Příspěvek k hodnotám dnešních dětí

Miroslav Bocan, Tomáš Machalík

Abstrakt

Studium hodnotových orientací člověka, jeho životních postojů a preferencí je jednou z nejsložitějších a nejkomplexnějších oblastí, na kterou se lze ve společenskovědním výzkumu zaměřit. Situace je ještě komplikovanější v případě, kdy se cílovou skupinou stávají právě děti a mladí lidé, jejichž osobnost se stále dynamicky vyvíjí a podléhá mnoha vnějším tlakům a vlivům a zároveň také vnitřním biologickým zákonitostem. Studium této problematiky také ztěžuje nejednotné vymezení základních pojmů a velké množství definic a teorií, které jsou s touto oblastí spojeny. Ve výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let jsme se zaměřili na hlavní socializační činitele v životě dětí, které ve výzkumu nazýváme „klíčoví hráči“. Zařadili jsme mezi ně rodinu, školu, způsoby trávení volného času a zaměřili jsme se na to, jaký vztah děti k nim mají, jaké preference jim přidělují a jak který z nich život dětí ovlivňuje. V příspěvku jsou prezentována vybraná dílčí zjištění týkající se priorit a hodnotových orientací dnešních dětí v souvislosti se způsoby trávení volného času a socioekonomickými ukazateli.

Klíčová slova

dětství; mládí; rodina; volný čas; hodnoty; postoje

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. 1. vydání. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN: 80-7178-154-1.

HELUS, Zdeněk. Psychologie. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2003. 119 s. ISBN 80-7168-876-2.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vydání. Pra­ha: Portál, 2005. 405 s. ISBN 80-7367-040-2.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vydání. Praha: Portál, 2006. 583. s. ISBN 80-7367-123-9.

HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. 1 vydání. Praha: Portál, 2004. 176 s. ISBN 80-7178-927-5.

Kolektiv autorů. Velký sociologický slovník. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1996. 1627 s. ISBN 80-7184-311-3.

MACEK, Petr. Adolescence. 1. vydání. Praha: Portál, 1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X.

PRUDKÝ, Libor a kol. Inventura hodnot. 1. vydání. Praha: Academia, 2009. 341 s. ISBN 978-80-200-1751-2.

PRUDKÝ, Libor a kol. Studie o hodnotách. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 236 s. ISBN 978-80-7380-266-0.

SAK, Petr. Proměny české mládeže. 1. vydání. Praha: Petrklíč, 2000. 291 s. ISBN 80-7229-042-8.

SAK, Petr, SAKOVÁ, Karolína. Mládež na křižovatce. 1. vydání. Praha: Svobo­da servis, 2004. 240 s. ISBN 80-86320-33-2.

ŠULOVÁ, Lenka; GILLERNOVÁ, Ilona (eds.). The Individual and the Pro­cess of Socialisation in the Environment of Current Society. 1. vydání. Pra­ha: MATFYZPRESS, UK, 2008. 254 s. ISBN 978-80-7378-072-2

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogic­kých vědách. 1. vydání. Praha: Portál, 2007. 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 528 s. ISBN 80-7178-308-0.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2008. 467 s. ISBN 978-80-246-0956-0.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-2-105