On-line marketing v neziskové organizaci: Analýza webových stránek organizací Královéhradeckého kraje

Pavel Bachmann

Abstrakt

Produktem neziskové organizace jsou změněné lidské osobnosti (Drucker 1993). V mnoha oblastech (sociální, výchova a vzdělávání, politická) proto nemůže nezisková organizace - na rozdíl od organizace ziskové - reagovat přímo na přání svého zákazníka. Cíle organizace a společnosti jsou totiž často v protikladu s tím co, si přeje zákazník (klient) neziskové organizace. Rozdílnosti mezi neziskovou a ziskovou sférou se projevují i při použití marketingového řízení. Zpráva o stavu neziskového sektoru (2009) uvádí, že neziskové organizace trpí nedostatky v oblasti marketingového řízení. Autorem předložená studie si klade za cíl přispět k odpovědi na otázku, proč tomu tak je. Nejdříve charakterizuje, jaký marketing neziskové organizace v současné době realizují, a následně uvádí faktory, které mají zásadní vliv na jeho úroveň (např. velikost, právní forma, zaměření činnosti organizace, aj.) Studie je založena na detailní analýze webových stránek organizací regionu NUTS II - Severovýchod. Metodicky bylo využito Evidence nestátních neziskových organizací administrované Ministerstvem vnitra ČR.

Klíčová slova

on-line marketing; webové stránky; neziskový sektor; Královéhradecký region; Česká republika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BACHMANN, Pavel. Disparity obcí v oblasti poskytování informací. E+M Ekonomie a Management, 2010, roč. 11, č. 3, s. 116–126. ISSN 1212-3609.

BACHMANN, Pavel. Transparentnost neziskového sektoru: vybrané výsledky primárního výzkumu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2011. Univerzita Hradec Králové, 2011, s. 12–19. ISBN: 978-80-7435-100-6.

BENÁČEK, Vladimír; FRIČ, Pavol; POTŮČEK, Martin. Trh, stát a občanský sektor ve vzájemných vztazích. In: Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska. Praha: Nakladatelství SLON, 2008, s. 151–171. ISBN: 978-80-7419-001-8.

BENSON, Shapiro, P. Marketing in Nonprofit Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector. 1974, s. 1–16. ISSN: 1479-103X.

BROWN, Howard, H.; RUHL, Donald, L.: Breakthrough Management for Not-for-Profit Organizations: Beyond Survival in the 21st Century. Westport: Praeger, 2003. 255 s. ISBN: 1-56720-639-5.

BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu. Praha: Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN: 80-247-1095-1.

Darujme.cz – Bezpečná cesta pro Vaše dary. [on-line]. Darujme.cz, Sdružení VIA, 2011 [cit. 2011-05-03]. Dostupné na < www.darujme.cz>

DRUCKER, Phillip, F. Řízení neziskové organizace: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. 184 s. ISBN 80-85603-38-1.

GANDIA, Juan, L.; ARCHIDONA, Maria, C. Determinants of Website Information by Spanish City Councils. Online Information Review, 2008, roč. 32, č. 1, s. 35–57. ISSN: 1468-4527. https://doi.org/10.1108/14684520810865976

HART, Ted; MACLAUGHLIN, Steve; GREENFIELD, James, M.; GEIER, Phillip, H.. Internet for Nonprofits Management: Strategies, Tools & Trade Secrets. Hoboken, New Jersey: John Willey and Sons, 2010. 414 s. ISBN: 978-0-470-53956-9

HART, Theodore R. ePhilanthropy: Using the Internet to Build Support. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 2006, roč. 7, č. 4, s. 353–360. ISSN: 1479-103X. https://doi.org/10.1002/nvsm.192

HEWSON, Claire. Gathering Data on the Internet. Qualitative Approaches and Possibilities for Mixed Methods Research. The Oxford Handbook of Internet Psychology. New York: Oxford University Press, 2007, s. 405–428. ISBN: 978-0-19-856800-1.

INGEHOFF, Diana; KOELLING, Martina A. The Potential of Web Sites as a Relationship Building Tool for Charitable Fundraising NPOs. Public Relations Review, 2009, roč. 35, č. 1, s. 66–73. ISSN: 0363-8111. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2008.09.023JAE Wook Kim; JIHO Choi; QUALLS, William; KYESOOK, Han. It Takes a Marketplace Community to Raise Brand Commitment: The Role of Online Communities. Journal of Marketing Management, 2008, roč. 24, č. 3/4, s. 409–431. ISSN: 0267-257X. https://doi.org/10.1362/026725708X306167

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Praha: Computer Press, 2010. 304 s. ISBN: 80-247-0016-6.

KOHLI, Ajay, K.; JAWORSKI, Bernard, J. Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 1990, roč. 54, s. 1–18. ISSN: 0022-2429. https://doi.org/10.1177/002224299005400201

KOMÁRKOVÁ, Jitka; MÁCHOVÁ, Renáta; BEDNARČÍKOVÁ, Ilona. Požadavky uživatelů na kvalitu webových stránek městského úřadu. E+M Ekonomie a Management, 2008, roč. 11, č. 3, s. 116–126. ISSN 1212-3609.

KOTLER, Philip. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN: 80-247-0016-6.

KOTLER, Philip. Reconceptualizing Marketing: An Interview with Philip Kotler. European Management Journal, 1994, roč. 12, č. 4, s. 353–361. ISSN: 0263-2373. https://doi.org/10.1016/0263-2373(94)90021-3

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN: 978-80-247-1359-5.

LEDVINOVÁ, Jana. Základy fundraisingu [on-line]. České centrum fundraisingu, 1996 [cit. 2011-05-03]. Dostupné na < www.fundraising.cz/knihy-v-elektronicke-podobe>

Nadace Via a Nadace Vodafone přispějí v roce 2010 k rozvoji individuálního dárcovství v Čechách [on-line, tisková zpráva ze dne 14. 1. 2010]. [Cit. 2011-05-14.] Nadace Via. Dostupné na <www.nadacevia.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/nadace-via-a-nadace-vodafone-prispeji-v-roce-2010-k-rozvoji-individualniho-darcovstvi-v-cechach>

ROHRBACHER, Tomáš. Rozbor webových stránek občanských sdružení; analýza problémů transparentnosti a návrh na její zlepšení [on-line]. [Cit. 2011-05-03.] Dostupné na <www.mvcr.cz/ soubor/studie-rohrbacher-pdf.aspx>

SARGEANT, Adrian. Marketing Management for Nonprofit Organizations. Oxford: Oxford University Press, 2005. 408 s. ISBN: 0-19-927182-8.

SMITH, BUCKLIN & Associates. The Complete Guide to Nonprofit Management. New York: John Willey and Sons, 2000. 374 s. ISBN: 0-471-38062-8.

ŠEDIVÝ, Marek; MEDLÍKOVÁ, Olga. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada Publishing, 2009, 160 s. ISBN: 978-80-247-2707-3.

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN: 978-80-247-2721-9.

VESELÁ, Martina; ŠMAHEL, David: Online komunity v České republice: Analýza členů a jejich sociálního kontextu. Sociální studia, 2009, č. 2, s. 55–72. ISSN 1214-813X.

Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice za rok 2008 [on-line]. 2009. Neziskovky.cz. [Cit. 2011-05-03.] Dostupné na: <www.neziskovky.cz/cz/fakta/ zpravodajstvi /svet/4112.html>

https://doi.org/10.5817/SOC2011-3-97