Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: hranice vhodného chování

Roč.9,č.3
Hranicemi genderu

Abstrakt
Článek se zabývá otázkou hranic mezi vhodným a nevhodným chováním vyučujících vůči studentkám a studentům na středních školách. Na základě dotazníkového šetření s účastí 1237 respondentů/ek ukazujeme, jaké učitelské chování se znaky sexuálního obtěžování, je studujícími považováno za nepříjemné a zároveň jak četné s ním mají zkušenosti. Jedna z částí použitého dotazníku byla inspirována dotazníkem SEQ, na jehož základě je možné české výsledky orientačně porovnávat s výskytem a mírou uvědomění sexuálního obtěžování v zahraničí. Z této komparace vyplývá přibližně obdobný výskyt obtěžujícího chování na středních školách v ČR, avšak výrazně nižší citlivost vůči jeho nevhodnosti, která se projevuje v tom, že čeští studující jsou tolerantnější vůči učitelskému chování s charakteristikami obtěžování. Míra kritičnosti je výrazně vyšší v případě dívek a dále v případech, kdy studující posuzují chování zasazené do konkrétního situačního kontextu. Toto zjištění má konsekvence pro formy prevence sexuálního obtěžování na školách a zároveň otevírá metodologické otázky užívání tzv. scénářů.

Klíčová slova:
sexuální obtěžování; genderově motivované obtěžování; střední škola; genderová citlivost
Reference

American Association of University Women Educational Foundation. Hostile Hallways: Bullying, Teasing and Sexual Harassment in School. Washington, DC, 2011. 60 s. ISBN 1-879922-28-2.

ARVEY, Richard D.; CAVANAUGH, Marcie A. Using Surveys to Assess the Prevalence of Sexual Harassment: Some Methodological Problems. Journal of Social Issues, 1995, roč. 51, č. 1, s. 39–52. ISSN 1540-4560. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1995.tb01307.x

BÖRJESON, Lena, HÖJER, Mattias, DREBORG, Karl-Henrik, EKVALL, Tomas, FINNVEDEN, Göran. Scenario types and techniques: Towards a user´s guide. Futures, 2006, č. 38, s. 723–739. ISSN 1652-5442. https://doi.org/10.1016/j.futures.2005.12.002

BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 80-7184-775-5.

CHRISLER, Joan C., McCREARY, Donald R. Handbook of Gender Research in Psychology. London: Springer, 2010. 792 s. ISBN 978-1-4419-1466-8.

CORR, Philip J., JACKSON, Chris J. Dimensions of Perceived Sexual Harassment: Effects of

Gender and Status/Liking of Protagonist. Personality and Individual Differences, 2001, č. 3, s. 525–539. ISSN 0191-8869.

FITZGERALD, Louise F., GELFAND, Michele J., DRASGOW, Fritz. Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances. Basic and Applied Social Psychology, 1995, č. 17, s. 425-445. ISSN 0197-3533. https://doi.org/10.1207/s15324834basp1704_2

FREIBERG, Jerome H. (Ed.). School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning environments. Philadelphia, PA: Falmer Press, 1999. 230 s. ISBN 978-0-7507-0642-1.

GRUBER, James E., SMITH, Michael D. Women´s Responses to Sexual Harassment: A Multivariate Analysis. Basic and Applied Social Psychology, 1995, č. 4, s. 543–562. ISSN 0197-3533. https://doi.org/10.1207/s15324834basp1704_7

KOSS, Mary P., OROS, Chris J. Sexual Experiences Survey: A Research Instrument Investigating Sexual Aggression and Victimization. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1982, č. 3, s. 455–457. ISSN 0022-006X. https://doi.org/10.1037/0022-006X.50.3.455

LENGNICK-HALL, Mark L. Sexual Harassment Research: A Methodological Critique. Personnel Psychology,1995, č. 4, s. 841–864. ISSN 1744-6570. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1995.tb01783.x

NIELSEN, Morten B., BJORKELO, Brita, NOTELAERS, Guy, EINARSEN, Stale. Sexual Harrasment: Prevalence, Outcomes, and Gender Differences Assessed by Three Different Estimation Methods. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 2010, č. 3, s. 252-274. ISSN 1092-6771. https://doi.org/10.1080/10926771003705056

PALUDI, Michele A., PALUDI, Carmen A. Academic and Workplace Sexual Harassment. London: Praeger, 1997. s. 215. ISBN 9780791408292.

PIANTA, Robert C. Enhancing Relationships Between Children and Teachers. Washington, D.C.: American Psychological Assn, 1999. s. 207. ISBN 9781557987655. https://doi.org/10.1037/10314-000

PLAUT, Michael S. Sexual and Nonsexual Boundaries in Professional Relationships: Principles and Teaching Guidelines. Sexual and Relationship Therapy, 2008, č. 1, s. 85-94. ISSN 1468-1994. https://doi.org/10.1080/14681990701616624

Sadker, David, Sadker, Myra, Zittleman, Karen R. Still Failing at Fairness. How Gender Bias Cheats Girls and Boys in School and What We Can Do About It. New York: Scribner, 2009. s. 385. ISBN 1416552472.

SHAKESHAFT, Charol. Sexual Violence in Schools. In Koch, J., IRBY, B. (Eds.) Defining and Redefining Gender Equity in Education. Connecticut: Information Age Publishing, 2002, s. 117-132. ISBN 9781931576420.

SMETÁČKOVÁ, Irena, PAVLÍK, Petr. Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Sociologický časopis, 2011, č. 2, s. 89-114. ISSN 0038-0288.

Statistická ročenka školství 2010/2011 – Výkonové ukazatele. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011. Dostupné na: www.uiv.cz.

TANGRI, Sandra S., HAYES, Sharon M. Theories of sexual harassment, In O’DONOHUE, W. (Ed.). Sexual Harassment, Theory, Research and Treatment. Boston: Allyn and Bacon, 1997, s. 112-128. ISBN 978-0-205-16412-7.

TIMMERMAN, Greetje. Sexual Harassment of Adolescents Perpetrated by Teachers and by Peers: An Exploration of the Dynamics of Power, Culture, and Gender in Secondary Schools. Sex Roles, 2003, č. 5/6, s. 231-244. ISSN 0360-0025. https://doi.org/10.1023/A:1022821320739

UGGEN, Christopher, BLACKSTONE, Amy. Sexual Harassment as a Gendered Expression of Power. American Sociological Review, 2004, č. 1, s. 64-92. ISSN 1939-8271. https://doi.org/10.1177/000312240406900105

VOHLÍDALOVÁ, Marta. Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2009, č. 2, s. 20–28. ISSN 1213-0028.

WALSH, Margaret, DUFFY, Jim, GALLAGHER-DUFFY, Joanne. A More Accurate Approach to Measuring the Prevalence of Sexual Harassment Among High School Students. Canadian Journal of Behavioral Science, 2007, č. 2, s. 110-118. ISSN 0008-400X. https://doi.org/10.1037/cjbs2007_2_110

WINTERS, Jason, CLIFT, Robert J. W., MALONEY, Anne. Adult-Student Sexual Harassment in British Columbia High Schools. Journal of Emotional Abuse, 2004, č. 3/4, s. 177-196. ISNN 1540-4714. https://doi.org/10.1300/J135v04n03_11

Metriky

0


985

Views

1099

PDF views