„Postav dům…“: Česká rodinná odysea – začátek

Iva Šmídová

Abstrakt

Stať zachycuje osudy 26 mladých rodin z Brna a okolí zhruba pět let poté, co se jim narodilo první dítě. Analýza a následná prezentace v textu se snaží vymezit oblasti, kde lze v empirické praxi (podle výpovědí komunikačních partnerek a partnerů) odhalit rozpouštění genderově duálního světa, i ty, které naopak zůstávají jeho baštami. Deskriptivní, explorativní část výzkumu zaznamenala, kolik dětí mají, kdo a jak dlouho s nimi zůstává doma, kdy se pečující rodič, nejčastěji matka, vrátil do placeného zaměstnání – a jak tyto zkušenosti popisují a vysvětlují. Dále se zaměřuje na dělbu/sdílení prací souvisejících s jejich společným životem a vyjednávání o tomto uspořádání, včetně jeho vývoje od stadia představ (zachycených v 1. fázi výzkumu v zimě 2005-2006), prvních zkušeností (2. fáze výzkumu, letní období 2006) až po dnešní stav a jeho hodnocení partnerkami i partnery (3. fáze výzkumu – léto 2010) s výhledem do budoucna. Paralelně výzkum monitoruje životní dráhy tohoto segmentu populace mladých brněnských rodičů, např. kolik párů/rodin se rozpadlo a jak funguje rodičovství a komunikace aktérů po rozpadu těchto párů nebo další témata dle aktuálních životních konstelací komunikačních partnerek a partnerů.

Klíčová slova

mladá rodina; bydlení; genderové aspekty rodinného života; bariéry rodičovství; interakce mezi aktérem a strukturou

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BACKETT, Kathryn C. Mothers and fathers. A Study of the Development and Negotiation of Parental Behaviour. Edinburgh Studies in Sociology. 1. vyd. London and Basingstoke : The Macmillan Press, 1982. 264 s. ISBN 0333281128.

BARTÁKOVÁ, Helena ; KULHAVÝ, Václav. Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2007. 82 s. ISBN 9788087007624.

BARTOŠOVÁ, Michaela. Ženy po třicítce: příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů. Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 1, s. 147 – 176. ISSN 00380288.

BAUMAN, Zygmunt. Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 2003. 162 s. ISBN 0745624898.

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183.

BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755.

DINNERSTEIN, Dorothy. The Mermaid And the Minotaur: Sexual Arrangements And Human Malaise. New York : Other Press, 1999. 295 s. ISBN 1892746255.

DUDOVÁ, Radka. Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR. Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č.4, s. 753-784. ISSN 0038-0288.

FIALOVÁ, Ludmila ; HAMPLOVÁ, Dana ; KUČERA, Milan ; VYMĚTALOVÁ, Simona. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 8085850877.

FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. V Praze: Herrmann & synové. 1999. ISBN 9788023850901.

FOUCAULT, Michel. Zrození biopolitiky : kurz na Collège de France (1978-1979). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). 2009. ISBN 9788073251819.

FOX, Bonnie. When Couples Become Parents. The Creation of Gender in the Transition to Parenthood. 1. vyd. Toronto : University of Toronto Press, 2009. 334 s. ISBN 9780802091833. https://doi.org/10.3138/9781442697515

GATRELL, Caroline. Hard Labour. The Sociology of Parenthood. Maidenhead a New York : Open University Press, 2005. 208 s. ISBN 0335214886.

HARDING, Sandra. The science question in feminism. Ithaca : Cornell University Press, 1986. 271 s. ISBN 0801493633.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří. Sociologica-andragogica 2009. Problémy ohrožených skupin, mezigenerační vztahy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 11-26. ISSN 18030246.

HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009. 264 s. ISBN 9788074190209.

HOCHSCHILD, Arlie. The Time Bind. When Work Becomes Home and Home Becomes Work. 1. vyd. New York : Viking, 1995. 316 s. ISBN 0805066438.

HOCHSCHILD, Arlie ; MACHUNG Anne. The Second Shift - Working Parents and the Revolution at Home.New York : Viking, 1989. 309 s. ISBN 0380711575.

HOLTER, Øystein, Gullvåg. Can Men Do It? Men and Gender Equality – The Nordic Experience. 1. vyd.Copenhagen : Temanord, 2003. 217 s. ISBN 9289308451.

CHALOUPKOVÁ, Jana. Faktory ovlivňující dělbu domácí práce v českých domácnostech. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2005, roč. 41, č.1, s. 57–77. ISSN 00380288.

KŘÍŽKOVÁ, Alena (ed.) ; MAŘÍKOVÁ, Hana ; HAŠKOVÁ, Hana ; BIERZOVÁ Jana. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů : plány versus realita. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. : Sociologické studie/Sociological studies 06:14. 2006. 105 s. ISBN 8073301121.

KUDA, František; LUX, Martin (eds). Bydlení v regionech: (důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení). 1st ed. Praha: Professional Publ. 2010. ISBN 9788074310263.

LUX, Martin. Bydlení - věc veřejná: sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. 287 s. ISBN 8086429121.

LUX, Martin KUDA, František (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. 1st ed. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 2008. ISBN 978-80-7330-149-1.

LUXTON, Meg. More Than a Labour of Love : Three Generations of Women´s Work in the Home. Toronto: The Women´s Press, 1980. 260 s. ISBN 9780889610620.

MAŘÍKOVÁ, Hana (ed.). Proměny současné české rodiny. Rodina – gender – stratifikace. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 170 s. ISBN 8085850931.

MAŘÍKOVÁ, Hana ; RADIMSKÁ, Radka. Podpora využívání rodičovské dovolené muži. Závěrečná zpráva. Praha : Sociologický Ústav AV ČR, 2003, 107s. [cit. 2011-03-05] Dostupná na www: <http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=712>

MAŘÍKOVÁ, Hana ; VOHLÍDALOVÁ, Marta. Dočasná nebo trvalá změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. : Sociologické studie/Sociological Studies, 07 : 11. 2007. 103 s. ISBN 9788073301354.

MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: (mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 8070290188.

MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno…-: některé rodinné důvody sametové revoluce: sociologický esej. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1991. 81s. ISBN 8090105904.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. 251 s. ISBN 8085850753.

MUSILOVÁ, Radka. Dělba práce a rolí v mladých rodinách. Bakalářská diplomová práce. Brno : FSS MU, 2009. 39 s.

NAVRÁTILOVÁ, Lenka. Dělba práce a rolí v mladých rodinách. Bakalářská diplomová práce. Brno : FSS MU, 2008. 57 s.

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, 2005, č. 38, s. 31-44. ISSN 12115770.

OAKLEY, Ann. Becoming a Mother. 1. vyd. New York : Schocken Books, 1980. 328 s. ISBN 0805237356

PERKINS, H. Wesley ; DeMEIS, Debra K. Gender and Family Effects on the „Second Shift“ Domestic Activity of College-Educated Young Adults. Gender& Society, 1996, roč. 10, č.1, s. 78-93. ISSN 08912432. https://doi.org/10.1177/089124396010001006

RANSON, Gillian. Men, Paid Employment and Family Responsibilities: Conceptualizing the „Working Father“. [online]. Gender, Work and Organization, 2011. 21 s. Dostupné na www: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0432.2011.00549.x/full. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2011.00549.x

SINGLY DE, Francois. Mít vlastní pokoj. Ke vztahu mezi prostorem a osobní identitou. Sociální studia, 2009, roč. 6, č. 4, s. 13–22. ISSN 1214813X.

SLEPIČKOVÁ, Lenka. „Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45 (1): 177 - 203. 2009. ISSN 0038-0288.

SLEPIČKOVÁ, Lenka; ŠLESINGEROVÁ, Eva; ŠMÍDOVÁ, Iva. „Biomoc a reprodukční biomedicína v České republice (Biopower and reproductive medicine in the Czech Republic)“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. (in print 1/2012). 2012. ISSN 0038-0288.

SÝKOROVÁ, Dana. Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů. Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, 2008, roč. 44, č.1, s.113-138. ISSN 00380288.

ŠLESINGEROVÁ, Eva. „Imaginace genů a hranice etnických identifikací“. Sociální studia 2005 (2): 35-55. 2005. ISSN 1214-813X.

ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. In ŠMÍDOVÁ, I.(ed.) Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy. 1. vyd. Brno : knihovnicka.cz, 2008a. 90 s. ISBN 9788073994068.

ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu: re-konstrukce genderových vztahů v rodině. Sociální Studia, 2008b. roč. 5, č. 1, s. 11 - 34. ISSN 1214813X.

ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelské otcovství: rodinné strategie pro skloubení linií životní dráhy. In HECZKOVÁ, L. Vztahy, jazyky, těla: texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha : FHS UK, 2007, s. 155-169. ISBN 9788090308664.

TOMÁŠEK, Marcel. Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, roč. 42, č. 1, s. 81-106, ISSN 00380288.

WOOLF, Virginia. Vlastní pokoj – esej. 1. vyd. Praha : Marie Chřibková, 1998. 98 s. ISBN 8090244335.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-105


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Sweet Property O'Mine
Soňa G. Lutherová
Home Cultures  ročník: 11,  číslo: 1,  první strana: 79,  rok: 2014  
https://doi.org/10.2752/175174214X13807024690828

2. Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home
Petr Gibas
Czech Sociological Review  ročník: 53,  číslo: 2,  první strana: 241,  rok: 2017  
https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.315