfare Policy Opinions and Political Equality in America. American Journal of Political Science. 2002, roč. 46, č. 2, s. 276–287. ISSN 1540-5907. https://doi.org/10.2307/3088376

BERINSKY, Adam J. Silent Voices. Public Opinion and Political Participation in America. Princeton: Princeton University Press, 2004, 200 s. ISBN 0-691-11587-7.

BRAUN, Virginia a Victoria CLARKE. Using thematic analysis in psychology [online]. Qualitative Research in Psychology. 2006, roč. 3, č. 2, s. 77–101 [cit. 1. 9. 2013]. ISSN 1478-0895. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

DUDOVÁ, Radka. Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after Divorce [online]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2006, roč. 42, č. 3, s. 573–590 [cit. 1. 9. 2013]. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/abff5c2c2129e5f0d1dc749b530b8d8b168ffcaa_599_07dudova30.pdf.

DUDOVÁ, Radka (ed.) a Šárka HASTRMANOVÁ. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. 130 s. ISBN 978-80-7330-124-8.

DUDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, 234 s. ISBN 978-807-3301-361.

DUDOVÁ, Radka. Práce jako řešení?: Strategie obživy osamělých matek v ČR [online]. Sociologický časopis. 2009, roč. 45, č. 4, s. 753–784 [cit. 1. 9. 2013]. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7480a1aebc8987dbcf7ab33a059cc8b1f76ef896_dudova.pdf.

DUDOVÁ, Radka a Marta VOHLÍDALOVÁ. Rodina a rodičovství v individualizované společnosti [online]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2005, č. 1, s. 1–3 [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/uploads/19e1c1e62eb03a1cdae73d9d7b574a41a0cc1054_rodina-a-rodicovstvi-v-individualizovane-spolecnosti.PDF.

DURNOVÁ, Anna. Diskurzivní přístupy v policy analysis. In NEKOLA, Martin, Hana GEISSLER a Magdalena MOURALOVÁ. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum, 2011, s. 64–104. ISBN 9788024618654.

FISCHER, Frank a John FORESTER. The Argumentative turn in policy analysis and planning. Durham, N. C.: Duke University Press, 1993, viii, 327 s. ISBN 08-223-1354-5. https://doi.org/10.1215/9780822381815

FORMÁNKOVÁ, Lenka. Ideály péče v kontextu nových sociálních rizik. Sociální studia. 2010, roč. 6, č. 1, s. 69–92. ISSN 1214-813X.

GRIMBLE, Robin and Kate WELLARD. Stakeholder methodologies in natural resource management: a review of concepts, contexts, experiences and opportunities. Agricultural Systems. 1997, roč. 55, s. 173–193. ISSN 0308-521X. https://doi.org/10.1016/S0308-521X(97)00006-1

HAJER, Maarten and Hendrik WAGENAAR. Deliberative policy analysis: understanding governance in the network society. New York, USA: Cambridge University Press, 2003, xv, 307 s. ISBN 05-215-3070-9. https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934

HAVELKOVÁ, Barbara a Kateřina CIDLINSKÁ. Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě [online]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2010, roč. 11, č. 1 [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2010102809 a http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2010102810.

HAWKESWORTH, M. From Constitutive Outside to the Politics of Extinction: Critical Race Theory, Feminist Theory, and Political Theory [online]. Political Research Quarterly. 2010, roč. 63, č. 3, s. 686–696 [cit. 1. 9. 2013]. https://doi.org/10.1177/1065912910367496. Dostupné z: http://prq.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1065912910367496.

HEJZLAROVÁ, Eva. Samoživitelství jako veřejněpolitický problém: vymezení problému různými aktéry a návrh politiky. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012, 158 s. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

HÖHNE, Sylva. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, 63 s. [cit. 1. 9. 2013]. ISBN 978-80-87007-93-8. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_256.pdf.

HÖHNE, Sylva a kol. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, 108 s. [cit. 1. 9. 2013]. ISBN 978-80-7416-059-2. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_310.pdf.

HOWARTH, David R., Aletta J. NORVAL a Yannis STAVRAKAKIS. Discourse theory and political analysis: identities, hegemonies, and social change. New York: St. Martin’s Press, 2000, xi, 243 p. ISBN 07-190-5664-0.

KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 1/2009. s. 85–96. ISSN 1213-6204.

KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina a zaměstnání V.: Neúplné rodiny – Deskriptivní fáze analýzy [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2007, 57 s. [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_237.pdf.

LAMBERT, Elizabeth Y. The Collection and Interpretation of Data from Hidden Populations. Rockville: U.S. Department of health and human services, 1990.

LHOTSKÁ, Věra a Iva PETROVÁ. Ekonomická situace neúplných rodin. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1996, 35 s. ISBN 9788023837872.

MADRIZ, Esther. Focus Groups in Feminist Research. In DENZIN, Norman K., Yvonna S. LINCOLN (eds.). Handbook of Qualitative Research. 2. vyd. Thousand Oaks, London, New Delhi : Sage Publications, 2000, s. 835–850. ISBN 0-7619-1512-5.

MCPHAIL, Beverly A. A Feminist Policy Analysis Framework. The Social Policy Journal. 2003, roč. 2, č. 2–3, s. 39–61. https://doi.org/10.1300/J185v02n02_04

MITCHELL, Ronald K., Bradley R. AGLE and Donna J. WOOD. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. The Academy of Management Review, 1997, roč. 22, č. 4, s. 853–886. ISSN: 0363-7425. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105

OLSON, Sheryl L. and Victoria BANYARD. Stop the World So I Can Get off for a While: Sources of Daily Stress in the Lives of Low-Income Single Mothers of Young Children. Family Relations, 1993, roč. 42, č. 1, s. 50–56. ISSN 1741-3729. https://doi.org/10.2307/584921

PATERSON, S. ‘Resistors’, ‘Helpless Victims’, and ‘Willing Participants’: The Construction of Women’s Resistance in Canadian Anti-Violence Policy. Social Politics: International Studies in Gender, State. 2010, roč. 17, č. 2, s. 159–184. https://doi.org/10.1093/sp/jxq001

PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí. Sociální studia. 2009, č. 4, s. 93–111. ISSN 1214-813X.

