Spišští Romové a příroda: metodologicko-teoretický rámec výzkumu

Vojtěch Pelikán

Abstrakt

V environmentalistice a příbuzných disciplínách se vede debata, jakým způsobem uchopit klíčové téma vazby mezi společností a přírodou. Pohled do romských osad na slovenské Spiši poskytuje v tomto ohledu podnětný empirický materiál, jenž naznačuje odlišnosti ve vnímání přírody i v environmentální dimenzi životního způsobu. Předložená studie diskutuje, jak tamní výzkum vhodně pojmout metodologicky i teoreticky. Text vyjasňuje rozdíl mezi chováním a vztahem a definuje dvojí dimenzi přírody – prostředí a princip. Upozorňuje přitom na dosavadní slabé zohlednění důležitosti nereflektované vazby mezi společností a přírodou. Prezentuje dvojici metodologických proudů vycházejících z ekopsychologie a ze zkoumání symbolické klasifikace světa na bázi příroda-kultura, které modifikuje pro daný kontext. Závěrem stať identifikuje trojici relevantních interpretačních rámců – hypotézu biofilie, instituci rituální nečistoty a koncepty zabývající se vazbou způsobu života na pojetí prostoru.

Klíčová slova

Romové; Cikáni; Spiš; Slovensko; příroda; kultura; ekopsychologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ACTON, Thomas. Gypsy Politics and Social Change : the development of ethnic ideology and pressure politics among the British Gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. London, Boston : Routledge & Kegan Paul, 1974. 310 pp. ISBN 7100-7838-2.

BATESON, Gregory. Mysl & příroda : nezbytná jednota. 1. vyd. Praha : Malvern, 2006. 197 s. ISBN 80-86702-19-7.

BIXLER, Robert D. ; FLOYD, Myron E. Nature is scary, disgusting and uncomfortable. Environment and Behaviour, 1997, Vol. 29, No. 4, pp. 443–467. ISSN 0013-9165. https://doi.org/10.1177/001391659702900401

BUDILOVÁ, Lenka & JAKOUBEK, Marek. Mýtus o přírodních Romech. EkoList, 2004, roč. 9, č. 3, s. 14–17. ISSN 1211-5436.

CRUMLEY, Carole L. Historical Ecology : Cultural Knowledge and Changing Landscapes. 1st ed. Santa Fe : SAR Press, 1994. 304 pp. ISBN 0-933452-85-3.

ČERMÁKOVÁ, Eva. Krajinami cizích časů : vnímání prostoru a času usazenými a nomádskými kulturami. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2012. 167 s. ISBN 80-7363-388-4.

DAVIDOVÁ, Eva. Romano drom : Cesty Romů 1945–1990 : změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 1. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 245 s. ISBN 80-7067-533-8.

DEMATTÉ, Paola. Writing the landscape : petroglyphs of Inner Mongolia and Ningxia Province (China). In PETERSON, David L. ; POPOVA, Laura M. a SMITH, Adam T. (eds.) Beyond the steppe and the sown : proceedings of the 2002 University of Chicago Conference on Eurasian Archaeology. Leiden, Boston : Brill Academic Publishers, 2006, pp. 296–309. ISBN 90-04-14610-5.

DESCOLA, Philippe ; PÁLSSON, Gísli (eds.). Nature and society : anthropological perspectives. 1st pub. London : Routledge, 1996. 310 pp. ISBN 0-415-13216-9.

DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. 1. vyd. Praha : Academia, 2008. 751 s. ISBN 80-200-1589-2.

DOUGLAS, Mary. Purity and danger : an analysis of the concepts of pollution and taboo. 1st pub. London : Routledge, 1966. 193 pp. ISBN 0-415-06608-5.

DOUGLAS, Mary. Natural symbols : explorations in cosmology. 1st pub. London : Routledge, 1996. 183 pp. ISBN 0-415-13826-4.

ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu : (archetypy a opakování). 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1993. 102 s. ISBN 80-85241-51-X.

ELIADE, Mircea. Obrazy a symboly : esej o magicko-náboženských symbolech. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 179 s. ISBN 80-7226-902-X.

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. 2., přehlédnuté a opr. vyd., v Oikúmené 1. Praha : Oikoymenh, 2006. 147 s. ISBN 80-7298-175-7.

ERIKSEN, Thomas Hylland. Antropologie multikulturních společností : rozumět identitě. 1. vyd. Praha : Triton, 2007. 268 s. ISBN 978-80-7254-925-2.

FRYDRÝŠKOVÁ, Kristýna. Rituální čistota u Romů. Diplomová práce. Praha : Seminář romistiky, Ústav jižní a centrální Asie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2010. 94 s.

GAY Y BLASCO, Paloma. Gypsies in Madrid : sex, gender and the performances of identity. Oxford, UK; New York, NY : Berg, 1999. 198 pp. ISBN 1-85973-258-8.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 565 s. ISBN 80-85850-89-3.

GELLNER, Ernest. Pluh, meč a kniha : struktura lidských dějin. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 263 s. ISBN 80-85959-87-9.

HAMES, Raymond. The Ecologically Noble Savage Debate. Annual Review of Anthropology, 2007, Vol. 36, Issue 1, pp. 177–190. ISSN 0084-6570. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123321

HIRSCHFELD, Lawrence A. Race in the Making : Cognition, Culture, and the Child's Construction of Human Kinds (Learning, Development, and Conceptual Change). Cambridge : MIT Press, 1998. 248 pp. ISBN 0-262-58172-8.

HODDER, Ian. The domestication of Europe : structure and Contingency in Neolithic Societies. 1st publ. Oxford : Basil Blackwell, 1990. 331 pp. ISBN 0-631-17769-8.

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Šaj pes dovakeras/Můžeme se domluvit. 3. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. 129 s. ISBN 80-7067-905-0.

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Několik poznámek k hodnotám Romů. In LISÁ, Helena (odp. red.). Romové v České republice : (1945–1998). 1. vyd. Praha : Sociopress, 1999, s. 16–66. ISBN 80-902260-7-8.

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena ; ŠEBKOVÁ, Hana ; ŽIGOVÁ, Anna. Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 651 s. ISBN 80-04-21768-0.

INGOLD, Tim. The Temporality of the Landscape. World Archaeology, 1993, Vol. 25, Issue 2, pp. 152–174. ISSN 0043-8243. https://doi.org/10.1080/00438243.1993.9980235

JAKOUBEK, Marek (ed.). Cikáni a etnicita. 1. vyd. Praha : Triton, 2008. 403 s. ISBN 80-7387-105-X.

JAKOUBEK, Marek ; PODUŠKA, Ondřej. Romské osady v kulturologické perspektivě. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 174 s. ISBN 80-7239-140-2.

KANDERT, Josef. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 258 s. ISBN 80-246-0782-4.

KANNER, Allen D. ; ROSZAK, Theodore ; GOMES, Mary E. (eds.) Ecopsychology : Restoring the Earth Healing the Mind. San Francisco : Sierra Club Books, 1995. 338 pp. ISBN 978-0-87156-406.

KAPLAN, Rachel ; KAPLAN, Stephen. The experience of nature : a psychological perspective. Michigan : Ulrich Bookstore, 1995. 340 pp. ISBN 0-914004-51-4.

KELLERT, Stephen R. ; WILSON, Edward O. (eds.) The Biophilia Hypothesis. Washington, D.C. : Island Press, 1993. 484 pp. ISBN 1-55963-147-3.

KOBES, Tomáš. Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta : příbuzenství východoslovenského venkova. Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2009. 188 s. ISBN 80-969634-9-X.

KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací. 2. vyd. Praha : Academia, 2008. 307 s. ISBN 978-80-200-1582-2.

KRAJHANZL, Jan. Rozmanitost a společné motivy v odpovědích ankety „pojem vztah k přírodě. Envigogika [online], 2007, roč. II, č. 1 [cit. 2012-09-21]. ISSN 1802-3061. Dostupné na <http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzenti/24-recenzovane-clanky-reviewed-papers/envigogika-2011vi1/64-rozmanitost-a-spolene-motivy-v-odpovdich-ankety-pojem-vztah-k-pirod#>. https://doi.org/10.14712/18023061.105

KRAJHANZL, Jan. Charakteristika osobního vztahu k přírodě : úvod do teorie a pojmosloví. Disertační práce. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. 369 s.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann & synové, 1994. 222 s.

KRECH, Shepard, III. The Ecological Indian : Myth and History. 1st pub. New York : W.W. Norton & Co., 2000. 320 pp. ISBN 0-393-32100-2.

KREKOVIČOVÁ, Eva. Medzi toleranciou a bariérami : obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre. Bratislava : Academic Electronic Press, 1999. 227 s. ISBN 80-88880-31-9.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů. 2. vyd., v Dauphinu 1. Liberec : Dauphin, 1996. 365 s. ISBN 80-901842-9-4.

LEWIS, Oscar. The Culture of Poverty. Scientific American, 1966, Vol. 215, No. 4, pp. 19–25. ISSN 0036-8733. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1066-19

LIBROVÁ, Hana. Láska ke krajině? 1. vyd. V Brně : Blok, 1988. 165 s.

LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví : (kapitoly o ekologickém luxusu). Brno : Doplněk, 2003. 319 s. ISBN 80-7239-149-6.

LIBROVÁ, Hana. O biofilii. In KLVAČ, Pavel (ed.) Člověk a les. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 8–13. ISBN 80-210-4202-8.

MACNAGHTEN, Phil ; URRY John. Contested natures. 1st pub. London : SAGE Publications, 1998. 307 pp. ISBN 0-7619-5313-2.

MARUŠIAKOVÁ, Jelena. Vzťahy medzi skupinami Cigánov. Slovenský národopis, 1988, roč. 36, č. 1, s. 58–77. ISSN 1335-1303.

MILLER, Carol. American Rom and the Ideology of Defilement. In REHFISCH, Farnham (ed.) Gypsies, tinkers and other travellers. London, New York: Academic Press, 1975, pp. 41–54. ISBN 0-12-585850-7.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 2. vyd., rozš. a přeprac. Praha : Academia, 2009. 498 s. ISBN 80-200-1679-1.

NASH, Roderick Frazier. The Rights of Nature : A History of Environmental Ethics. Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 1989. 304 pp. ISBN 0-299-11840-1.

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2004. 413 s. ISBN 978-80-7021-397-1.

NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 4. dopl. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. 129 s. ISBN 80-7067-952-2.

NUTINI, Hugo G. ; ROBERTS, John M. Bloodsucking Witchcraft : An Epistemological Study of Anthropomorphic Supernaturalism in Rural Tlaxcala. 1st ed. Tucson : University of Arizona Press, 1993. 476 pp. ISBN 0-8165-1197-7.

OELSCHLAEGER, Max. The idea of wilderness: from prehistory to the age of ecology. New Haven : Yale University Press, 1991. 477 pp. ISBN 0-300-05370-3.

OKELY, Judith. The Traveller – Gypsies. Cambridge : Cambridge University Press, 1983. 250 pp. ISBN 0-521-28870-3. https://doi.org/10.1017/CBO9780511621789

ORTOVÁ, Jitka. Kapitoly z kulturní ekologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 141 s. ISBN 80-7184-872-7.

PECINA, Pavel. Kořeny zla : o příčinách odcizení člověka přírodě a úpadku jeho sociálního chování. Praha : Nika, 1994. 108 s. ISBN 80-85368-62-5.

PELIKÁN, Vojtěch. Romové a příroda. Diplomová práce. Brno : Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2010a. Dostupné na: <http://is.muni.cz/th/102931/fss_m/>

PELIKÁN, Vojtěch. Vztah spišských Romů k přírodě ve světle antropologických teorií. AntropoWebzin, 2010b, č. 3, s. 205–210. ISSN 1801-8807.

PELIKÁN, Vojtěch. Nezemědělská povaha životního způsobu spišských Romů : stereotypy a realita. AntropoWebzin, 2011, č. 3, s. 163–170. ISSN 1801-8807.

PELIKÁN, Vojtěch ; LIBROVÁ, Hana. Individualizace, individualismus a environmentální témata v sociologické a environmentalistické literatuře. Sociální studia, 2009, roč. 6, č. 3, s. 79–95. ISSN 1214-813X.

RIES, Johannes. Writing (Different) Roma/Gypsies : Romani/Gypsy Studies and the Scientific Construction of Roma/Gypsies. In RIES, Johannes ; JACOBS, Fabian (eds.). Roma-/Zigeunerkulturen in neuen Perspektiven : Romani/Gypsy Cultures in New Perspectives. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008, pp. 267–291. ISBN 978-3-86583-255-9.

