Morální normalita a sociální struktura současné společnosti

Martin Hájek

Abstrakt

V debatách o povaze současné morálky bývá odkazováno na zánik tradiční morálky, na její estetizaci, další mluví o její privatizaci, bezzákladovosti a tekutosti. Málokdy je však současný stav dáván do souvislosti se sociální strukturou vyspělých společností. Inspirován Le Goffovou historickou analýzou vzniku představy očistce a Bourdieuovým konceptem kulturní allodoxie středních vrstev rozvíjím v textu durkheimovský argument, že stratifikace moderních masových společností má svou symbolickou analogii ve stratifikaci současného morálního prostoru. V něm jsou klasické binární kategorie dobra a zla vytlačovány do krajních pozic postihujících jen malou část jednání, zatímco majorita normativního hodnocení je činěna odkazem na mezilehlou kategorii legitimní normality. Ve své příspěvku se tak pokouším o kulturní sociologii, která by nerozdělovala kulturní významy a sociálně-strukturní účinky na dvě autonomní sféry příčinnosti. Vytvářím perspektivu, ze které je možné současnou morálku zasadit do širšího sociokulturního kontextu, který by bral v úvahu jak symbolickou proměnu (ztráta významu transcendentálních autorit), tak proměnu sociální (masová společnost).

Klíčová slova

morálka; sociální struktura; allodoxie; střední třída; Bauman; normalita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. New York : Oxford University Press, 2003, 312 s. ISBN 9780198036463. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195160840.001.0001

Baudrillard, Jean. O svádění. Olomouc: Votobia, 1996, 213 s. ISBN 8071980781.

Baudrillard, Jean. Symbolic Exchange: Taking Theory Seriously. An Interview with Jean Baudrillard. Theory, Culture & Society, 1995, roč. 12, s. 79–95. ISSN: 1460-3616. https://doi.org/10.1177/026327695012004006

Bauman, Zygmunt. Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell, 1993, 255 s. ISBN 9780631186922.

Bauman, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 165 s. ISBN 9788085850123.

Bauman, Zygmunt. ‘Morality in the Age of Contingency’. In: Heelas, P., Lash, S. & Morris, P. (eds.) Detraditionalization. Oxford: Blackwell, 1996, s. 49–58. ISBN 9781557865557.

Bauman, Zygmunt. Liquid Fear. Cambridge: Polity Press, 2006, 188 s. ISBN 9780745636801.

Bělohradský, Václav. Morální kýč. Proglas, 27.4.1999 [online]. ISSN: 0862-6731. [cit. 21. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.multiweb.cz/hawkmoon/strana30.htm

Bourdieu, Pierre. La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Éd. de Minuit, 1979, 670 s. ISBN 9782707302755

Böhme, Gernot. Ethical Life or ‘The Customary’. Thesis Eleven, 2000, roč. 60, s. 1–10. ISSN: 0725-5136. https://doi.org/10.1177/0725513600060000002

Dante Alighieri. Božská komedie. Přeložil O. F. Babler. Praha: Odeon, 1989, 586 s.

Durkheim, Emile. Pravidla sociologické metody. Praha: Orbis, 1926.

Foucault, Michel. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda, 1994, 115 s. ISBN 9788020504067.

Foucault, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000, 427 s. ISBN 9788086019963.

Grand dictionnaire encyclopédique Larousse. Paris: Librairie Larousse, 1984. ISBN 9782031023104.

Hájek, Martin. Čistota, znečištění a sociální struktura. Biograf, 2001, č. 25, s. 49–62. ISSN 1211-5770.

Hájek, Martin. Pojem normality v tisku a běžném hovoru – vývoj, sémantika a sociologické aspekty. In Kabele, J., Potůček, M., Prázová, I. a Veselý, A. (eds.). Rozvoj české spolecnosti v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 125–134. ISBN 9788086732350.

Hobsbawm, Eric. La Middle Class anglaise. In KOCKA, J. (ed.) Les bourgeoisies européennes au XIXe siècle. Paris: Bélin, 1996. s. 101-129. ISBN 9782701117379.

Chalupný, Emanuel. Sociologie. Dílu II. svazek 2. Vývoj sociologie v 19. století (1835–1904). Praha: Samcovo knihkupectví, 1948.

Keller, Jan. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 123 s. ISBN 9788085850956.

Kocka, Jürgen. Modèle européen et cas allemand. In KOCKA, J. (ed.) Les bourgeoisies européennes au XIXe siècle. Paris: Bélin, 1996, s. 7-48. ISBN 9782701117379.

Le Goff, Jacques. La naissance de Purgatoire. Paris: Gallimard, 1981, 509 s. ISBN 9782070254101.

Le Goff, Jacques. La bourse et la vie. Économie et religion au Moyen Age. Paris: Hachette, 1986, 125 s. ISBN 9782010112126.

LipovetskY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha: Prostor, 1999, 313 s. ISBN 9788072600083.

LipovetskY, Gilles. Hypermodern Times. Cambridge: Polity Press, 2005, 150 s. ISBN 9780745634210.

Luckmann, Thomas. The Privatization of Religion and Morality. In: HEELAS, P., Lash, S. a Morris, P. (eds.) Detraditionalization. Cambridge: Blackwell, 1996, 49–58. ISBN 9781557865557.

Luckmann, Thomas. & Berger, Peter. Social Mobility and Personal Identity. Archives europeéns de sociologie, 1964, roč. 5, s. 331–343. https://doi.org/10.1017/S0003975600001077

Lyotard, Jean-François. Moralités postmodernes. Paris: Galilée, 1993, 211 s. ISBN 9782718604305.

Martin, Eduard. Umění být normální. Prostor 1998, č. 37, 15–18. ISSN: 0862-7045

Mauss, Marcel. Sociologie et anthropologie. Paris: Presses Universitaires de France, 1950, 482 s. ISBN 9782130547181.

Maza, Sarah. Luxury, Morality, and Social Change: Why There Was No Middle-Class Consciousness in Prerevolutionary France. The Journal of Modern History, 1997, roč. 69, s. 199–229. ISSN: 0022-2801. https://doi.org/10.1086/245486

Misztal, Barbara. Normality and trust in Goffman’s theory of interaction order. Sociological Theory, 2001, roč. 19, č. 3, s. 312–324. ISSN: 1467-9558. https://doi.org/10.1111/0735-2751.00143

Riesman, Daniel. Osamělý dav. Praha: Mladá fronta, 1968, 365 s.

Schneewind, Jerome B. The invention of autonomy: a history of modern moral philosophy. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998, 624 s. ISBN 9780521479387. https://doi.org/10.1017/CBO9780511818288

Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOMENH, 2009, 351 s. ISBN 9788072983896.

Welsch, Wolfgang. Aestheticization Processes. Phenomena, Distinctions and Prospects. Theory, Culture & Society, 1996, roč. 13, č. 1, s. 1–24. ISSN: 1460-3616. https://doi.org/10.1177/026327696013001001

https://doi.org/10.5817/SOC2012-4-67