Policie ČR. Policie ČR [online]. c2010 [cit. 18. 4. 2011]. Statistické přehledy kriminality. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx.

Příjmy a životní podmínky domácností 2012 [online]. Český statistický úřad. 2013, 26. 6. 2013 [cit. 9. 1. 2014]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/3012-13-r_2013.

RADIMSKÁ, Radka. Společná a střídavá výchova – debata plná rozporů [online]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2002, č. 4, s. 10 [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/uploads/62bc55a798272cd0a0524f1555f45e01713be30b_rocnik03-4-2002.pdf.

RADIMSKÁ, Radka. Rozvedené a svobodné matky v České republice [online]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2003, č. 1–2, s. 11–14 [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/uploads/b5e106bc7ca71c44210d955aaf039befa4ff170d_rocnik04-1-2-2003.pdf.

RADIMSKÁ, Radka. Nová moc matek a stará moc otců [online]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2004, č. 1, s. 3–4 [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/uploads/687b6aaceaadfac840d24602acd0d18528c91bb8_rocnik05-1-2004.pdf.

REINHARZ, Shulamit a Lynn DAVIDMAN. Feminist methods in social research. New York: Oxford University Press, 1992, viii, 413 s. ISBN 01-950-7386-X.

RIBBENS, Jane a Rosalind EDWARDS (eds.). Feminist Dilemmas in Qualitative Research. London: SAGE Publications Ltd, 1998. ISBN 9781849209137. https://doi.org/10.4135/9781849209137

RICHARDS, Leslie N. The Precarious Survival and Hard-Won Satisfactions of White Single Parents Families. Family Relations, 1989, roč. 38, č. 4, s. 396–403. https://doi.org/10.2307/585744

RICHARDS, Leslie N. a Cynthia J. SCHMIEGE. Problems and Strengths of Single-Parent Families : Implications for Practice and Policy. Family Relation, 1993, roč. 42, č. 3, s. 277–285. https://doi.org/10.2307/585557

Rozhodnutí NS 8 Tdo 1174/2006 [online]. Nejvyšší soud České Republiky, 2006 [cit. 9. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/EA35D321AE7E20A9C1257A4E00690CBD?openDocument&Highlight=0.

SABATIER, Paul (ed.). Theories of the Policy Process. Colorado, Oxford: Westview Press, 1999. ISBN 978-0813399867.

SCHNEIDER, Anne a Helen INGRAM. Social Construction of Target Populations for Politics and Policy. The American Political Science Review. 1993, roč. 87, č. 2, s. 334–347. ISSN: 0003-0554. https://doi.org/10.2307/2939044

SCHNEIDER, Anne a Mara SIDNEY. What Is Next for Policy Design and Social Construction Theory? The Policy Studies Journal, 2009, roč. 37, č. 1, s. 103–119. ISSN 1541-0072. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00298.x

SCHWENKEN, Helen. Beautiful Victims and Sacrificing Heroines: Exploring the Role of Gender Knowledge in Migration Policies. Journal of Women in Culture and Society. 2008, roč. 33, č. 4. ISSN 0097-9740. https://doi.org/10.1086/528744

SKINNER, Christine and Naomi FINCH. Lone Parents and Informal Childcare: A Tax Credit Childcare Subsidy. Social Policy & Administration. 2006, roč. 40, č. 7, s. 807–823. ISSN 1467-9515. https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2006.00534.x

SØRENSEN, Eva a Jacob TORFING. The Democratic Anchorage of Governance Networks. Scandinavian Political Studies. 2005, roč. 28, č. 3, s. 195–218. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x

START, Daniel a Ingie HOVLAND. Tools for policy impact: a handbook for researchers. London: Overseas Development Institute, 2004. ISBN 08-500-3741-7.

STURDY, Steve, Jennifer SMITH-MERRY a Richard FREEMAN. Stakeholder Consultation as Social Mobilization: Framing Scottish Mental Health Policy. Social Policy & Administration. 2012, roč. 46, č. 7, s. 823–844. https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2012.00848.x

ŠŤASTNÁ, Anna. Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, 131 s. [cit. 1. 9. 2013]. ISBN 978-80-7416-038-7. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_296.pdf.

THOMPSON, Maxine S. a Margaret E. ENSMINGER. Psychological Well-Being Among Mothers with School Age Children: Evolving Family Structures. Social Forces. 1989, roč. 67, č. 3, s. 715–730. ISSN 0037-7732. https://doi.org/10.1093/sf/67.3.715

TOUŠEK, Ladislav. Prostor, transgrese a bezdomovectví. Plzeň, 2013. Disertační práce. Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni.

VESELÝ, Arnošt. Veřejná politika a policy analysis. Pražské sociálně-vědní studie. Fakulta sociálních věd. 2006. 28 s. ISSN 1801-5999.

VESELÝ, Arnošt a Martin NEKOLA. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, Studijní texty, č. 40, 2007. ISBN 978-808-6429-755.

YANOW, Dvora. Conducting interpretive policy analysis. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2000. ISBN 07-619-0827-7. https://doi.org/10.4135/9781412983747

https://doi.org/10.5817/SOC2014-1-109