Sekularita a zápas o veřejný prostor

Ondřej Štěch

Abstrakt

Příspěvek navazuje na diskusi mezi zastánci sekularizovaného veřejného prostoru a na kritiku tohoto konceptu. Významnými body této diskuse jsou Rawlsovo vymezení veřejného rozumu, Habermasova modifikace tohoto pojetí a Taylorova kritika Habermase. Rekonstrukce této debaty umožní uvažovat o tom, jak její protagonisté přispívají ke schopnosti imaginace takového společenského uspořádání, ve kterém jedinci s odlišným duchovním zázemím dokáží žít v neasimilované různosti a přitom ve vzájemné úctě; zdroje takové imaginace nemusejí být nutně sekulární v úzkém slova smyslu. Cílem je vytvoření takové sekularity, která nebude zbraní jedněch proti druhým, nýbrž přijatelným soužitím pro zastánce co nejširšího spektra postojů.

Klíčová slova

sekularismus; náboženství; veřejný rozum; veřejná sféra; John Rawls; Jürgen Habermas; Charles Taylor

Plný Text: