Bariéry otcovských tranzícií

Juraj Potančok

Abstrakt

Muži, kteří se stávají otci, procházejí dvěma hlavními změnami: tranzicí k otcovství a přechodem uvnitř otcovství. Na tyto změny je možné pohlížet jako na změny v uvědomování si biologického a sociálního otcovství. Obě zmeny jsou významné z pohledu budování otcovské (rodičovské) role a budovaní vztahu k dítěti. Následující studie se zaměří na bariéry, které mohou tyto změny zpomalit, omezit nebo jim zabránit. Text se bude soustředit na bariéry osobního a společenského charakteru. Speciální pozornost bude věnovaná bariérám přechodu uvnitř otcovství, ktoré mají zvláštní význam z pohledu vlivu na životní cyklus dítěte, rodiče a rodiny.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arendell, T., 1995: Fathers & divorce. Thousand Oaks: SAGE Publications.

ARIES, P., 1962: Centuries of Childhood. A Social History of Family Life. New York: Vintage books.

BARTOŠOVÁ, M., 2009: Ženy po třicítce – příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů. Sociologický časopis 45 (1): 147-176.

Beck, U., 2004: Riziková společnost: Na ceste k jiné moderně. Praha: SLON.

Beck-Gernsheim, E., 2002: Reinventing the family: In search of new lifestyles. Cambridge: Polity Press.

BELSKY, J., 1984: The determinants of paretning: A process model. Child Development, 55, 83-96. https://doi.org/10.2307/1129836

BOURDIEU, P., 1998: Teorie jednání. Praha: Karolinum.

BOURDIEU, P., 2000: Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

CABRERA, J.C. et al.: Fatherhood in the twenty-first century. Child Development 71 (1): 127-136. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00126

Černá, M., 2001: Rozvod, otcové a děti. Praha: Eurolex Bohemia.

Daly, K. J., 1995: Reshaping fatherhood: Finding the model. Pp. 21-40. In Marsiglio, William (eds.). Fatherhood: Contemporary theory, research, and social policy. Thousand Oaks: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781483327242.n2

De Singly, F., 1999: Sociologie současné rodiny. Praha: Portál.

DERMOTT, E., 2008: Intimate Fatherhood. A Sociological Analysis. London, New York: Routledge.

DEVAULT, A. et al., 2008: Life stories of young fathers in contexts of vulnerability. Fathering 6 (3): 226-248. https://doi.org/10.3149/fth.0603.226

DINNERSTEIN, D., 1999: The Mermaid and The Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise. New York: Other Press.

DUdová, R., 2008: Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

DOWD, N. E., 2000: Redefining fatherhood. New York, London: New York University Press.

Erikson, E. H., 2002: Dětství a společnost. Praha: Argo.

Forste, R. – Bartkowski, J. P. – Jackson, R. A., 2009: Just be there for them: Perceptions of fathering among single, low-income men. Fathering 7 (1): 49-69. https://doi.org/10.3149/fth.0701.49

FURSTENBERG, F. F., Jr. 1995: Fathering in the Inner City: Paternal Participation and Public Policy. Pp. 119-147. In: Marsiglio, William (eds.). Fatherhood: Contemporary Theory, Research, and Social Policy. Thousand Oaks: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781483327242.n7

Geiger, B., 1996: Fathers as primary caregivers. Greenwood Press.

GIDDENS, A., 1991: Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press.

Giddens, A., 1992: The trasformation of intimacy: sexuality, love and eroticism in modern societies. Cambridge: Polity press.

HAŠKOVÁ, H., 2009: Fenomén bezdětnosti. Praha: SLON.

Hobson, B., (Ed.) 2002: Making men into fathers: men, masculinities and the social politics of fatherhood. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489440

HOBSON, B. – MORGAN, D., 2002: Introduction. Pp. 1-21. In Hobson, Barbara (Eds.). Making men into fathers : men, masculinities and the social politics of fatherhood. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489440.002

Chorvát, I., 1999: Muž – otec v súčasnej rodine. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB.

JAMIESON, L., 1998: Intimacy. Personal Relationships in Modern Society. Cambridge: Polity Press.

Keller, J., 1992: Nedomyšlená společnost. Brno: Doplněk.

LA ROSSA, R., 1997: The modernization of fatherhood. Chicago: The University of Chicago Press.

Lupton, D. – Barclay, L., 1997: Constructing fatherhood: discourses and experiences. London: SAGE Publications.

MARKS, L. – PALKOVITZ, R., 2004: American Fatherhood Types: The Good, the Bad, and the Uninterested. Fathering 2 (2) 113-129. https://doi.org/10.3149/fth.0202.113

Marsiglio, W., (ed.) 1995: Fatherhood. London: Sage Publications.

Marsiglio, W., 2004: Stepdads: stories of love, hope, and repair. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

MCQUAIL, D., 2007: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

MOŽNÝ, I., 2008: Declining fertility in Europe and what paretnhood means to Czechs. Brno: Masaryk University.

Možný, I., 1990: Moderní rodina: mýty a skutečnosti. Brno: Blok.

MOŽNÝ, I., 1983: Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brne.

NOCK, S. L., 1998: Marriage in men’s lives. Oxford: Oxford University Press.

Palkovitz, R. – Palm, G., 2009: Transitions withing fathering. Fathering 7 (1): 3-22. https://doi.org/10.3149/fth.0701.3

RABUŠIC, L., 2001: Kde ty všechny děti jsou?: Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: SLON.

SKUPNIK, J., 2010: Antropologie Příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství.

Slepičková, L., 2009: Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce. Sociologický časopis AV ČR 45 (1): 177-203.

SLEPIČKOVÁ, L., 2010: Couples undergoing infertility Treatment in the Czech Republic: Broad range of possibilities in a traditional milieu. Social Theory and Health 8(2): 151-174. https://doi.org/10.1057/sth.2009.25

SLEPIČKOVÁ, L. - FUČÍK, P., 2009: Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. Sociologický časopis 45 (2): 267-290.

SMART, C. - NEALE, B., 1999: Family fragments? Malden: Polity Press.

Šmídová, I., 2002: Matkové. Pp. 157-175. In: Mareš, Petr.; Potočný, Tomáš (eds.). Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal.

TOMÁŠEK, M. 2006a: Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice. Sociologický časopis 42 (1): 81–105.

TOMÁŠEK, M. 2006b: K genderovým zdrojům individualizačního habitu. Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (1): 75–81.

TOMÁŠEK, M. 2007: Normativní normalizace? Biograf (43–44): 121–131.

Townsend, N. W., 2002: The package deal : marriage, work, and fatherhood in men's lives. Philadelphia: Temple University Press.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-29