Vytváření sociologické teorie náboženství

Dušan Lužný

Abstrakt

Text je rozvržen do tří částí. První se věnuje způsobům, jakými sociologie (resp. sociologie náboženství) vytvářela teorii náboženství a jaké jsou možné strategie vytváření sociologické teorie náboženství. V této části jsou také zmíněny některé významné principy, které jsou nutné pro každou sociologickou teorii náboženství dnes (např. mezikulturní komparace, resp. snaha o formulaci teorií, konceptů či postulátů, které je možno/nutno podrobit mezikulturní komparaci). Druhá část shrnuje základní přínosy a nedostatky dvou nejvýznamnějších soudobých sociologických teorií náboženství, kterými jsou teorie sekularizace a teorie racionální volby. Třetí část představí základy autorova pokusu o formulování východisek sociologické teorie náboženství. Jedním z obecných principů tohoto pojetí je snaha začlenit do sociologické teorie náboženství (která je vytvářena jako teorie náboženského chování) mimosociologické poznatky a přístupy (především inspirace z religionistiky, antropologie, archeologie, evoluční psychologie a kognitivní vědy).

Klíčová slova

sociologie náboženství; teorie sekularizace; teorie racionální volby; bikulturální teorie náboženství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALLES, Gregory D. Religious Economies and Rational Choice. On Rodney Stark and Roger Finke Acts of Faith (2000). In STRAUSBERG, M. (ed.) Contemporary Theories of Religion. A Critical Companion. London – New York : Routledge, 2009, str. 83–98. ISBN 0415463475.

ATRAN, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. New York: Oxford University Press, 2002. 348 s. ISBN 9780195178036.

BARRETT, Justin L. Why Would Anyone Believe in God? Lanham – Phymouth: AltaMira Press, 2004. 140 s. ISBN 9780759106673.

BARRETT, Louise; DUNBAR, Robin a Lycett, John. Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál, 2007. 551 s. ISBN 9788071789697.

BECKFORD, James. Social Theory and Religion. Cambridge – New York : Cambridge University Press, 2003. 252 s. ISBN 9780521774314. https://doi.org/10.1017/CBO9780511520754

BERGER, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York: Doubleday. 1967. 229 s.

BEYER, Peter. Religion and Globalization. London: Sage Publications, 1994. 250 s. ISBN 0803989164.

BEYER, Peter. Religions in Global Society. New York: Routledge, 2006. 323 s. ISBN 0415393183.

BEYER, Peter; BEAMAN, Lori (Eds.). Religion, Globalization and Culture. Leiden: Brill, 2007. 608 s. ISBN 9789004154070. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608

BOYER, Pascal. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1994. 323 s. ISBN 0520075595.

BOYER, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic Books, 2001. 375 s. ISBN 0465006957.

BRUCE, Steve. Religion in the Modern World: From Cathedral to Cults. Oxford: Oxford University Press, 1996. 256 s. ISBN 0198781512.

BRUCE, Steve. Choise nad Religion: A Critique of Rational Choise Theory. Oxford: Oxford University Press, 1999. 247 s. ISBN 9780198295846.

DOWNES, William. Language and Religion. A Journey into the Human Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 288 s. ISBN 9780521792233.

EDELMAN, Gerard M. Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection. New York: Basic Books, Inc., 1987. 371 s. ISBN 0465049346.

EDELMAN, Gerard M. The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness. New York: Basic Books, Inc., 1989. 346 s. ISBN 046506910X.

EDELMAN, Gerard M. Širší než obloha: Fenomenální dar vědomí. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka, 2010. 156 s. ISBN 9788074320484.

EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594.

GURTHIE, Steward. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. New York: Oxford University Press, 1993. 336 s. ISBN 195069013.

HAVLÍČEK, Jakub. Cesty božstvev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 222 s. ISBN 9788021055636. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5563-2011

CHOMSKY, Noam. Perspektivy moci. Praha: Karolinum, 1998. 323 s. ISBN 8071844918.

LAWSON, Thomas, E.; McCAULEY, Robert N. Rethinking Religion: Connecting Cognition and Culture. Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press, 1993. 194 s. ISBN 521373700.

LEWIS-WILLIAMS, David. Mysl v jeskyni: Vědomí a původ umění. Praha: Karolinum, 2007. 402 s. ISBN 9788020015181

LEWIS-WILLIAMS, David; PEARCE, David. Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů, Praha: Academia, 2008. 398 s. ISBN 9788020016447.

LIGHT, Timothy; WILSON, Brian C. Religion as a Human Capacity: A Festschrift in Honor of Thomas Lawson. Leiden – Boston: Brill, 2004. 462 s. ISBN 9004126767. https://doi.org/10.1163/9789047401698

LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 8021022248.

LUŽNÝ, Dušan. Globalizace a sociologie náboženství. In LUŽNÝ, D., VÁCLAVÍK, D. a kol. Individualizace, náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010a, str. 13–40. ISBN 9788086702698.

LUŽNÝ, Dušan. Základy perspektivy sociologie náboženství. In LUŽNÝ, D., VÁCLAVÍK, D. a kol. Individualizace, náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010b, str. 343–347. ISBN 9788086702698.

LUŽNÝ, Dušan. Questions of Contemporary Sociology of Religion: Individualization and Globalization as Basis of Contemporary Cultural and Religious Pluralism. In KUPISIŃSKI, Z., GRODŹ, S. (eds.) Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010c, str. 403–413. ISBN 9788377021057.

LUŽNÝ, Dušan, Hledání „nové“ sociologie náboženství: Na okraj diskuse o redukci a „redukcionismu“ v dosavadní sociologii náboženství. Biograf, roč. 2011, č. 54. ISSN 12115770

MARTIN, David. A General Theory of Secularization. Oxford: Blackwell, 1978. 353 s. ISBN 0751201944

McNAMARA, Patrick (ed.). Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion I.–III. Westport: Praeger Publishers, 2006. 294 s. (vol. I), 264 s. (vol. II), 304 s. (vol. III). ISBN 0275987892 (vol. I), 0275987906 (vol. II), 0275987914 (vol. III).

McNAMARA, Patrick. The Neuroscience of Religious Experience. New York: Cambridge University Press, 2009. 301 s. ISBN 9780521889582.

NEWBERG, Andrew; D’AQUILI, Eugene; RAUSE, Vince. Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief. New York: Free Press, 2001. 234 s. ISBN 034544034X.

PYYSIäINEN, Ilkka. How Religion Works: Toward a New Cognitive Science of Religion. Leiden – Boston – Köln: Brill, 2003. 272 s. ISBN 9004123199.

ROBERTSON, Roland, 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. London :SAGE, 1992. 211 s. ISBN 0803981872. https://doi.org/10.1177/026327692009001011

STARK, Rodney; BAINBRIDGE, William Sims. The Future of Religion, Berkeley: University of California Press, 1985. 571 s. ISBN 0520057317.

STARK, Rodney; BAINBRIDGE, William Sims. A Theory of Religion, New York: Lang, 1987. 386 s. ISBN 0813523303.

STARK, Rodney. Secularization, R.I.P. Sociology of Religion, roč. 1999, č. 60, s. 249–273. https://doi.org/10.2307/3711936

STARK, Rodney; FINKE, Roger. Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley: University of California Press, 2000. 343 s. ISBN 9780520222021.

STERNBERG, Robert, J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009. 636 s. ISBN 9788073676384.

STRAUSBERG, Michael (ed.) Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion. London – New York: Routledge, 2009. 309 s. ISBN 0415463475. https://doi.org/10.4324/9780203875926

TURNER, Bryan S. The Two Faces of Sociology: Global or National? In FEATHERSTONE M. (Ed.) Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications, 1990, s. 343–358, ISBN 080383220.

TURNER, Bryan S, Religion and Social Theory. London: Sage Publication 1991. 264 s. ISBN 080398569X.

TURNER, Bryan S.,Orientalism, Postmodernism and Globalism. London: Routledge, 1994. 228 s. ISBN 0415108624.

YOUNG, Lawrence A. Rational Choise Theory and Religion: Summary and Assessment. New York: Routledge, 1997. 187 s. ISBN 0415911923.

VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění: Sekularizace v sociologické perspektivě. Brno: CDK, 2012. 348 s. ISBN 9788073252663.

VÁNĚ, Jan. Sociologie náboženství v době nejen postmoderní. In LUŽNÝ, D., VÁCLAVÍK, D. a kol. Individualizace, náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010, s. 64–86. ISBN 9788086702698.

WEBER, Max, Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikoymenh, 1989. 354 s. ISBN 9788072983896.

WIEBE, Donald. Roots in the Brain: On David Lewis-Willims and David Pearce Inside the Neolitic Mind (2005). In STRAUSBERG, M. (ed.) Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion. London – New York: Routledge, 2009, s. 195–208. ISBN 0415463475.

WIEBE, Donald. Význam přirozené zkušenosti „nepřirozeného“ světa pro otázku vzniku náboženství. Religio, roč. 2011, 19, č. 1, s. 3–26. ISSN 12103640.

WILSON, Bryan, Religion in Sociological Perspective. Oxford – New York: Oxford University Press, 1992. 187 s. ISBN 0198266642.

WILSON, Edward O. Konsilience: Jednota vědění. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 379 s. ISBN 8071063215.

WILSON, Edward O. O lidské přirozenosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 246 s. ISBN 8071060763.

WHITEHOUSE, Harvey. Arguments and Icons: Divergent Modes of Religiosity. New York: Oxford University Press, 2000. 216 s. ISBN 0198234147.

WHITEHOUSE, Harvey. Modes of Religiosity. A Cognitive Theory of Religious Transmission. Walnut Creek: AltaMira Press, 2004. 193 s. ISBN 0759106150.

WHITEHOUSE, Harvey. Teorie dvou modů náboženskosti. Religio: revue pro religionistiku, roč. 2009, 17, č. 2, s. 209–230. ISSN 12103640.

WINKELMAN, Michael; BAKER, John R. Supernatural as Natural: A Biocultural Approach to Religion. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2010. 353 s. ISBN 0131893033.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-1-93