Čakanie na „našu“ Mohanty: Formovanie feministického diskurzu počas transformácie a jeho kritiky

Zuzana Kepplová

Abstrakt

V tomto článku sleduji linii současné české feministické kritiky, která se zaměřila na vliv transformačních ideologií na ranou postsocialistickou feministickou teorii v Česku (v kontextu střední a východní Evropy). Dále si vypůjčuji přístup Kiosseva a Budena, abych prozkoumala transformační rétoriku zapuštěnou do raných prací českých a slovenských feministek. Tvrdím, že určité řečové obraty a tón řeči omezily jejich politickou představivost. Následně dávám tuto kritiku do souvislosti s pracemi zaobírajícimi se institucionalizací feministických diskurzů ve střední a východní Evropě, abych postihla určité mocenské linie, které strukturovaly proces zdomácňování feministických teorií a rodové/genderové analýzy. Na závěr konstatuji, že další analýza na průsečíku těchto dvou kritických přístupů by nám poskytla nové možnosti přístupu ke kategorii rodu/genderu poučené postsocialistickým kontextem, který ze své podstaty klade otázky o politickém kódování feministického projektu.

Klíčová slova

raný postsocialistický feminismus; feminismus Východ-Západ; transformace; hegemonie; ideologie; feministické poznání; konec postsocialismu

Plný Text:

Mobi ePub