Příspěvek k hodnotám dnešních dětí

Miroslav Bocan, Tomáš Machalík

Abstrakt

Studium hodnotových orientací člověka, jeho životních postojů a preferencí je jednou z nejsložitějších a nejkomplexnějších oblastí, na kterou se lze ve společenskovědním výzkumu zaměřit. Situace je ještě komplikovanější v případě, kdy se cílovou skupinou stávají právě děti a mladí lidé, jejichž osobnost se stále dynamicky vyvíjí a podléhá mnoha vnějším tlakům a vlivům a zároveň také vnitřním biologickým zákonitostem. Studium této problematiky také ztěžuje nejednotné vymezení základních pojmů a velké množství definic a teorií, které jsou s touto oblastí spojeny. Ve výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let jsme se zaměřili na hlavní socializační činitele v životě dětí, které ve výzkumu nazýváme „klíčoví hráči“. Zařadili jsme mezi ně rodinu, školu, způsoby trávení volného času a zaměřili jsme se na to, jaký vztah děti k nim mají, jaké preference jim přidělují a jak který z nich život dětí ovlivňuje. V příspěvku jsou prezentována vybraná dílčí zjištění týkající se priorit a hodnotových orientací dnešních dětí v souvislosti se způsoby trávení volného času a socioekonomickými ukazateli.

Klíčová slova

dětství; mládí; rodina; volný čas; hodnoty; postoje

Plný Text: