Pozměňovací návrh jako indikátor při přijímání české legislativy životního prostředí

Jan Skalík

Abstrakt

Článek se zabývá vlivy na hlasování u legislativy životního prostředí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V úvodní části textu na základě kvantitativní analýzy porovnáme vliv skupiny sociodemografických a členských charakteristik poslanců na jejich hlasování. Na základě vyhodnocení vlivu délky mandátu a věku zákonodárců, příslušnosti k poslaneckému klubu a poslaneckým výborům, vzdělání, pohlaví a volebnímu regionu zákonodárce na 156 hlasování z let 1995 až 2010 docházíme k závěru, že rozhodující vliv na hlasování o životním prostředí má příslušnost k politické straně, která výrazně koreluje i s dalšími výraznými faktory jako je pohlaví nebo volební období. Přes vysokou stranickou jednotnost hlasování existuje v Parlamentu možnost, jak legislativu ovlivnit individuálně prostřednictvím poslanecké zákonodárné iniciativy. Institut poslaneckých pozměňovacích návrhů, který se na případové studii zákona o ochraně ovzduší demonstruje v druhé části textu, se nicméně opět ukazuje být využíván spíše jako nástroj stranických legislativních strategií. Při snaze o zvýšení transparentnosti a adresné odpovědnosti v českém Parlamentu se tak může jevit snaha o regulaci individuálních poslaneckých iniciativ nedoplněná zprůhledněním stranických procesů jako neúčinná.

Klíčová slova

Poslanecká sněmovna; hlasování; pozměňovací návrh; životní prostředí

Plný Text: