Vytváření sociologické teorie náboženství

Dušan Lužný

Abstrakt

Text je rozvržen do tří částí. První se věnuje způsobům, jakými sociologie (resp. sociologie náboženství) vytvářela teorii náboženství a jaké jsou možné strategie vytváření sociologické teorie náboženství. V této části jsou také zmíněny některé významné principy, které jsou nutné pro každou sociologickou teorii náboženství dnes (např. mezikulturní komparace, resp. snaha o formulaci teorií, konceptů či postulátů, které je možno/nutno podrobit mezikulturní komparaci). Druhá část shrnuje základní přínosy a nedostatky dvou nejvýznamnějších soudobých sociologických teorií náboženství, kterými jsou teorie sekularizace a teorie racionální volby. Třetí část představí základy autorova pokusu o formulování východisek sociologické teorie náboženství. Jedním z obecných principů tohoto pojetí je snaha začlenit do sociologické teorie náboženství (která je vytvářena jako teorie náboženského chování) mimosociologické poznatky a přístupy (především inspirace z religionistiky, antropologie, archeologie, evoluční psychologie a kognitivní vědy).

Klíčová slova

sociologie náboženství; teorie sekularizace; teorie racionální volby; bikulturální teorie náboženství

Plný Text: