Vylučujúca povaha utvárania českej národnej identity v súvislosti s rómskym obyvateľstvom

Michaela Stejskalová

Abstrakt

Tato teoretická stať se zaměřuje na utváření identity v české společnosti prostřednictvím vymezování se vůči menšinám, které s majoritou sdílejí společné území a obzvlášť vůči rómské etnické skupině. Toto vymezování se přímo odráží v praktikách, kterými jsou všichni „jiní“ vytěsňovaní a udržovaní mimo hlavní proud společnosti, a přispívá k legitimizaci těchto praktik. Za základní příčiny tohoto vymezování se jsou v této stati považovány způsob utváření identity pomocí protikladných charakteristik a povaha české národní identity, která je v současnosti stále častěji ohrožovaná a zpochybňovaná ve svých základech. Stať tak ukazuje na jedny ze základních příčin neinkluzívnosti české společnosti, která se najvíce dotýká právě nejzranitelnější rómské etnické skupiny. Děje sa tak s odkazem na rómskou neochotu pracovat a vůbec plnit povinnosti plnohodnotného českého občana a na odlišnou (méněcennou) kulturu, která jim znemožňuje zařazení se do hlavního proudu společnosti.

Klíčová slova

konstrukce identity; praktiky sociální exkluze; symbolické hranice; stigmatizace; česká národní identita; exkluze Romů

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Action and its environments : toward a new synthesis. 1. vyd. New York : Columbia University Press, 1988. 342 s. ISBN 0-23106209-5.

ALEXANDER, Jeffrey C. Citizen and Enemy as Symbolic Classification: On the Polarizing Discourse of Civil Society. In ALEXANDER, Jeffrey C. (ed.) Real Civil Societies : Dilemmas of Institutionalization. 1. vyd. London : SAGE Publications, 1998, s. 96–114. ISBN 0-76195821-5.

ALEXANDER, Jeffrey C. Theorizing the ‘Modes of Incorporation’: Assimilation, Hyphenation and Multiculturalism as Varieties of Civil Participation. Sociological Theory, 2001, č. 19, roč. 3, s. 237–249. ISSN 0735-2751. https://doi.org/10.1111/0735-2751.00139

AMOS, Dan B.; WEISSBERG, Lilliane (eds.) Cultural memory and the construction of identity. 1. vyd. Detroit : Wayne State University Press, 1999. 333 s. ISBN 0-81432753-2.

ANDERSON, Benedict. Pomyslná společenství. In HROCH, Miroslav (ed.) Pohledy na národy a nacionalismus : čítanka textů. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. s. 239–269. ISBN 80-8642920-2.

BAAR, Vladimír. Modely multikulturních společností a národní identita. In Šrajerová, Oľga (ed.) Otázky národní identity – determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2001, s. 10-17. ISBN 80-8622427-9.

BANCROFT, Angus. Roma and Gypsy-travellers in Europe : modernity, race, space and exclusion. 1. vyd. Burlington: Ashgate Publishing, 2005. 198 s. ISBN 0-75463921-5.

BARRY, Brian. Culture & Equality. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2001. 399 s. ISBN 0-74562228-3.

BARŠA, Pavel. Národnostní konflikt a plurální identita. In BARŠA, Pavel; STRMISKA, Maxmilián. Národní stát a etnický konflikt : politologická perspektiva. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. s. 11-172. ISBN 80-8595952-6.

BARŠA, Pavel. Konstruktivismus a politika identity. Odpověď Tomáši Hirtovi a Marku Jakoubkovi. In JAKOUBEK, Marek; BUDILOVÁ, Lenka (eds.) Romové a Cikáni - neznámí i známí : interdisciplinární pohled. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2008, s. 208–243. ISBN 978-807335119-9.

BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 165 s. ISBN 80-8642911-3.

BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2004. 296 s. ISBN 80-2041195-X.

BAUMAN, Zygmunt. Identity. 2. vyd. Cambridge: Polity Press, 2005. 104 s. ISBN 0-74563309-9.

BAUMAN, Zygmunt. Komunita : Hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006. 122 s. ISBN 978-808061225-2.

BAUMAN, Zygmunt. Liquid Times : Living in an Age of Uncertainty. 1.vyd. Cambridge: Polity Press, 2007. 115 s. ISBN 978-074563987-1.

BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 330 s. ISBN 978-807419028-5.

BAUMAN, Zygmunt. Collateral Damage : Social Inequalities in a Global Age. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2011. 182 s. ISBN 978-074565295-5.

BAUMAN, Zygmunt ; MAY Tim. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 80-8642928-8

BECK, Ulrich. What is globalisation? 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2000. 180 s. ISBN 978-074562125-8.

BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 80-8642932-6.

BECK, Ulrich. Beyond class and nation : reframing social inequalities in a globalizing world. The British Journal of Sociology, 2007a, č. 58 (4), s. 679–705. ISSN 1468-4446. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2007.00171.x

BECK, Ulrich. Vynalézání politiky : k teorii reflexivní modernizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007b. 273 s. ISBN 978-808642964-9.

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-8595946-1.

BHABHA, Jacqueline. "Get Back to Where You Once Belonged" : Identity, Citizenship, and Exclusion in Europe. Human Rights Quarterly, 1998, č. 20 (3), s. 592-627. ISSN 0275-0392. https://doi.org/10.1353/hrq.1998.0023

BRUBAKER, Rogers; COOPER Frederick. Beyond Identity. Theory and Society, 2000, č. 29, s. 1–47. ISSN 0304-2421. https://doi.org/10.1023/A:1007068714468

BYRNE, David. Social exclusion. 1. vyd. Buckingham: Open University Press, 1999. 158 s. ISBN 0-33519-974-7.

CVVM. Tolerance k vybraným skupinám obyvatel. [online.] Sociologický ústav: Praha, 2005. [cit. 28.4.2012]. Dostupné z:

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101269s_ov120411b.pdf

CVVM. Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2012. [online.] Sociologický ústav: Praha, 2012. [cit. 28.4.2012]. Dostupné z:

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101283s_ov120514.pdf

ČSÚ. Národnostní složení obyvatelstva. [online.] 2003. [cit. 8.4.2012]. Dostupné z:

http://www.scitani.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FD457/$File/Kapitola2.pdf.

ČSÚ. Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Česká republika. [online.] 2012. [cit. 28.4.2012]. Dostupné z:

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/950049F8F7/$File/pvcr.pdf

ELWERT, Georg. Switching Identity Discourses : Primordial Emotions and the Social Construction of We-groups. In SCHLEE, Günther (ed.) Imagined Differences : Hatred and the Construction of Identity. 1. vyd. New York: Palgrave, 2002, s. 33–54. ISBN 1-40396031-3.

ERIKSEN, Thomas H. Antropologie multikulturních společností : Rozumět identitě. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 267 s. ISBN 978-807254925-2.

FRIŠTENSKÁ, Hana. Interetnický konflikt po roce 1989 s ohledem na soužití s Romy. In H. Lisá (ed.) Romové v České republice (1945-1998). 1. vyd. Praha: Socioklub, 1999, s. 244–266. ISBN 80-9022607-8.

GÁL, Fedor. Mýty a realita plurality alebo „inakosť” ako stigma. In ŽANTOVSKÝ, Petr (ed.) Česká xenofobie. 1. vyd. Praha: Votobia, 1998. s. 36-40. ISBN 978-807220044-3.

GAMSON, Joshua. Messages of Exclusion : Gender, Movements and Symbolic Boundaries. Gender and Society, 1997, č. 11 (2), s. 178–199. ISSN 0891-2432. https://doi.org/10.1177/089124397011002003

GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993. 158 s. ISBN 80-9013811-X.

GELLNER, Ernest. Nacionalismus. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 133 s. ISBN 80-7325023-3.

GIDDENS, Anthony. Beyond Left and Right. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 1994. 276 s. ISBN 0-74561439-6.

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. ISBN 80-8642915-6.

GIRARD, René. Obětní beránek. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 251 s. ISBN 80-7106255-3.

GOLDBERG, David T., SOLOMOS, John. General Introduction. In GOLDBERG, David T., SOLOMOS, John (eds.) A Companion to Racial and Ethnic Studies. 1. vyd. Malden: Blackwell, 2002, s. 1–13. ISBN 0-63120616-7.

HABERMAS, Jürgen. The inclusion of the other : studies in political theory. 2. vyd. Cambridge: MIT Press, 1999. 300 s. ISBN 0-26208267-5.

HAIER, Maarten; UITERMARK, Justus. Performing authority: discursive politics after the assassination of Theo Van Gogh. Public Administration, 2008, č. 86 (1), s. 5–19. ISSN 0033-3298. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00701.x

HANŽLOVÁ, Martina; ZAPLATÍLEK, Martin. Kde jsme doma a kdo je naším sousedem? [online.] Praha: Focus, 2005. [cit. 8.4.2012]. Dostupné z: http://www.focus-agency.cz/press-centrum/?dl_page=1.

