Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy

Ondřej Lánský

Abstrakt

Tato teoretická studie se zabývá některými metodologickými a teoretickými přínosy postkoloniálního myšlení pro současné sociální vědy a pro pochopení moderní společnosti a jejích významných vývojových trendů. Text tohoto článku nejprve představuje vybraná základní témata postkoloniálního myšlení a zároveň se pokouší obecný interpretační rámec postkolonialismu kontextualizovat pro české odborné prostředí a uzpůsobit jej pro použití v příslušné sociální analýze. Tento článek postupně představuje některá klíčová témata postkolonialismu: kritiku násilí vázaného na evropskou racionalitu, kritiku zobecněného rasismu a konečně zkoumání identity a subjektivity. Ústředním cílem textu je uchopit vyložené prvky a teorie, a poskytnout takto postkoloniálně informované sociálně-vědné nástroje pro zkoumání problému chudoby, rasismu a sociálního vyloučení v České republice.

Klíčová slova

dekoloniální obrat; postkoloniální teorie; práce; rasismus; Romové; sociální vyloučení

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barša, Pavel. Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003-2011). Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-374-5.

Bhabha, Homi. Místa kultury. Praha: Tranzit, 2013. ISBN 978-80-87259-16-0.

Césaire, Aimé. Rozprava o kolonialismu. In HAVRÁNEK, Vít (ed.). Postkoloniální myšlení II. 1. vydání. Praha: Tranzit, 2011, s. 86-115. ISBN 978-80-87259-14-6.

Císař, Ondřej a Václav Walach. „Jako ghetto – ty ublížíš mně, já ublížím tobě.“ Bezpečnost a pouliční násilí v sociálně vyloučené lokalitě. Lidé města, 2013, roč. 15, č. 3, s. 391–417. ISSN 1212-8112.

Dussel, Enrique. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Editorial Trotta, 2009a. ISBN 978-84-9879-090-0.

Dussel, Enrique. Filosofía de la Liberación. Mexico City: Editorial Edicol, 1977.

Dussel, Enrique. Nový věk v dějinách filosofie: světový dialog mezi filosofickými tradicemi. Filosofický časopis, 2012, roč. 60, č. 4, s. 537–554. ISSN 0015-1831.

Dussel, Enrique. Política de la liberación II. Arquitectónica. Madrid: Editorial Trotta, 2009b. ISBN 978-84-9879-034-4.

Dussel, Enrique. Política de la liberación. Historia mundial y crítica. Madrid: Editorial Trotta, 2007. ISBN 978-84-8164-924-6.

Dussel, Enrique. The Invention of the Americas. Eclipse of “the Other” and the Myth of Modernity. New York: Continuum, 1995. ISBN 0-8264-0796-X.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. ISBN 978-92-9192-932-0.

Fanon, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Praha: Tranzit, 2011. ISBN 978-80-87259-12-2.

Foucault, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1713-2.

Foucault, Michel. Subjekt a moc. In TÝŽ. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 2003, s. 195–226. ISBN 80-239-2454-0.

Gandhi, Leela. Postcolonial Theory. A Critical Introduction. Sydney: Allen & Unwin, 1998. ISBN 1-86448-431-4.

GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.

Grosfoguel, Ramón a Ana Margarita Cervantes-Rodríguez (eds.). The Modern/Colonial/Capitalist World-System in the Twentieth Centrury. Global Processes, Antisystemic Movements, and the Geopolitics of Knowledge. Westport & London: Greenwood Press, 2002. ISBN 0-275-97197-X.

GROSFOGUEL, Ramón. Dekolonizace západních uni-verzalismů. Dekoloniální pluri-verzalismus od Aimé Césaireho k zapatistům. In: HAVRÁNEK, Vít a Ondřej LÁNSKÝ (eds.). Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013, s. 184-205.

Grosfoguel, Ramón. La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonidad global. Tabula Rasa, 2006, č. 4, s. 17–48. ISSN 0724-4002. https://doi.org/10.25058/20112742.245

Habermas, Jürgen. Poznání a zájmy. Filosofický časopis, 1967, roč. 15, č. 2, s. 189–198. ISSN 0015-1831.

HEJNAL, Ondřej. Nacionalismus, multikulturalismus, sociální vyloučení a „sociálně nepřizpůsobiví“: Analýza dominantního politického diskursu v České republice (2006–2011). AntropoWebzin, 2012, č. 2, s. 47–66. ISSN: 1801-8807.

Holý, Dalibor. Problém pracující chudoby se v Česku zhoršuje [online]. Praha: Český statistický úřad, 2013. [cit. 9. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/c/2D004943CA.

