Alternativní příběh české sekularity

Petr Pabian

Abstrakt

Článek je pokusem o historicko-komparativní studii české sekularity. Základní analytický rámec tvoří dvojice dnes už klasických konceptů. Prvním z nich je chronologický rámec, jehož autorem je komparativní historik Hugh McLeod; jádrem tohoto chronologického rámce je „věk náboženské polarizace“ vymezený zhruba obdobím 1790-1960. Druhým konceptem je rozlišení různého průběhu sekularizace v odlišných nábožensko-politických konfiguracích, jehož autorem je sociolog David Martin, přičemž pro české prostředí je klíčový jeho vzorec „katolického monopolu“ s dominantním katolicko-sekulárním konfliktem. Článek nabízí komplexní sociálněvědní historicko-komparativní interpretaci české sekularity zasazující jednotlivé historické události a data do komplexního obrazu; a současně zasazuje českou sekularitu do evropského kontextu, čímž přispívá k revizi dominantních modelů původně vycházejících z výzkumů západoevropských zemí.

Klíčová slova

sekularismus; náboženská polarizace; křesťanstvo; nacionalismus

Plný Text: