Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století

Stanislav Balík, Otto Eibl

Abstrakt

Cílem tohoto textu je zodpovězení otázky, jak se měnily postoje politických stran působících na území dnešní České republiky ke vztahu církve a státu od doby zrodu moderních politických stran až do roku 2010. Abychom tuto otázku zodpověděli, podrobíme analýze (volební) programové dokumenty relevantních politických stran. Při analýze se zaměříme nejenom na identifikaci ideologických či hodnotových kořenů jednotlivých stran nebo na typy otázek (či problémů), které strany považovaly ve vztahu k církvím za důležité, a jejich řešení, ale i na prostor, který těmto otázkám ve svých programových dokumentech věnovaly. Na základě výsledků analýzy vytvoříme nejenom obraz dynamicky se měnících vztahů mezi různými politickými aktéry, ale vznikne tak i zajímavá sonda "důležitosti" otázek spojovaných s církvemi v rámci jednotlivých dějinných etap vývoje utváření obsahu politiky na území dnešní České republiky (popř. bývalého Československa).

Klíčová slova

politické strany; štěpící linie církev–stát; sekularizace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, Stanislav a Dominika J. Ondráčková. Církevní politika. In Balík, Stanislav, Ondřej CísaŘ a Petr Fiala (eds.). Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 73–113. ISBN 978-80-7325-236-6.

Balík, Stanislav a Jiří Hanuš. Katolická církev v Československu 1945–1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-130-7.

Balík, Stanislav, Vít Hloušek, Jan Holzer a Jakub Šedo. Politický systém českých zemí 1848. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 2003. ISBN 978-80-210-4250-6.

Berger, Peter L. Vzdálená sláva. Hledání víry ve věku lehokvěrnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 1997. ISBN 80-85947-18-8.

Blumler, Jay G. a Dennis Kavanagh. The third age of political communication: Influences and features. Political Communication, 1999, roč. 16, č. 3, s. 209–230. ISSN 1058–4609. https://doi.org/10.1080/105846099198596

Dalton, Russel J. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. 5. vyd. Washington, DC, CQ Press, 2008. ISBN 0872895378.

Eibl, Otto, Miloš Gregor a Alena Macková. Témata předvolebních kampaní v programech stran, jejich outdoorových kampaních a médiích. In BALÍK, Stanislav, Vlastimil HAVLÍK a Michal PINK (eds.). Krajské volby 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (v tisku).

EIBL, Otto. Politický prostor a témata v České republice v letech 2006–2008. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-262-5.

Fasora, Lukáš, Jiří Hanuš a Jiří Malíř (eds.). Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-117-8.

Fasora, Lukáš, Jiří Hanuš, Jiří Malíř a kol. Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-86488-55-4.

Gauchet, Marcel. Odkouzlení světa: dějiny náboženství jako věci veřejné. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. ISBN 80-7325-037-3.

Halík, Tomáš. Vzýván i nevzýván. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-692-3.

Hallin, Daniel C. a Paolo Mancini. Americanization, globalization, secularization: Understanding the convergence of media systems and political communication. In Esser, Frank a Barbara Pfetsch (eds.). Comparing political communication: Theories, cases, and challenges. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 25–44. ISBN 0521535409. https://doi.org/10.1017/CBO9780511606991.003

Hloušek, Vít a Lubomír Kopeček. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 2004. ISBN 80-210-3449-1.

Kopeček, Lubomír. Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě. In Strmiska, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK (eds.). Politické strany moderní Evropy. 1. vyd, Praha: Portál, 2005, s. 9–54. ISBN 80-7367-038-0.

Krukowski, Józef. Aktuální problémy polského konfesního práva. Revue pro církevní právo, 1998, roč. 4, č. 11, s. 149–174. ISSN 1211-1635.

Malíř, Jiří, Pavel Marek a kol. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. 1. vyd. 1. díl. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-178-X.

Marek, Pavel. Český katolicismus 1890–1914. 1. vyd. Olomouc: Gloria 2003. ISBN 80-86200-76-0.

Mareš, Miroslav a Petr Fiala. Programatika politických stran. Politologický časopis, 1998, roč. 5, č. 1, s. 5–20. ISSN 1211-3247.

Mazzoleni, Gianpietro a Winfried Schulz. ‘Mediatization’ of politics: A challenge for democracy? Political Communication, 1999, roč. 16, č. 3, s. 247–261. ISSN 1058-4609. https://doi.org/10.1080/105846099198613

McLeod, Hugh. Sekularizace v západní Evropě (1848–1914). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-161-1.

Nešpor, Zdeněk a Dušan Lužný. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-251-5.

Rokkan, Stein a Seymour Martin Lipset. Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. 1. vyd., New York: Free Press, 1967. ISBN 0029191505.