KELLER, Jan. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7419-059-9.

LÁNSKÝ, Ondřej. Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození. Filosofický časopis, 2012, roč. 60, č. 4, s. 555-574. ISSN 0015-1831.

LÁNSKÝ, Ondřej. Síla překrucování stereotypů. Postkoloniální bhabhovské inspirace pro naši dobu. A2, 2013, roč. 9, č. 19, s. 3. ISSN 1803-6635.

Maldonado-Torres, Nelson. Against War. Views from the Underside of Modernity. Durham: Duke University Press, 2008. ISBN 978-0-8223-4170-3. https://doi.org/10.1215/9780822388999

Maldonado-Torres, Nelson. O kolonialitě a bytí. Poznámky o zrodu jedné koncepce. In: HAVRÁNEK, Vít a Ondřej LÁNSKÝ (eds.). Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013, s. 206–237.

Maldonado-Torres, Nelson. Thinking through the Decolonial Turn: Post-continental Interventions in Theory, Philosophy, and Critique. Transmodernity, 2011, roč. 1, č. 2, s. 1–15, ISSN 2154-1316.

MAREŠ. Petr. Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis, 2004, roč. 40, č. 1–2, s. 37-48.

Memmi, Albert. Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí. In DUBOVICKÝ, Ivan. Zprostředkování a prostředníci v kultuře: antologie francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1997, s. 125–138. ISBN 80-901759-9-6.

Memmi, Albert. The Colonizer and the Colonized. Boston: Beacon Press, 1991. ISBN 978-0-8070-0301-5.

Mignolo, Walter D. Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. New Jersey: Princeton University Press, 2000. ISBN 978-0-691-00140-1.

Munck, Ronaldo. Globalisation and Labour. The New ‘Great Transformation’. London & New York: Zed Books, 2002. ISBN 1-84277-071-3.

Quijano, Aníbal. Coloniality and Modernity/Rationality. Cultural Studies, 2007, roč. 21, č. 2, s. 168–178. ISSN 0950-2386. https://doi.org/10.1080/09502380601164353

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012. Praha: Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, 2013. [cit. 14. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/III_Zprava_pripominky_1_11_2013.pdf.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008. Praha: Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, 2009. [cit. 14. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zprava-o-stavu-romskych-komunit-v-ceske-republice-za-rok-2008-60515/.

Said, Edward Wadie. Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-921-5.

Sandoval, Chela. Methodology of the Oppressed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. ISBN 0-8166-2736-3.

SIROVÁTKA, Tomáš. Exkluze Romů na trhu práce a šance na jejich inkluzi. Sociální studia, 2003, č. 10, s. 11-34. ISSN 1803-6104.

Standing, Guy. Work after Globalization. Building Occupational Citizenship. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar, 2009. ISBN 978-1-84844-164-4.

SUŠOVÁ-SALMINEN, Veronika. Kolonialita jako druhá tvář modernity. K současné latinskoamerické postkoloniální kritice modernity. Historická sociologie, 2012, č. 1–2, s. 75-94. ISSN 1804-0616. https://doi.org/10.14712/23363525.2014.38

ŠIMÍKOVÁ Ivana a Jiří VYHLÍDAL 2010. Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace. Sociální studia, 2010, č. 2, s. 135–156. ISSN 1803-6104.

TAYLOR. Charles. Sekulární věk. Dilemata moderní společnosti. Praha: Filosofia, 2013. ISBN 978-80-7007-393-3.

Thiong’o, Ngũgĩ Wa. Jazyk africké literatury. In HAVRÁNEK, Vít (ed.). Postkoloniální myšlení II. Praha: Tranzit, 2011, s. 226–255. ISBN 978-80-87259-14-6.

Todorov, Tzvetan. Dobytí Ameriky. Problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0582-8.

WALACH, Václav. Dialektika cigánské férovky. Příspěvek ke kritické antropologii bezpečnosti. AntropoWebzin, 2013, č. 4, s. 165–174. ISSN: 1801-8807.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York & San Francisco & London: Academic Press, 1974. ISBN 0-12-785920-9.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System II. Mercantelism and the Consolidation of European World Economy, 16001750. New York & London & Toronto & Sydney & San Francisco: Academic Press, 1980. ISBN 0-12-785924-1.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 17301840s. San Diego & New York & Berkeley & Boston & London & Sydney & Tokyo & Toronto: Academic Press, 1989. ISBN 0-12-785926-8.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System IV. Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914. Berkeley & Los Angeles & London: University of California Press, 2011. ISBN 978-0-520-26761-9.

Williams, Eric. Capitalism and Slavery. Richmond: The University of North Carolina Press, 1944.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-1-41