HILLS, John; LE GRAND, Julie; PIACHAUD, David (eds.) Understanding Social Exclusion. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 2002. 274 s. ISBN 978-019925194-0.

HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ : národní identita a postkomunistická transformace společnosti. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství 2010. 233 s. ISBN 978-807419018-6.

HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 315 s. ISBN 978-807419010-0.

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Můžeme se domluvit. Šaj pes dovakeras. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. 129 s. ISBN 80-7067905-0.

KAHN, Joel S. Modernity and exclusion. London: SAGE Publications, 2001. 163 s. ISBN 0-76196656-0. https://doi.org/10.4135/9781446279038

KALLEN, Evelyn. Social inequality and social injustice : human rights perspective. 1. vyd. Basingstoke: Palgrave, 2004. 216 s. ISBN 0-33392428-2. https://doi.org/10.1007/978-1-137-04427-3

KLÍČOVÁ, Kateřina. Sčítaní lidu: Romští Češi nebo čeští Romové. In MARADA, Radim (ed.) Etnická různost a občanská jednota.1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, 221–255. ISBN 80-7325111-6.

LEVITAS, Ruth. The inclusive society? Social exclusion and new labour. 1. vyd. Houndmills: Macmillan Press, 1998. 223 s. ISBN 0-33373086-0.

MAREŠ, Petr. Romové: Sociální exkluze a inkluze. Sociální práce/Sociálna práca, 2003, č. 3, s. 65–75. ISSN 1213-6204.

MAREŠ, Petr. Sociální exkluze a inkluze. In SIROVÁTKA, Tomáš (ed.) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, s. 15–29. ISBN 80-2102791-6.

MAREŠ, Petr. Faktory sociálního vyloučení. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. 41 s. ISBN 80-8700715-8.

MARX, Anthony W. The Nation-State and Its Exclusions. Political Science Quarterly, 2002, č. 117 (1), s. 103-126. ISSN 0032-3195. https://doi.org/10.2307/798096

McGUINESS, Mike. Citizenship and Exclusion in the European Union. In LITLLEWOOD, Paul (ed.) Social exclusion in Europe : problems and paradigms. 2. vyd. Aldershot: Ashgate Publishing, 2000, s. 197–217. ISBN 1-84014717-2.

MICHAELS, Walter B. The Trouble with Diversity : How we learned to love identity and ignore inequality. 1. vyd. New York: Holt Paperbacks, 2006. 241 s. ISBN 0-80508331-6.

MULLARD, Maurice. The Politics of Globalisation and Polarisation. 1. vyd. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004. 218 s. ISBN 1-84376579-9.

MÜLLER, Karel B. Evropa a občanská společnost : projekt evropské identity. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 238 s. ISBN 978-808642984-7.

NEDELSKY, Nadya. Civic nationhood and the challenges of minority inclusion : The case of post-communist Czech Republic. Ethnicities, 2003, č. 3 (1), s. 85–114. ISSN 1468-7968. https://doi.org/10.1177/1468796803003001788

PERCY-SMITH, Janie. Introduction: the contours of social exclusion. In PERCY-SMITH, Janie (ed.) Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusion? 1. vyd. Buckingham: Open University Press, 2000, s. 1–21. ISBN 0–33520473–2.

PIETERSE, Jan N. Europe and its Others. In GOLDBERGH, David T. a SOLOMOS, John (eds.) A Companion to Racial and Ethnic Studies. 1. vyd. Malden: Blackwell, 2002, s. 17–24. ISBN 0-63120616-7. https://doi.org/10.1111/b.9780631206163.2002.00005.x

RABUŠIC, Ladislav. Koho Češi nechtějí : o symbolické exkluzi v české společnosti. Sociální studia, 2000, č. 5, s. 67–85. ISSN 1214-813X.

RAMADAN, Ivan. Multikulturní politika České republiky ve vztahu k romské komunitě. In JAKOUBEK, Marek; BUDILOVÁ, Lenka (eds.) Romové a Cikáni - neznámí i známí : interdisciplinární pohled. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2008, s. 180-209. ISBN 978-807335119-9.

