Typologie voliče pro komunální volby

Vojtěch Spáčil

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou politického marketingu. Hledá nejvhodnější segmentační kritéria používaná pro klasifikaci voličů. Pro segmentaci voličské základny se často využívají preference politických stran a z toho plynoucí ideologické postoje (levicový, pravicový) a demografické proměnné jako je věk, vzdělání a sociální status. Komunální volby na rozdíl od parlamentních voleb oslabují ideologické pojetí a zdůrazňují témata, která ovlivňují každodenní a bezprostřední život občanů. Příspěvek tedy zkoumá, zda se dají najít skupiny témat, která profilují jednotlivé typy voličů. Respondentům (potenciálním voličům) byla předložena sada tvrzení, která posuzovali na sedmibodové škále. Pomocí faktorové a shlukové analýzy je možné sestavit typologii voličů pro komunální volby. Zároveň lze zkoumat, jaký je vztah definovaných typů voličů k politickým stranám a jaký je jejich demografický profil. Příspěvek se opírá o data dvou primárních reprezentativních výběrových šetření, která proběhla před komunálními volbami v Ostravě (2006) a Havířově (2010). V obou případech byla data shromážděna prostřednictvím osobního dotazování a velikost výběrových souborů u každého šetření přesáhla 500 respondentů.

Klíčová slova

typologie voličů; komunální volby; segmentační kritéria; volební preference; clusterová analýza

Plný Text: