Ke smyslu a konstrukci sociologických teorií

Ilja Šrubař

Abstrakt

Sociologie musí v principu odpovědět na Simmelovu otázku: „Jak je společnost vůbec možná“. Kazdou sociologickou – empirickou či teoretickou - výpověď je možno považovat za jeden z elementu možné odpovědi. Sociologické teorie nabízejí modely, kterými empirická zjištění získávají systematickou souvislost. Tyto modely musí ovšem zohlednit fakt, ze jimi prezentované souvislosti nejsou pouze vědeckými konstrukty, nýbrž i konstrukcemi každodenních aktérů, tedy konstrukty řídícími společnost již před vstupem vědy do ní. Sociologická teorie, jakož i sociologie v celku, si tedy musí být vědoma toho, ze vždy zůstává částí svého předmětu. To představuje jeden z jejích hlavních metodologických problémů. Sociologické teorie musí tedy odpovídat na základní otázky, týkající se konstrukce/konstituce sociálního řádu: 1. jak se orientuje sociální jednání; 2. v jakých procesech tato orientace vznikla, 3. jakými institucemi je tato orientace stabilizována a reprodukována; 4. co jsou faktory změny těchto struktur. To, kterou z těchto otázek sociologické teorie považují za výchozí, představuje jejich základní teoretické rozhodnutí, ovlivňující jejich další výstavbu a modelování společenských souvislostí. To, zdali sociologické výpovědi vůbec odpovídají na některé z těchto otázek s úmyslem ukázat jejich vzájemné propojeni a systematickou souvislost, pak odlišuje teorie od ostatních sociologických narativů.

Klíčová slova

sociální teorie; sebeorganizace společnosti; metateorie; akce; struktura

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECK, Ulrich. Risikogesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1992. 391 s. ISBN. 3-518-11365-8
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. The Social Construction of Reality. Garden City, NY: Doubleday,1966. 203 s..
Blumer, Herbert . Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. 1969. 208 s.
BOLTANSKI, Luc/ÈveCHIAPELLO . Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz: UVK, 2006. 735 s. ISBN 3-89669-555-X
BOURDIEU, Pierre. : Die feinen Unterschiede, Frankfurt/M: Suhrkamp, 1984. 877 s.
COLEMAN, James S. Foundations of Social Theory, Cambridge mass.: Belcamp Press, 1990. 3. sv.. 993 s. ISBN 0-674-31225-2
DURKHEIM, Emile. Les règles de la méthode sociologique. Paris: Alcan, 1895. 186 s.
DURKHEIM, Emile. ()De la division du travail social. Paris: Presses Univ. de France, 1960. 416 s.
ELIAS, Norbert. Über den Prozeß der Zivilisation. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1997, 2. sv. 1103 s. ISBN 3-518-27758-8. ISBN 3-518-27759-6
ESSER, Hartmut. Alltagshandeln und Verstehen. Tübingen: Mohr, 1991. 110 s. ISBN 3-16-145834-6
GARFINKEL, Harold. Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Pr., 1989. 288 s. ISBN 0-7456-0005-0
GIDDENS, Anthony. (): The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, 1999. 402 s. ISBN 0-7456-0007-7
Habermas, Jürgen. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1981. 2 sv. 1165. ISBN 3-518-07591-8. ISBN 3-518-07583-7
HRADIL, Stefan. Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft, von Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus. Opladen: Leske und Budrich, 1987. 213 s. ISBN 3-8100-0581-9
KUHN, Thomas S.. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1996. 212 s. ISBN 0-226-45807-5
LATOUR, Bruno. (): On Actor Network Theory. A Few Clarifications, in: Soziale Welt 1996, roč. 47, č. 3. s. 369–381. ISSN 0038-6073
LATOUR, Bruno. Wir sind nie modern gewesen. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2008. 205 s. ISBN 978-3-518-29461-1
LUHMANN, Niklas. Wie ist soziale Ordnung möglich, in: tentýž: Gesellschaftsstruktur und Semantik, sv. . II. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1981, s. 195-286. ISBN 3-518-07551-9
LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1985. 674 s. ISBN 3-518-57684-4
LUHMANN, Niklas. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1990. 732 s. ISBN 3-518-58065-5
LYOTARD, Jean-Francois La condition postmoderne. Paris: Les Editions de Minuit, 1985. 109 s.
MANNHEIM, Karl. Ideologie und Utopie,.Frankfurt/M: Schulte-Bulmke, 1969. 302 s.
MEAD, George Herbert. Mind, self, and society. Chicago: Univ. of Chicago Pr., 1970. 401 s.
PARETO, Vilfredo. Compendium of General Sociology. Mineapolis: Univ. of Mineapolis Pr., 1980. 471 s. ISBN 0-8166-0920-9
PARSONS, Talcott. The Social System. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1951. 575 s.
PARSONS, Talcott. Essays in Sociological Theory. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1967.
PARSONS, Talcott. Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966. 120 s.
Parsons, Talcott.: The Structure of Social Action, New York: The Free Press, 1968. 470 s.
Parsons, Talcott/SHILS, Edward, Albert/LAZARSFELD, Paul Felix. Soziologie – autobiographisch. 3 kritische Berichte zur Entwicklung einer Wissenschaft, Stuttgart: Enke, 1975. 232 s. ISBN 3-423-02193-9
POPPER, Karl R.. Logik der Forschung. Tübingen: Mohr, 1973. 441 s. ISBN 3-16-532711-4
Projekt Klassenanalyse Materialien zur Klassenstruktur der BRD, Berlin: Institut für d. Studium d. Arbeiterbewegung, 1975. 144 s.ISBN 3-87975-068-8
RICKERT, Heinrich. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Tübingen: Mohr, 1913. 644 s.
SEDLÁČEK, Tomáš . Ekonomie dobra a zla. Praha: 65 pole, 2009. ISBN 987-80-903944-3-8
SCHÜTZ, Alfred. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Konstanz: UVK, 2004. Alfred-Schütz-Werkausgabe, sv. II. 500 s. ISBN 3-89669-748-X
SIMMEL, Georg. Soziologie, Berlin: Duncker und Humblot, 1968. 578 s.
SPENCER, Herbert. The Principles of Sociology, sv.. I, London: Williams & Comp., 1885. 562 s.
SRUBAR, Ilja. Lob der Angst vorm Fliegen. Zur Autogenese sozialer Ordnung, in: tentýž: Phänomenologie und soziale Theorie, Wiesbaden: VS –Verlag, 2007. S. 417-445. ISBN 978-3-531-14487-0
SRUBAR, Ilja. Der Streit um die Wissenssoziologie, in: Georg KNEERr/Stephan MOEBIUS. Soziologische Kontroversen, Frankfurt/M: Suhrkamp, 2010. S. 46-78. ISBN 978-3-518-29548-9
WEBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr, 1972. 942 s. ISBN 3-16-533631-8
WEBER, Max. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. München: Beck, 2006. 432 s. ISBN 3-406-51133-3

https://doi.org/10.5817/SOC2012-1-15