RINGOLD, Dana. Roma and the Transition in Central and Eastern Europe : Trends and Challenges. Washington: The World Bank, 2000. 54 s. ISBN 0-82134801-9. https://doi.org/10.1596/0-8213-4801-9

ROOM, Graham J. (ed.) Beyond the threshold : the measurement and analysis of social exclusion. 1. vyd. Bristol: Policy Press, 1997. 266 s. ISBN 1-86134003-6.

SARTORI, Giovanni. Pluralismu, multikulturalismus a přistěhovalci : esej o multietnické společnosti. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 134 s. ISBN 80-7363022-2.

SAYER, Andrew. The Moral Significance of Class. 1. vyd.Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 256 s. ISBN 978-052161640-9.

SEKYT, Vladimír. Romské tradice a jejich konfrontace se současností. (Romství jako znevýhodňující faktor.) In JAKOUBEK, Marek; HIRT, Tomáš (eds.)Romové : kulturologické etudy. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 188-217. ISBN 80-8647383-X.

SENNET, Richard. Respect in a World of Inequality. 1.vyd. New York: W. W. Norton & Company, 2004. 304 s. ISBN 978-039332537-9.

SCHEEPERS, Peer; GIJSBERTS, Mérove; COENDERS, Marcel. Ethnic Exclusionism in European Countries : Public Opposition to Civil Rights for Legal Migrants as a Response to Perceived Ethnic Threat. European Sociological Review, 2002, č. 18 (1), s. 17–34. ISSN 0266-7215. https://doi.org/10.1093/esr/18.1.17

SCHLEE, Günther. Introduction. Approaches to ‘Identity’ and ‘Hatred’ : Some Somali and Other Perspectives. In SCHLEE, Günther (ed.) Imagined Differences : Hatred and the Construction of Identity. 1. vyd. New York: Palgrave, 2002, s. 3–32. ISBN 1-40396031-3.

SIBLEY, David. Geographies of exclusion. 1. vyd. New York: Routledge, 1995. 206 s. ISBN 0-415-11925-1,

Sociální distance obyvatel ČR vůči jiným národnostem: upřednostňujeme podobnost, blízkost a srozumitelnost. [online.] Praha: Focus, 2010. [cit. 8.4.2012]. Dostupné z: www.focus-agency.cz/?dl_id=40/Sociln_distance_obyvatel_R_vi_vybranm_nrodnostem_7_10.pdf

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Takzvaný kulturní obrat v konceptualizaci nerovností. In ŠANDEROVÁ, Jadwiga, ŠMÍDOVÁ Olga (eds.) Sociální konstrukce nerovnosti pod kvalitativní lupou. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 22–46. ISBN 978-807419015-5.

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Xenofobii překonat kulturou. In ŽANTOVSKÝ, Petr (ed.) Česká xenofobie. 1. vyd. Praha: Votobia, 1998, s. 134–137. ISBN 978-807220044-3.

ŠIMÍKOVÁ, Ivana; VAŠEČKA, Imrich (eds.) Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. 211 s. ISBN 80-7364009-0.

TOWNSEND, Peter. Poverty in the United Kingdom : a survey of household resources and standards of living. 1. vyd. Harmondsworth: University of California Press, 1979. 1216 s. ISBN 0-5200397-6.

UHLOVÁ, Saša. Dopady asimilační politiky vůči Romům z období reálného socializmu jako jeden z faktorů současného vytváření enkláv sociálně vyloučených obyvatel. In JAKOUBEK, Marek; HIRT, Tomáš (eds.)Romové: kulturologické etudy. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 230–247. ISBN 80-8647383-X.

WACQUANT, Loïc. Urban Outcasts : A Comparative Sociology of Advanced Marginality. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2008. 342 s. ISBN 978-0-7456-3125-7.

WACQUANT, Loïc. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. 1. vyd. Durham: Duke University Press, 2009. 384 s. ISBN 978-0-8223-4422-3. https://doi.org/10.1215/9780822392255

WILLIAMS, Rhys H. Constructing the public good: Social movements and cultural resources. Social Problems, 1995,č. 42, s. 124–144. ISSN 0037-7791. https://doi.org/10.1525/sp.1995.42.1.03x0458p

YOUNG, Iris, M. Justice and Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990. 304 s. ISBN 978-0-6911-5262-2.

YOUNG, Jock. The exclusive society : social exclusion, crime and difference in late modernity.1. vyd. London: SAGE Publications, 1999. 216 s. ISBN 978-0-8039-8150-3.

YOUNG, Jock. Social exclusion. [online.] 2003. [cit. 9. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/social_exclusion.pdf.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-4-45