A nezapomeňte na pokoru. Spor o postavení člověka v environmentální etice

Zdenka Sokolíčková

Abstrakt

Zhruba od 60. let minulého století je na poli environmentální etiky živý spor mezi antropocentrickou a neantropocentrickou perspektivou. Volba východiska, které ovlivňuje další formování postoje člověka (kultury) ke světu, je klíčové pro teorii, avšak z hlediska potřeb dnešní společnosti nemá jednoznačné dopady na praxi. Neatropocentrismus (zastoupený Klausem Meyer-Abichem a Holmesem Rolstonem III) i antropocentrismus (reprezentovaný Johnem Passmorem a Günterem Patzigem) se často překrývají ve výchozích motivacích i v návrzích konkrétních opatření. Od konce 80. let byly teoretické rozpory nově reflektovány, například v myšlení R. Attfielda, J. B. Callicotta, či V. Hösleho. Provizorním řešením otázky může být koncepce pokorného antropocentrismu, která člověka chápe jako poznávací epicentrum a zároveň jako subjekt schopný morální reflexe, jež přesahuje lidský horizont.

Klíčová slova

antropocentrismus; neantropocentrismus; environmentální etika; pokora

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADLER, Emanuel. Europe As a Civilizational Community of Practice. In KATZENSTEIN, Peter J. (ed.). Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives. 1. vyd. London, New York: Routledge, 2010, s. 67–90. ISBN 978-0-415-77710-0.

AMERY, Carl. Arbeit an der Zukunft: Essays. 1. vyd. München: Leuchterhand Literaturverlag, 2007. ISBN 978-3-630-62123-4.

ATTFIELD, Robin. The Ethics of Environmental Concern. 2. vyd. Athens; London: University of Georgia Press, 1991. ISBN 0-8203-1349-1.

BATESON, Gregory. Mysl & příroda: nezbytná jednota. 1. vyd. Praha: Malvern, 2006. ISBN 80-86702-19-7.

BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4594-1.

BOULDING, Kenneth a Elise BOULDING. The Future: Images and Processes. 1. vyd. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage Publications, 1995. ISBN 0-8039-5789-0.

BOURETZ, Pierre. Svědkové budoucího času III: L. Strauss, H. Jonas, E. Lévinas. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-299-8.

BURCHELL, Jon a Simon LIGHTFOOT. The Greening of the European Union? Examining the EU's Environmental Credentials. 1. vyd. London, New York: Sheffield Academic Press, 2001. ISBN 978-1-841-27317-4.

CALLICOT, John Baird. Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy. 1. vyd. New York: State University of New York, 1999. ISBN 0-7914-4083-4.

CARDINALE, Bradley J. a kol. Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature, 7 June 2012, roč. 486, s. 59–67. ISSN 0028-0836. https://doi.org/10.1038/nature11148

CLEMENT, Keith. Economic Development and Environmental Gain: European Environmental Integration and Regional Competitiveness. 1. vyd. London: Earthscan, 2000. ISBN 1-85383-295-2.

COMMONER, Barry. The Closing Circle: Nature, Man, and Technology. 1. vyd. New York: Knopf, 1971. ISBN 978-0-394-42350-0.

DELLAVALLE, Sergio (ed.). L‘urgenza ecologica: Percorso di lettura attraverso le proposte dell'etica ambientalista. 1. vyd. Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2003. ISBN 8884903785.

DEVALL, Bill and George SESSIONS. Ecologia profonda: vivere come se la natura fosse importante. 1. vyd. Torino: Gruppo Abele, 1989. ISBN 8876701265.

FROMM, Erich. Lidské srdce. 2. vyd. Praha: Nakl. Josefa Šimona, 1996. ISBN 80-85637-29-4.

GUEDES VAZ, Sofia (ed.). Environment: why read the classics? 1. vyd. Sheffield: Greenleaf Publishing, 2012. ISBN 978-1906093754.

HADOT, Pierre. Závoj Isidin: esej o dějinách ideje Přírody. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-013-8.

HARGROVE, Eugen C. Foundations of Environmental Ethics. 1. vyd. Englewood Cliffs; New Jersey: Prentice Hall, 1989. ISBN 09626807-4-5.

HÖSLE, Vittorio. Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie: Transzendentalpragmatik, Letztbegründung, Ethik. 2. vyd. München: Beck, 1994a. ISBN 3-406-38377-7.

HÖSLE, Vittorio. Philosophie der ökologischen Krise. München: Beck, 1994b. 1. vyd. ISBN 9783406383687.

JONAS, Hans. Princip odpovědnosti: pokus o etiku pro technologickou civilizaci. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-06-2.

JORDAN, Andrew (ed.). Environmental Policy in the European Union: Actors, Institutions, and Processes. 1. vyd. London: Routledge, 2002. ISBN 1-85383-755-5.

KANT, Immanuel. K věčnému míru: filosofický projekt; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-85-2.

KLIKOVÁ, Alice a Karel KLEISNER (eds.). Umwelt: Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. ISBN 80-86818-24-1.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-86-9.

KOHÁK, Erazim, Rudolf KOLÁŘSKÝ a Igor MÍCHAL (eds.). Závod s časem: texty z morální ekologie. 1. vyd. Praha: Torst, 1996. ISBN 80-85368-81-1.

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Filosofický význam současné ekologické krize. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2011. ISBN 978-80-7007-361-2.

KOMÁREK, Stanislav. Čím je člověku zvíře? Vesmír, 2011, roč. 90, č. 7, s. 404–409. [cit. 21.3. 2013] Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/cim-je-cloveku-zvire

KONVIČKA, Martin. Pohřbíme (konečně) ekosystém? Vesmír 2002, roč. 81, č. 3, s. 127–129. [cit. 21.8. 2012] Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/pohrbime-konecne-ekosystem

LAPKA, Miloslav a Eva CUDLÍNOVÁ. SOStainability: kdy začne trvalá udržitelnost? Prameny a studie 2010, č. 45, s. 72–83. ISSN 0862-8483.

LEAKEY, Richard. Původ lidstva. Bratislava: Archa, 1996. ISBN 80-7115-103-3.

LENSCHOW, Andrea (ed.). Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe. 1. vyd. London: Earthscan, 2002. ISBN 1-85383-708-3.

LEOPOLD, Aldo. Sand County Almanac and Sketches Here and There. 8. vyd. New York: Oxford University Press, 1989. ISBN 9780195059281.

McDANIEL, Carl. Wisdom for a Livable Planet. 1. vyd. San Antonio: Trinity University Press, 2005. ISBN 978-1-59534-009-2.

McLEAN, Iain a Alistair McMILLAN (eds.). The Concise Oxford Dictionary of Politics. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780199207800. https://doi.org/10.1093/acref/9780199207800.001.0001

McNEILL, John Robert. Something New under the Sun: An environmental history of the twentieth-century world. 1. vyd. New York: W.W. Norton, 2001. ISBN 0-7139-9462-2.

MEYER-ABICH, Klaus. Wissenschaft für die Zukunft: Holistisches Denken in ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung. 1. vyd. München: Beck, 1988. ISBN 3-406-33121-1.

NÆSS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl: Náčrt ekosofie. 1. vyd. Tulčík: Abies, 1993. ISBN 80-88699-09-6.

NORTON, Bryan. Toward Unity Among Environmentalists. 1. vyd. New York; Oxford: Oxford University Press, 1991. ISBN 9780195357523.

O’NEILL, Robert V. Is it time to bury the ecosystem concept? Ecology, 2001, roč. 82, č. 12, s. 3275–3284. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2001)082[3275:IITTBT]2.0.CO;2

ORTOVÁ, Jitka. Kulturní a sociální ekologie I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-224-9.

PASSMORE, John. Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Thoughts. 1. vyd. New York: Charles Scribner's Sons, 1974. ISBN 0-7156-0819-3.

PATZIG, Günther. Ethik ohne Metaphysik. 1. vyd. Göttingen: Ruprecht, 1971.

PATZIG, Günther. Ökologische Ethik, innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983.

ROLSTON, Holmes III. Philosophy Gone Wild: Environmental Ethics. 1. vyd. New York: Prometheus Books, 1986. ISBN 0-87975-329-3.

ROLSTON, Holmes III. A New Environmental Ethics: The Next Millennium for Life on Earth. 1. vyd. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0415884846. https://doi.org/10.4324/9780203804339

SCHWEITZER, Albert. Die Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben. 3. vyd. Berlin: Union Verlag, 1963.

SCOTT, Joanne. Environmental Protection: European Law and Governance. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-956517-7. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565177.001.0001

SKÝBOVÁ, Marie. Etika a příroda: proč brát morální ohledy na přírodu? 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-80-9.

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Člověk v pokorném závazku vůči světu: studie z ekologické etiky. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. ISBN 978-80-7465-042-0.

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. What Do We Mean by a „Strong Europe“? Cultural weakness of EU environmental policy. 1. vyd. Saarbrücken: LAP-Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3845479798.

STORCH, David, Petr KEIL a Walter JETZ. Universal species–area and endemics–area relationships at continental scales. Nature, 2 August 2012, roč. 488, s. 78–81. https://doi.org/10.1038/nature11226

TAYLOR, Paul W. Respect for Nature: A theory of environmental ethics. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 1986. ISBN 0-691-07709-6.

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě: výbor studií. 2. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0309-9.

WHITE, Lynn. The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Science, 1967, roč. 155, č. 3767, s. 1203–1207. https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203

ŽÁRSKÝ, Jakub. Zrcadlení biodiverzity a lidské společnosti. Ekologie a společnost 2011, roč. 22, č. 3, s. 5–8.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-1-35