SLÁDEK, Miroslav. ...a tak to vidím já. 1. vyd. Praha: Nadas-AFGH, 1992. ISBN 8070301724.

Swanson, David L. Transnational trends in political communication: Conventional Views and New Realities. In Esser, Frank a Barbara Pfetsch (eds.). Comparing political communication: Theories, cases, and challenges. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 45–63. ISBN 0521535409. https://doi.org/10.1017/CBO9780511606991.004

Thomassen, Jacques. Introduction. In Thomassen, Jacques (ed.). The European Voter. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 1–21. ISBN 0199273219. https://doi.org/10.1093/0199273219.003.0001

Tretera, Jiří Rajmund. Stát a církve v České republice. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-455-5.

Večeřa, Pavel. Marmaggiho aféra: úloha katolicismu optikou dobových tištěných médií levice. In MAREK, Pavel (ed.). Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 205–225. ISBN 978-80-7325-152-9.

Vido, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-266-3.

Prameny

Cibulka, Pavel (ed.). Politické programy českých národních stran 1860–1890. 1. vyd. Historický ústav AV ČR: Praha, 2000. ISBN 8072860208.

ČSL 1990. Volební program.

ČSSD 1990. Program Československé sociální demokracie schválený XXIV. sjezdem ve dnech 24.–25. března 1990.

ČSSD 1992. Volební program.

ČSSD 1996. Volební program „Lidskost proti sobectví“.

ČSSD 1998. Volební program „Alternativa pro naši zemi“.

ČSSD 2002. Volební program „Člověk na prvním místě“.

ČSSD 2006. Volební program „Jistoty a prosperita“.

ČSSD 2010. Malý volební program.

ČSSD 2010. Oranžová kniha – kultura.

ČSSD 2010. Volební program „Změny a naděje – lepší život pro obyčejné lidi“.

Harna, Josef (ed.). Politické programy českého národního socialismu. 1. vyd. Historický ústav AV ČR: Praha, 1998. ISBN 8085268795.

Harna, Josef a Martin Kučera (eds.). Politické programy českých „pokrokových“ stran 1896–1920. 1. vyd. Historický ústav AV ČR: Praha, 2010. ISBN 978-8-7286-174-3.

Harna, Josef a Vlastislav Lacina (eds.). Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899–1938. 1. vyd. Historický ústav AV ČR: Praha, 2007. ISBN 978-80-7286-113-2.

Katedra dějin KSČ a vědeckého komunismu pro filosofickou a přírodovědeckou fakultu University J. E. Purkyně. Politický program ČSSD, ČSL, ČSNS, KSČ. Brno, 1970.

KDU–ČSL 1992. Průvodce politikou KDU–ČSL.

KDU–ČSL 1996. Volební program.

KDU–ČSL 1998. Průvodce politikou KDU–ČSL – podrobný volební program.

KDU–ČSL 2006. Volební program „Klidná síla“.

Koalice 2002. Volební program „Rovné šance pro každého“.

KSČ 1990. Volební program.

KSČM 1992. Volební program.

KSČM 1996. Volební program KSČM 1996–2000 „Socialismus – šance pro budoucnost“.

KSČM 1998. Volební program „Jiní o lidech, my s lidmi“.

KSČM 2002. Volební program „S lidmi pro lidi“.

KSČM 2006. Volební program KSČM na období 2006–2010.

KSČM 2010. Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010.

LSU 1992. Realizační program „Československo sobě“.

Marek, Pavel (ed.). Politické programy českého politického katolicismu 1894–1938. 1. vyd. Historický ústav AV ČR: Praha 2011. ISBN 978-80-7286-192-7.

Mervart, Jan a Dana Musilová. Dokumenty k dějinám Komunistické strany Československa. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. ISBN 8086845583.

NÁRODNÍ STRANA. Politický program Národní strany práce, nákladem vlastním, 1925.

ODA 1992. Volební program.

ODA 1996. Volební program.

ODS 1992. Volební program „Svoboda a prosperita“.

ODS 1996. Volební program.

ODS 1998. Volební program „Hlavu vzhůru“.

ODS 2002. Volební program.

ODS 2006. Volební program „Společně pro lepší život“.

ODS 2010. Volební program „Řešení, která pomáhají“.

OF 1990. Volební program „Přijmout odpovědnost za vlastní budoucnost“.

Prokš, Petr (ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878–1948. 1. vyd. Historický ústav AV ČR: Praha, 1998. ISBN 8085268884.

SPR–RSČ 1996. Volební program.

SZ 2006. Volební program „Kvalita života“.

Šťastný, Jiří (ed.). Sborník dokumentů ke studiu dějin Komunistické strany Československa a mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Naše vojsko: Praha, 1988.

TOP 09 2010. Volební program.

US 1998. Volební program „Nová volba“

VV 2010. Politický program.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-3-107