Za návrat k ranému Durkheimovi. Kulturněsociologické inspirace v Pravidlech sociologické metody a Společenské dělbě práce

Vít Horák

Abstrakt

Myšlenku kulturní sociologie odstartoval nový pohled na francouzského sociologického klasika Émila Durkheima prezentovaný ve sborníku Durkheimian Sociology: Cultural Studies editovaným Jeffreym Alexanderem (1988). Odmítnut byl Durkheim - positivista, materialista, předchůdce strukturního funkcionalismu a teorie systémů, a pro kulturní sociologii byl objeven Durkheim jako teoretik náboženství a kultury, Durkheim subjektivistický. S tím Alexander spojil svébytnou periodizaci klasikova díla, která je založena na radikálním rozporu mezi pozdními a ranými pracemi. Inspirace pro kulturní sociologii byly čerpány téměř výlučně z pozdějšího období kolem díla Elementární formy náboženského života. Tento článek se bude snažit prozkoumat i rané Durkheimovy práce – Pravidla sociologické metody a Společenskou dělbu práce – a hledat v nich nové zdroje inspirace pro kulturní sociologii. V první zmíněné knize bych chtěl rehabilitovat Durkheimův positivismus, který nemusí být nutně chápan jako rozporný s kulturní sociologií. Naopak by mohl přispět k diskuzi o kulturní autonomii. Ve druhé zmíněné knize chci výrazněji odlišit ekonomickou a kulturní rovinu a diskutovat, jak by kulturní sociologie mohla chápat pojmy solidarity a dělby práce. Zvláštní důraz kladu na dva typy mezilidské vzájemnosti (sounáležitost/doplňující se různost), jež Durkheimovi slouží jako základ pro pojmy mechanické a organické solidarity. Kulturní sociologie by tyto typy podle mého názoru mohla dobře využít pro pojem kulturní identity.

Klíčová slova

Émile Durkheim; Jeffrey Alexander; kulturní sociologie; Pravidla sociologické metody; Společenská dělba práce; positivismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexander, Jeffrey. Theoretical Logic in Sociology. The Antinomies in Classical Thought : Marx and Durkheim. Berkeley : University of California Press, 1982, 234 s. ISBN 0710090498.

Alexander, Jeffrey. Durkheimian Sociology: cultural studies. Cambridge: Cambridge university press. 1988. 240 s. ISBN 0521396476. https://doi.org/10.1017/CBO9780511598258

Alexander, Jeffrey. Action and Its Environments. In ALEXANDER, Jeffrey (ed.) Action and Its Environments, Toward a New Synthesis. New York : Columbia University Press, 1988, ISBN 0231062087.

Alexander, Jeffrey. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press. 2003. 312 s. ISBN 0195306406.

Alexander, Jeffrey. The Civil Sphere. New York : Oxford University Press, 2006. 816 s. ISBN 0195162501.

Alexander, Jeffrey. The inner development of Durkheim’s sociological theory: from early writings to maturity. In Alexander, J. Smith, P. eds. The Cambridge Companion to Durkheim. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. s. 136–160. ISBN 052100151X. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521806725.006

Alexander, Jeffrey. Performance of Politics. Oxford: Oxford University Press, 2010. 384 s. ISBN 0199744467.

Aron, Raymond. Main currents in sociological thought. II, Durkheim, Pareto, Weber. Harmondsworth : Penguin Books, 1967. ISBN 0297763105.

Collins, Randall. The Durkheimian movement in France and in World Sociology. In Alexander, J. Durkheimian Sociology: cultural studies. Cambridge: Cambridge university press. 1988. s. 101–103. ISBN 0521396476. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521806725.005

Durkheim, Émile. Pravidla sociologické metody. Praha: Masarykova Sociologická společnost, 1926. 184 s.

Durkheim, Émile Společenská dělba práce, Brno: CDK. 2004. 378 s. ISBN 80-7325-041-1.

Giddens, Anthony. Capitalims and Modern Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. 261 s. ISBN 0521097851.

Geertz, Clifford. Zhuštěný popis. K interpretativní teorii kultury. In Geertz, C. Interpretace kultur. Praha: SLON. 2000, s. 13–45. ISBN 80-85850-89-3.

Lukes, Steven. Émile Durkheim: his life and work: a historical and critical study. London: Allen Lane, 1973, 676 s. ISBN 0060127279.

Nisbet, Robert. The Sociology of Émile Durkheim. London: Heinemann, 1975. 298 s. ISBN 019501734X.

Parsons, Talcott. The Structure of Social Action, Volume I. New York: The Free Press, 1968. 470 s. ISBN 0029242401.

Poppel, Frans van a Day, Lincoln. 1996. „A Test of Durkheim's Theory of Suicide—Without Committing the "Ecological Fallacy". American Sociological Review 61, č. 3. ISSN 0003-1224. https://doi.org/10.2307/2096361

Thompson, Ken. Emile Durkheim, London: Routledge, 1982. 184 s. ISBN 0415285313.

Skovajsa, Marek. Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii. Sociologický časopis, 2012, vol. 48, No. 2: 225–246 ISSN 0038-0288.

Wallace, Ruth A., Hartley Shirley F. Religious Elements in friendship: Durkheimian theory in empirical context. In Alexander, J. ed. Durkheimian Sociology: cultural studies. Cambridge: Cambridge university press. 1988. s. 93–107. ISBN 0521396476. https://doi.org/10.1017/CBO9780511598258.005

https://doi.org/10.5817/SOC2012-4-13