„Firma vydělává, děti se učí, žena je hodná a já jsem šťastný.“ Představy dětí o budoucím životě

Lenka Slepičková

Abstrakt

Text se soustředí na otázku, jak děti, konkrétně děti navštěvující 3. a 7. třídy základní školy (tedy děti ve věku 8–10 a 12–13 let) – přemýšlejí o svých budoucích životních drahách, jak je prezentují, na co v jednotlivých oblastech svého života aspirují. Zajímá nás také, jak se tyto aspirace liší u dívek a chlapců, a zda v nich můžeme najít odrazy individualizačních tendencí, připisovaných životním drahám v pozdní modernitě, či konkrétních socializačních vlivů. Článek vychází z dat z výzkumu na dvou moravských základních školách, v němž byly použity různé kvalitativní nástroje sběru dat (kreslení, slohové práce, vytváření časových os atd.). Data ukazují, jak děti vnímají sociální normy a hodnoty vztahující se k různým životním fázím a jak vnímají různá očekávání vztahující se k genderu. Časové osy i volněji formulované životní plány dívek a chlapců v našem výzkumu odrážejí kulturně předepsanou a očekávanou biografii popisovanou jako sled životních etap, začínající přípravou na život ve vzdělávacím systému a pokračující nabýváním kompetencí spolu se zvyšujícím se věkem a vrcholící jejich ztrátou ve věku vyšším. Výzkum ukázal, že děti vnímají odlišnost očekávání ve vztahu k genderu, o své budoucnosti uvažují primárně jako chlapci a dívky. Zatímco dívky popisují ve svých budoucích životních plánech intenzivní a úspěšné zapojení se do rodinného, stejně jako do profesního života, chlapci projektují svou budoucnost coby budoucnost solitérů uprostřed rodin, jejichž životní styl a aktivity nejsou rodinným životem a vztahy k ostatním příliš determinovány. Chlapci plánovaný životní styl je tedy vysoce individualizovaný, dominuje mu realizace vlastních profesních i volnočasových představ a úspěch v těchto sférách, jakkoli se odehrává v kulisách rodin.

Klíčová slova

dětství; budoucí život; aktérství; gender; věkové normy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECK, Ulrich. Riziková společnost na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431s. ISBN 9788086429328.

BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; SCOTT, Lash. Reflexive Modernization. Cambridge: Polity Press, 1994. 225s. ISBN 9780745612782.

BERG, Lars-Erik. Children’s Stories of Parental Breakup. In JENSEN, An-Magritt, McKEE, Lorna. (eds.). Children and the Changing Family. Between Transformation and Negotiation. London: Routledge Falmer, 2003, s. 120–133. ISBN 0415277736.

BIERZOVÁ, Jana. Rozdělení domácích prací v rodinách s dětmi. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2006, roč. 7, č. 1, s. 19-26. ISSN 1213-0028.

BOCAN, Miroslav. Děti v ringu dnešního světa: hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2012. 100 s. ISBN 978-80-87449-24-0.

BOHN, Annette; BERNTSEN, Dorthe. The Future Is Bright and Predictable: The Development of Prospective Life Stories Across Childhood and Adolescence. Developmental Psychology, 2012, č. Oct 1. ISSN 1939-0599.

COLEMAN, Marilyn.; GANONG, Lawrence H.; FINE, Mark. Reinvestigating Remarriage: Another Decade of Progress. Journal of Marriage and the Family, 2004, roč. 62, č. 4, s. 1288–1307. ISSN 0022-2445. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01288.x

FIALOVÁ, Ludmila. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství. 2000. 163 s. ISBN 8085850877.

FOSTER, Victoria., KIMMEL, Michael., SKELTON, Christine. ‘What About the Boys?’ An Overview of the Debates. In MARTINO, Wayne., MEYENN, Bob. (eds.) What About the Boys?: Issues of Masculinity in Schools. Buckingham, Philadelphia: Open University Press. 2001, s. 1-23. ISBN 978-0-3352062-4-7.

GREENE, Sheila., HOGAN, Diane. Researching Children’s Experience. Approaches and Methods.London: Sage. 2005. 284 s. ISBN 0761971033.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory. 2011. Disertační práce. Masarykova univerzita, Brno.

HOSCHILD, Arlie. The Second Shift. New York: Penguin Books, 2003. 315 s. ISBN 9780142002926.

HUNT, Stephen J. The Life Course: A Sociological Introduction. New York: Palgrave Macmillan. 2005. 228 s. ISBN 1403914702.

JAMES, Allison. Childhood Identities. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2004. 256 s. ISBN 0748604561

JARKOVSKÁ, Lucie; LIŠKOVÁ, Kateřina. Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis, 2008, roč. 44, č. 4, s. 683-701. ISSN 0038-0288.

JARKOVSKÁ, Lucie; LIŠKOVÁ, Kateřina; ŠMÍDOVÁ, Iva. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. Praha, Brno: SLON. 2010. 220 s. ISBN 9788074190308.

JARKOVSKÁ, Lucie. Genderová reprodukce v každodennosti školní třídy: Etnografický výzkum. Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno, 2010.

KATRŇÁK, Tomáš a kol. Na prahu dospělosti: partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha, Brno: Dokořán; Masarykova univerzita, 2010. 222 s. ISBN 9788073633523.

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, M. Rozhodování o mateřství v životním běhu žen po třicítce. 2012. Disertační práce, Masarykova Univerzita, Brno.

LOUČKA, Martin; VANČURA, Jan. Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty. Československá psychologie, 2011, č. 1, s. 38–48. ISSN 0009-062X.

MAHON, Ann, GLENDINNING, Caroline. Researching Children: Methods and Ethics. Children and Society, 1996, roč. 10, s.145-154. ISSN 1099-0860.

MOXNES, Kari. Children Coping with Parental Divorce: What Helps, What Hurts? In JENSEN, A.-M., McKEE, L. (eds.) Children and the Changing Family. Between Transformation and Negotioation. London: Routledge Falmer, 2003, s. 90–104. ISBN 0415277736.

MOŽNÝ, Ivo; PAKOSTA, Petr; PŘIDALOVÁ, Marie. Declining Fertility in Europe, and, What Parenthood Means to the Czechs. Brno: Masaryk University, Georgetown. 2008. 132 s. ISBN 9788021045545.

MŠMT, 2008. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Výzkumná zpráva.

PAECHTER, Carrie., F. Being Boys, Being Girls: Learning Masculinities and Femininities. Maidenhead: Open University Press. 2007. 160 s. ISBN 9780335219759.

PIMLOTT-WILSON, Helena. The Role of Familial Habitus in Shaping Children’s Views of Their Future Employment. Children’s Geographies, 2011, roč. 9, č. 1, s. 111–118. ISSN 1473-3285. https://doi.org/10.1080/14733285.2011.540443

RABUŠIC, Ladislav; HAMANOVÁ, Ludmila. Hodnoty a postoje v ČR 1991–2008: (pramenná publikace European Values Study). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. ISBN 9788021049529.

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Praha: SLON. 2001. 265 s. ISBN 80-86429-01-6.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Demographic Transition or Demographic Shick in Recent Population Development in the CzechRepublic? Acta Universitartis Carolinae. Geographica, 2000, č. 1, s. 89–102. ISSN 0300-5402.

SMETÁČKOVÁ, Irena. Běžný den v životě žen a mužů – představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti. Studia paedagogica, 2010, roč. 15, č. 1, s. 107–124. ISSN 1803-7437.

ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2008, roč. 9, č. 2, s. 22–28. ISSN 1213-0028.

VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. 2008. 233 s. ISBN 9788021046276.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-2-83