Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: hranice vhodného chování

Irena Smetáčková, Petr Pavlík

Abstrakt

Článek se zabývá otázkou hranic mezi vhodným a nevhodným chováním vyučujících vůči studentkám a studentům na středních školách. Na základě dotazníkového šetření s účastí 1237 respondentů/ek ukazujeme, jaké učitelské chování se znaky sexuálního obtěžování, je studujícími považováno za nepříjemné a zároveň jak četné s ním mají zkušenosti. Jedna z částí použitého dotazníku byla inspirována dotazníkem SEQ, na jehož základě je možné české výsledky orientačně porovnávat s výskytem a mírou uvědomění sexuálního obtěžování v zahraničí. Z této komparace vyplývá přibližně obdobný výskyt obtěžujícího chování na středních školách v ČR, avšak výrazně nižší citlivost vůči jeho nevhodnosti, která se projevuje v tom, že čeští studující jsou tolerantnější vůči učitelskému chování s charakteristikami obtěžování. Míra kritičnosti je výrazně vyšší v případě dívek a dále v případech, kdy studující posuzují chování zasazené do konkrétního situačního kontextu. Toto zjištění má konsekvence pro formy prevence sexuálního obtěžování na školách a zároveň otevírá metodologické otázky užívání tzv. scénářů.

Klíčová slova

sexuální obtěžování; genderově motivované obtěžování; střední škola; genderová citlivost

Plný Text: