Pozměňovací návrh jako indikátor při přijímání české legislativy životního prostředí

Jan Skalík

Abstrakt

Článek se zabývá vlivy na hlasování u legislativy životního prostředí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V úvodní části textu na základě kvantitativní analýzy porovnáme vliv skupiny sociodemografických a členských charakteristik poslanců na jejich hlasování. Na základě vyhodnocení vlivu délky mandátu a věku zákonodárců, příslušnosti k poslaneckému klubu a poslaneckým výborům, vzdělání, pohlaví a volebnímu regionu zákonodárce na 156 hlasování z let 1995 až 2010 docházíme k závěru, že rozhodující vliv na hlasování o životním prostředí má příslušnost k politické straně, která výrazně koreluje i s dalšími výraznými faktory jako je pohlaví nebo volební období. Přes vysokou stranickou jednotnost hlasování existuje v Parlamentu možnost, jak legislativu ovlivnit individuálně prostřednictvím poslanecké zákonodárné iniciativy. Institut poslaneckých pozměňovacích návrhů, který se na případové studii zákona o ochraně ovzduší demonstruje v druhé části textu, se nicméně opět ukazuje být využíván spíše jako nástroj stranických legislativních strategií. Při snaze o zvýšení transparentnosti a adresné odpovědnosti v českém Parlamentu se tak může jevit snaha o regulaci individuálních poslaneckých iniciativ nedoplněná zprůhledněním stranických procesů jako neúčinná.

Klíčová slova

Poslanecká sněmovna; hlasování; pozměňovací návrh; životní prostředí

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AJZEN, Icek. From Intentions to Actions : A Theory of Planned Behavior. In KUHL, Julius, J. BECKMAN (eds.). Action Control: From Cognition to Behavior. Berlin, Heidelberg, New York, Tokio : Springer-Verlag, 1985, s. 11-39. AUSTEN-SMITH, David. Explaining the Vote : Constituency Constraints on Sophisticated Voting. American Journal of Political Science, 1992, roč. 36, č. 2, s. 68–95. ISSN: 00925853. https://doi.org/10.2307/2111425

BAMBERG, Sebastian, Guido MOSER. Twenty Years after Hines, Hungerford, and Tomera : A New Meta-Analysis of Psycho-Social Determinants of Pro-Environmental Behaviour. Journal of Environmental Psychology, 2007, č. 27, s. 14–25. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.12.002

BLYDENBURGH, John. The Closed Rule and the Paradox of Voting. Journal of Politics, 1971, roč. 33, č. 2, s. 57–71. https://doi.org/10.2307/2128532

CALVERT, Randall a Richard FENNO. Strategy and Sophisti-cated Voting in the Senate. Journal of Politics, 1994, č. 56 (5), s. 349–376. https://doi.org/10.2307/2132143

CARROL, Penelope, Sally CASSWELL, John HUAKAU, Paul PERRY, Philippa HOWDEN CHAPMAN. Environmental Attitudes, Beliefs about Social Justice and Intention to Vote Green : Lessons for the New Zealand Green Party? Environmental Politics, 2009, č. 18 (2), s. 257–278. https://doi.org/10.1080/09644010802682635

CENIA. Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů : Důvodová zpráva Regulatory Impact Assesment. 2012 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZVUJLF/$FILE/navrh_zak_o_ochrane_ovzdusi_a_o_zmene_nekterych_dalsich%20zakonu_dz_ria.pdf.

DRHOVÁ, Zuzana (ed.). Pověz mi, kdo je nejkrásnější. Politické strany a životní prostředí. Praha : Zelený kruh. 1995.

DRHOVÁ, Zuzana a Zuzana PELÁKOVÁ. Pověz mi, kdo je nejkrásnější IV aneb parlament a životní prostředí v letech 1998–2002. Praha : Zelený kruh. 2002.

DRHOVÁ, Zuzana a Zuzana PELÁKOVÁ. Pověz mi, kdo je nejkrásnější V. aneb poslanci a životní prostředí v roce 2003. Praha : Zelený kruh. 2004.

DRHOVÁ, Zuzana a Zuzana PELÁKOVÁ. Pověz mi, kdo je nejkrásnější VI aneb Parlament ČR a životní prostředí v roce 2004. Praha : Zelený kruh. 2005.

DRHOVÁ, Zuzana. Pověz mi, kdo je nejkrásnější aneb parlament a životní prostředí v roce 1999. Praha : Zelený kruh. 2000.

DRHOVÁ, Zuzana. Pověz mi, kdo je nejkrásnější II. Politické strany a životní prostředí 96–97. Praha : Zelený kruh. 1997.

DUNLAP, Riley E., Chenyang XIAO a Aaron M. MCCRIHT. Politics and Environment in America : Partisan and Ideological Cleavages in Public Support for Environmentalism. Environmental Politics, 2001, č. 10 (4), s. 23–48. https://doi.org/10.1080/714000580

ENELOW, James. 1981. Saving Amendments, Killer Amendments, and an Expected Utility Theory of Sophisticated Voting. Journal of Politics. 1981, č. 43 (11). s. 1062–1089. https://doi.org/10.2307/2130189

FAGIN, A., P. JEHLIČKA. The Czech Republic : Sustainable Development – A Doomed Concept?” In BAKER, Susan, Petr Jehlička (eds.). Dilemmas of Transition : The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe. London : Frank Cass. 1997.

FSFS ČR. Předpis 309/1991 Sb.. [Cit. 23.2.2013]. 1991. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=309&r=1991

GILDOR, Dan L. Preserving the Priceless : A Constitutional Amendment to Empower Congress to Preserve, Protect, and Promote the Environment. Ecology Law Quaterly, 2005, č. 32, s. 821–860.

GOLDSTEIN, Bernard D., Russellyn S. CARRUTH. Implications of the Precautionary Principle for Environmental Regulation in the United States : Examples from the Control of Hazardous Air Pollutants in the 1990 Clean Air Act Amendments. Law and Contemporary Problems, 2003. č. 66 (4), s. 247–261.

HEJDA, Jan. Úvod do studia práva. Praha : Fakulta managementu VŠE. 2004.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=178&r=1960

JEHLIČKA, Petr. The Development of Czech Environmental Policy 1990–1995. Sociologický časopis, 1999, č. 7 (1), s. 37–50.

KOPECKÝ, Petr. Politické strany v českém Parlamentu (1992–1996) : organizace, chování a vliv. Sociologický časopis, 1996, č. 32 (4), s. 439–456.

KUNDRA, Ondřej. Příběh kouzelného e-mailu. Respekt, 2012, č. 5.

KYSELA, Jan. Měnící se struktura právního řádu a jeho atributy. Eric Stein Working Papers. 2009, č. 1.

LUHMANN, N. Okologische Kommunikation. 3. vyd. 1990. Opladen : Westdeutscher Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-94325-5

MANSFELDOVÁ Z., J. SYLLOVÁ, P. RAKUŠANOVÁ, P. KOLÁŘ. Committees of the Chamber of Deputies of the Czech Republic. In D. M. OLSON, W. E. CROWTHER. Committees in Post-Communist Democratic Parliaments. Columbus OH : Ohio State University Press, 2002, s. 69–92. MCCRONE, Donald. Identifying Voting Strategies from Roll Call Votes : A Method and an Application. Legislative Studies Quarterly, 1977, č. 2, s. 177–191. https://doi.org/10.2307/439563

MERTIG, Angela G., Riley E. DUNLAP. Environmentalism, New Social Movements, and the New Class : A Cross-National Investigation. Rural Sociology, 2001, č. 66, s. 113–136. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2001.tb00057.x

MF. Předpis 178/1960 Sb. [Cit. 23.2.2013]. 1960. Dostupné z: https://doi.org/10.25291/VR/1960-VR-178

MILTON, Kay. Interpreting Environmental Policy : A Social Scientific Approach. Journal of Law and Society, 1991, č. 18 (1), s. 4–17. https://doi.org/10.2307/1410096

NS ČSR. Předpis 35/1967 Sb. [Cit. 23.2.2013]. 1967. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=35&r=1967

OLSEN, Marwin E., Dora G. LODWICK, Riley E. DUNLAP. Viewing the World Ecologically. Boulder, CO : Westview, 1992.

PSP ČR. Předpis 86/2002 Sb.. [Cit. 23.2.2013]. 2002. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=86&r=2002

PSP ČR. Sněmovní tisk 449 - Vl.n.z. o ochraně ovzduší - EU. [Cit. 23.2.2013]. 2012. Dostupné na Internetu: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=449

RESCHOVÁ, Jana, Jindřiška SYLLOVÁ. The Legislature in the Czech Republic : Year 1993. 1994. Paper prepared for the conference on New Parliaments of Central Europe, Zámek Štiřín, Czech Republic.

RIKER, William. Arrow's Theorem and Some Examples of the Paradox of Voting. In CLAUNCH, John. Mathematical Applications in Political Science I. Dallas : SMU Press, 1965, s. 41-60.

SHRIVER, Thomas E., Alison ADAMS. Cycles of Repression and Tactical Innovation : The Evolution of Environmental Dissidence in Communist Czechoslovakia. The Sociological Quaterly, 2010, č. 51, s. 329–354. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2010.01174.x

SHUM, Robert, Y. Can Attitudes Predict Outcomes? Public Opinion Democratic Institutions and Environmental Policy. Environmental Policy and Governance, 2009, č. 19, s. 281–295. https://doi.org/10.1002/eet.518

SMITH, Michael, L. The Inequality of Participation : Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe. Sociologický časopis, 2009, č. 45 (3), s. 487–517.

ŠARADIN, Pavel. Czech Republic. The Influence of the Strong Bi-polarization. In ŠARADIN Pavel, Eva BRADOVÁ (eds.). Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005–2006. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 13–37.

TSEBELIS, George, Christian B. JENSEN, Anastassios KALANDRAKIS, Amie KREPPEL. Legislative Procedures in the European Union : An Empirical Analysis. British Journal of Political Science, 2001, č. 31 (4), s. 573–599. https://doi.org/10.1017/S0007123401000229

Vláda ČR. Hodnocení dopadů regulace (RIA). [Cit. 23.2.2013]. 2013. Dostupné na Internetu: http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/uvod-87615/ZELENÝ KRUH. Pověz mi, kdo je nejkrásnější VII. Přehled hlasování Poslanecké sněmovny v letech 2002–2006 o životním prostředí. Praha: Zelený kruh. 2006.

WILKERSON, John. Killer Amendments in Congress. The American Political Science Review, 1999, č. 93 (3), s. 535–552. https://doi.org/10.2307/2585573

WILKERSON, John. Reelection and Representation in Conflict : The Case of Agenda Manipulation. Legislative Studies Quarterly, 1990, č. 15 (5), s. 263–282. https://doi.org/10.2307/440129

ZELENÝ KRUH. Pověz mi kdo je nejkrásnější IX. Přehled hlasování Poslanecké sněmovny v roce 2008. [online]. 2009. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz.

ZELENÝ KRUH. Pověz mi kdo je nejkrásnější VIII. Přehled hlasování Poslanecké sněmovny v letech 2006-2007. [online]. 2008. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz.

ZELENÝ KRUH. Pověz mi kdo je nejkrásnější X. [online]. 2010a. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz.

ZELENÝ KRUH. Pověz mi, kdo je nejkrásnější X. Přehled hlasování Poslanecké sněmovny o životním prostředí v letech 2006–2010. Praha : Zelený kruh. 2010b.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-1-75