Spor o abstraktní práci: Ke konceptuálnímu založení kritiky politické ekonomie

Martin Nový

Abstrakt

Stať si všímá nedávné marxistické debaty o abstraktní práci a usiluje o její zpřítomnění v českém sociologickém prostředí. Podle Marxe má práce, jež vytváří zboží, dvojaký charakter: jako konkrétní práce je specificky užitečnou aktivitou; jako abstraktní práce přidává ke svému produktu hodnotu. Předmětem debaty je aktuální náplň kategorie abstraktní práce. Interpretační problém lze nalézt v rozporné formulaci, která tento koncept vymezuje v Marxově práci. Marx někdy zdůrazňuje její hodnotu vytvářející charakter, zatímco jindy o abstraktní práci hovoří jako o produktivním vynaložení sil lidského těla. Rubinovo řešení tohoto rébusu naznačuje, že abstraktní práce představuje exkluzivně kapitalistickou společenskou formu práce. V podmínkách zbožní produkce narovnává směna rozličné druhy konkrétní práce tím, že je proměňuje v jednotku hodnoty. Z této perspektivy se abstraktní práce jeví jako abstrakce společensky nutné pracovní doby, která je klíčová pro produkci hodnoty. Kiciloff a Starosta kritizují Rubinův přístup jako idealistický a tvrdí, že abstraktní práce reprezentuje všeobecnou materialitu lidské práce, která v rámci produkce zboží nabývá formu hodnoty. Prohlašují, že soukromá a nezávislá práce je formou práce, která je specifická pro kapitalismus. Bonefeld podporuje Rubina a kritizuje Kiciloffa a Starostu za návrat k pozicím politické ekonomie a stvrzování kapitalistické koncepce práce namísto její kritiky ad hominem.

Klíčová slova

abstraktní práce; Marx; dialektika; teorie hodnotové formy; marxismus; kritická teorie

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADORNO, Theodor W. Thesen über Bedürfnis. In ADORNO, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 1990, s. 392-396. ISBN 3-518-57226-1.

ADORNO, Theodor W. (ed.). Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 1993. ISBN 3423046201.

ARTHUR, Christopher J. Value, Labour and Negativity. Capital & Class, 2001, roč. 25, č. 1, s. 15–39. ISSN 0309-8168. https://doi.org/10.1177/030981680107300103

ARTHUR, Christopher J. The Inner Totality of Capitalism. Historical Materialism, 2006, roč. 14, č. 3, s. 85–111. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1163/156920606778531752

BACKHAUS, Hans-Georg. On the Dialectics of the Value-Form. Thesis Eleven, 1980, č. 1, roč. 1, s. 99–120. ISSN 0725-5136. https://doi.org/10.1177/072551368000100108

BACKHAUS, Hans-Georg. Between Philosophy and Science: Marxian Social Economy as Critical Theory. In BONEFELD, Werner, Richard GUNN a Kosmas PSYCHOPEDIS (eds.). Open Marxism, Vol. I: Dialectics and History. London: Pluto Press, 1992, s. 54–92. ISBN 0745305903.

BACKHAUS, Hans-Georg. Some Aspects of Marx's Concept of Critique in the Context of his Economic-Philosophical Theory. In BONEFELD, Werner a Kosmas PSYCHOPEDIS (eds.). Human Dignity: Social Autonomy and the Critique of Capitalism. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2005, s. 13–29. ISBN 0754644685. https://doi.org/10.4324/9781315253046-2

BACKHAUS, Hans-Georg. Dialektik der Wertform: Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik. Freiburg: Caira, 2011. ISBN 3-924627-52-5.

BENJAMIN, Walter. Dějinně filozofické teze. In BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979, s. 9–16.

BONEFELD, Werner. On Postone's Courageous but Unsuccessful Attempt to Banish Class Antagonism from the Critique of Political Economy. Historical Materialism, 2004, roč. 12, č. 3, s. 103–124. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1163/1569206042601918

BONEFELD, Werner. Abstract Labour: Against Its Nature and on Its Time. Capital & Class, 2010, roč. 34, č. 2, s. 257–276. ISSN 0309-8168. https://doi.org/10.1177/0309816810367769

BONEFELD, Werner. Debating Abstract Labour. Capital & Class, 2011, roč. 35, č. 3, s. 475–479. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1177/0309816811417703

BONEFELD, Werner. Negative Dialectics in Miserable Times: Notes on Adorno and Social Praxis. Journal of Classical Sociology, 2012, roč. 12, č. 1, s. 122–134. ISSN 1468-795X. https://doi.org/10.1177/1468795X11433701

BONEFELD, Werner, Richard GUNN a Kosmas PSYCHOPEDIS (eds.). Open Marxism, Vol. I: Dialectics and History. London: Pluto Press, 1992a. ISBN 0745305903.

BONEFELD, Werner, Richard GUNN a Kosmas PSYCHOPEDIS (eds.). Open Marxism, Vol. II: Theory and Practice. London: Pluto Press, 1992b. ISBN 0745305911.

BONEFELD, Werner, Richard GUNN, Kosmas PSYCHOPEDIS a John HOLLOWAY (eds.). Open Marxism, Vol. III: Emancipating Marx. London: Pluto Press, 1995. ISBN 0745308635.

CARCHEDI, Guglielmo. A Comment on Bonefeld's ‘Abstract Labour: Against Its Nature and on Its Time.’ Capital & Class, 2011, roč. 35, č. 2, s. 307–309. ISSN 0309-8168. https://doi.org/10.1177/0309816811403679

CLARKE, Simon. Marx, Marginalism and Modern Sociology: From Adam Smith to Max Weber. London: Palgrave Macmillan, 1991. ISBN 978-0-333-54829-5. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21808-0

DE ANGELIS, Massimo. Beyond the Technological and the Social Paradigms: A Political Reading of Abstract Labour as the Substance of Value. Capital & Class , 1995, roč. 19, č. 3, s. 107–134. ISSN 0309-8168. https://doi.org/10.1177/030981689505700105

HOLLOWAY, John. Crisis and Critique. Capital & Class, 2012, roč. 36, č. 3, s. 515–519. ISSN 0309-8168. https://doi.org/10.1177/0309816812460909

HOLLOWAY, John, Fernando MATAMOROS a Sergio TISCHLER (eds.). Negativity and Revolution: Adorno and Political Activism. London: Pluto Press, 2009. ISBN 9780745328362.

HOLLOWAY, John a Sol PICCIOTTO (eds.). State and Capital: A Marxist Debate. London: Edward Arnold, 1978. ISBN 0713159871.

HOLMWOOD, John. Z roku 1968 do roku 1951: Jak Habermas proměnil Marxe v Parsonse. Sociologický časopis, 2008, roč. 44, č. 5, s. 923–942. ISSN 0038-0288.

KICILLOF, Axel a Guido STAROSTA. On Materiality and Social Form: A Political Critique of Rubin's Value-Form Theory. Historical Materialism, 2007a, roč. 15, č. 3, s. 9–43. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1163/156920607X225852

KICILLOF, Axel a Guido STAROSTA. 2007. Value Form and Class Struggle: A Critique of the Autonomist Theory of Value. Capital & Class, 2007b, roč. 31, č. 2, s. 13–40. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1177/030981680709200102

KICILLOF, Axel a Guido STAROSTA. On Value and Abstract Labour: A Reply to Werner Bonefeld. Capital & Class, 2011, roč. 35, č. 2, s. 295–305. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1177/0309816811402645

KLIMAN, Andrew. The Failure of Capitalist Production. London: Pluto Press, 2012. ISBN 0745332390.

LOEWENSTEIN, Bedřich. 1998. Marx v Masarykově prizmatu. Sociologický časopis, 1998, roč. 34, č. 4, s. 403–415. ISSN 0038-0288.

MARADA, Radim. Občanská společnost: mezi inkluzí a exkluzí. Sociální studia, 2005, roč. 2, č. 1, s. 7–11. ISSN 1214-813X.

MARX, Karel. Mzda, cena a zisk. Praha: Svoboda, 1949.

MARX, Karel. Kapitál: Kritika politické ekonomie. Díl druhý, kniha druhá. Praha: SNPL, 1955a.

MARX, Karel. Ke kritice politické ekonomie. Praha: SNPL, 1955b.

MARX, Karel. Marx Engelsovi, 24. srpna 1867. In MARX, Karel a Bedřich ENGELS. Dopisy o „Kapitálu“. Praha: SNPL, 1957a, s. 148–152.

MARX, Karel. Marx Kugelmannovi, 30. listopadu 1867. In MARX, Karel a Bedřich ENGELS. Dopisy o „Kapitálu“. Praha: SNPL, 1957b, s. 161.

MARX, Karel. Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844. Praha: SNPL, 1961.

MARX, Karel. Rukopisy „Grundrisse“ I. Praha: Svoboda, 1971.

MARX, Karel. Teze o Feuerbachovi. In MARX, Karel a Friedrich ENGELS. O historickém materialismu. Praha: Svoboda, 1974, s. 5–8.

MARX, Karel. K židovské otázce. In MARX, Karel, Bedřich ENGELS a Vladimir I. LENIN. O židovské otázce. Praha: Svoboda, 1975, s. 5–40.

MARX, Karel. Kapitál: Kritika politické ekonomie. Díl první. Praha: Svoboda, 1978.

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko a tak blízko: Dělnická třída v České republice. Sociální studia, 2012, č. 3, s. 85-100. ISSN 1214-813X.

NOVÝ, Martin. Realita konceptu a iluze reality: Ke kritickému založení Adornovy sociologie. Text vyjde v monografii o ekonomické sociologii, 2014.

PETRUSEK, Miloslav. Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy. Sociologický časopis, 2011, roč. 47, č. 5, s. 1017–1033. ISSN 0038-0288.

REICHELT, Helmut. Why Did Marx Conceal His Dialectical Method? In BONEFELD, Werner, Richard GUNN, Kosmas PSYCHOPEDIS a John HOLLOWAY (eds.). Open Marxism, Vol. III: Emancipating Marx. London: Pluto Press, 1995, s. 40–83. ISBN 0745308635.

REICHELT, Helmut. Habermas' Reconstruction of Historical Materialism. In BONEFELD, Werner a Kosmas PSYCHOPEDIS (eds.). The Politics of Change: Globalization, Ideology and Critique. Basingstone, New York: Palgrave, 2000, s. 105–145. ISBN 0312235593. https://doi.org/10.1057/9780333993798_5

REICHELT, Helmut. Social Reality as Appearance: Some Notes on Marx's Conception of Reality. In BONEFELD, Werner a Kosmas PSYCHOPEDIS. Human Dignity: Social Autonomy and the Critique of Capitalism. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2005, s. 31–67. ISBN 0754644685. https://doi.org/10.4324/9781315253046-3

REICHELT, Helmut. Marx's Critique of Economic Categories: Reflections on the Problem of Validity in the Dialectical Method of Presentation in Capital. Historical Materialism, 2007, roč. 15, č. 4, s. 3–52. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1163/156920607X245823

RUBIN, Isaac Illich. Abstract Labour and Value in Marx's System. Capital & Class, 1978, roč. 2. č. 2, s. 107–139. ISSN 1465-4466. https://doi.org/10.1177/030981687800500106

RUBIN, Isaac Illich. Essays on Marx's Theory of Value. Montreal, New York: Black Rose Books, 1990. ISBN 0-919618-9.

STAROSTA, Guido. The Commodity-Form and the Dialectical Method: On the Structure of Marx's Exposition in Chapter 1 of Capital. Science & Society, 2008, roč. 72, č. 3, s. 295–318. ISSN 1836-6236. https://doi.org/10.1521/siso.2008.72.3.295

https://doi.org/10.5817/SOC2014-1-61