RISHI, Weer Rajendra. Roma : The Panjabi emigrants in Europe, central and middle Asia, the USSR, and the Americas. 1st ed. Patiala, India : The Punjabi University Press, 1976. 119 pp.

SÁDLO, Jiří (a kol.). Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. 3. upr. vyd. Praha : Malá Skála, 2008. 255 s. ISBN 80-86776-06-4.

SAID, Edward W. Orientalismus : západní koncepce Orientu. Praha : Paseka, 2008. 459 s. ISBN 80-7185-921-4.

SAUL, Nicholas ; TEBBUTT, Susan (eds.) The role of the Romanies : images and counter-images of ‘Gypsies’/Romanies in European cultures. Liverpool, Eng. : Liverpool University Press, 2005. 258 pp. ISBN 0-85323-689-5. https://doi.org/10.5949/UPO9781846313950

SCHULTZ, Wesley P. Inclusion With Nature : The Psychology of Human-Nature Relations. In SCHMUCK, Peter & SCHULTZ, Wesley (eds.). Psychology of Sustainable Development. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2002. 337 pp. ISBN 978-1-4613-5342-3.

STEWART, Michael. Čas Cikánů. 1. vyd. V Olomouci : Barrister & Principal, 2005. 275 s. ISBN 80-7364-017-1.

STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? : estetické vnímání přírody v novověku. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2005. 202 s. ISBN 80-7363-008-7.

STIBRAL, Karel ; STELLA, Marco. Opravdu máme rádi savanu? Aneb Biopsychologická východiska vnímání krajiny. In KLVAČ, Pavel (ed.). Člověk, krajina, krajinný ráz. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, 2009, s. 8–21. ISBN 80-210-5090-X.

STRATHERN, Marilyn. Reproducing the Future : Anthropology, Kinship, and the New Reproductive Technologies. New York : Routledge, Chapman & Hall, 1992. 224 pp. ISBN 0-415-90555-9.

SUTHERLAND, Anne. Gypsies : The hidden Americans. Prospect Heights, Illinos : Waveland Press, 1986. 330 pp. ISBN 978-0-88133-235-3.

ŠMAJS, Josef. Drama evoluce : fragment evoluční ontologie. 1. vyd. Praha : Hynek, 2000. 188 s. ISBN 80-86202-77-1.

ŠVECOVÁ, Anežka. Působení Křesťanské mezinárodní misie u Romů v okolí Spišské Nové Vsi. Bakalářská práce. Pardubice : Katedra sociálních věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, 2008. 58 s.

TILLEY, Christopher Y ; BENNETT, Wayne. The materiality of stone : explorations in landscape phenomenology. Oxford : Berg, 2004. 244 pp. ISBN 1-85973-892-3.

VAŠEČKA, Michal (ed.) Čačipen pal o Roma : súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002. 911 s. ISBN 80-88935-41-5.

VERNON, Roland. In Defence of the Travellers. Resurgence, 1994, no. 164, pp. 4–6. ISSN 0034-5970.

WEIGERT, Andrew J. Self, Interaction, and Natural Environment : Refocusing Our Eyesight. Albany : State University of New York Press, 1997. 218 pp. ISBN 0-7914-3259-9.

WILLEMS, Wim. In search of the true gypsy : from Enlightenment to Final Solution. London, Portland, OR : F. Cass, 1997. 368 pp. ISBN 0-7146-4222-3.

WILLIAMS, Patrick. Gypsy world : the silence of the living and the voices of the dead. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 104 s. ISBN 0-226-89928-4.

WILSON, Edward O. Biophilia. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1984. 157 pp. ISBN 0-674-07441-6.

WINTER, Deborah Du Nann ; KOGER, Susan M. Psychologie environmentálních problémů. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 295 s. ISBN 80-7367-593-5.

ZEMÁNEK, Jiří ; MALLIEN, Lara ; HEIMRATH, Johannes. Geomancie a integrální kultura: o novém vztahu k naší domovské planetě : antologie textů z časopisu Hagia Chora. Praha : DharmaGaia, 2008. 415 s. ISBN 80-86685-85-3.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-1-147