Environmentální myšlení Johna Ruskina a Josefa Šafaříka

Dominika Marešová

Abstrakt

Tato práce vychází z bakalářské práce, která se zabývá dílem a vztahem dvou myslitelů – Johna Ruskina, viktoriánského kritika umění a sociálně-ekonomického teoretika – a Josefa Šafaříka, brněnského filosofa a esejisty spojeného s předlistopadovým disentem. První část práce je věnována představení environmentálních souvislostí myšlení autorů jednotlivě a jejich porovnání se známými environmentálními směry. John Ruskin byl na základě analýzy jeho textů zařazen mezi antropocentristy, zatímco Josef Šafařík se nejvíce přibližuje hlubinné ekologii. V práci jsem ukázala shodné prvky myšlení u obou autorů, jimiž je zejména pojetí lidského odcizení, jehož důsledkem je ničení přírody. Jednou z příčin tohoto odcizení je mechanizace, jehož kritikou Josef Šafařík navazuje na Johna Ruskina. Oba autoři také značně kritizují orientaci na konzum a zdůrazňují úlohu mravního jednání a bytí člověka pro řešení problémů. Zároveň jsem popsala i prvky, ve kterých se jejich koncepty rozcházejí.

Klíčová slova

John Ruskin; Josef Šafařík; environmentální etika; environmentální filosofie; člověk-stroj

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 157 s. ISBN 9788021045941.

DROZD, David. Klíče k Josefu Šafaříkovi. In DROZD, David (ed.). Setkání v mezidveří kulis a smrti: život a dílo Josefa Šafaříka nejen v divadelních souvislostech: sborník z konference konané 16. a 17. března 2007 na Divadelní fakultě JAMU. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2007, s. 23–31. ISBN 978-80-86928-32-6.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2. přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 204 s. ISBN 8085850869.

KUBĚNA, Jiří. Něco o Josefu Šafaříkovi. In: DROZD, David (ed.). Setkání v mezidveří kulis a smrti: život a dílo Josefa Šafaříka nejen v divadelních souvislostech: sborník z konference konané 16. a 17. března 2007 na Divadelní fakultě JAMU. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2007, s. 79–92. ISBN 978-80-86928-32-6.

MAREŠOVÁ, Dominika. John Ruskin a Josef Šafařík – analýza dvou konceptů environmentálního myšlení. Brno: Masarykova Univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra environmentálních studií, 2012. 56 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

OSOLSOBĚ, Petr. Josef Šafařík a otázka herectví a charakteru. In: DROZD, David (ed.). Setkání v mezidveří kulis a smrti: život a dílo Josefa Šafaříka nejen v divadelních souvislostech: sborník z konference konané 16. a 17. března 2007 na Divadelní fakultě JAMU. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2007, s. 50–58. ISBN 978-80-86928-32-6.

PŘIDAL, Antonín. Šafařík očima své ženy. In: DROZD, David (ed.). Setkání v mezidveří kulis a smrti: život a dílo Josefa Šafaříka nejen v divadelních souvislostech: sborník z konference konané 16. a 17. března 2007 na Divadelní fakultě JAMU. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2007, s. 63–73. ISBN 978-80-86928-32-6.

RUSKIN, John. Duchovní tvůrčí síla: záhada života a umění žíti: [lidovýchovné úvahy]. Královské Vinohrady: Sfinx, 1921. 85 s.

RUSKIN, John. Dvě stezky. V. A. Jung. V Praze: Jan Laichter, 1909. 200 s.

RUSKIN, John. Johna Ruskina Výklady o umění: přednesené posluchačům university Oxfordské. V Praze: Jan Laichter, 1901. 160 s.

RUSKIN, John. Národní hospodářství v umění = [The political economy of art]. J. E. Barchan. Praha: Družstevní práce, 1925. 174 s.

RUSKIN, John. Tomu poslednímu: čtvero pojednání o prvých základech národního hospodářství. Praha : B. Kočí, 1910. 180 s.

STIBRAL, Karel a Bohuslav BINKA. Reflexe Ruskinova díla v Čechách. John Ruskin a příroda. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011, s. 130–157. ISBN 978-80-7363-387-5.

ŠAFAŘÍK, Josef. Cestou k poslednímu. vyd. první. Brno: Atlantis, 1992, 624 s. ISBN 80-7108-021-7.

ŠAFAŘÍK, Josef. Člověk ve věku stroje. 2. autoriz. vyd. Brno: Atlantis, 1991. 45 s. ISBN 80‑7108‑017-9

ŠAFAŘÍK, Josef. Noční můra: Kurs pro utopisty. 1. vyd. Vranov nad Dyjí: Vetus via, (1964) 1993a. 126 s. ISBN 80-85619-59-8

ŠAFAŘÍK, Josef. O rubatu čili vyznání. ŠAFAŘÍK, Josef a Michal JAREŠ. Hrady skutečné a povětrné. Praha: Dauphin, 2008, s. 55–88. ISBN 9788072721610.

ŠAFAŘÍK, Josef. Sedm listů Melinovi: z dopisů příteli přírodovědci. Brno: Atlantis, 1993b