Postoje hospicových dobrovolníků v diskurzivním zápase o jinou „normálnost“

Boleslav Keprt

Abstrakt

Článek je sondou do světa dobrovolníků, kteří doprovázejí umírající v mobilním hospici Cesta domů. V článku je porovnáván tento alternativní diskurz smrti a umírání s dominantním diskurzem společnosti. Cílem článku je zviditelnit a odhalit zamlčené předpoklady dominantního diskurzu a to, jakými praktikami sám sebe může legitimizovat a umocňovat. Výzkum používá analýzu diskurzu, pomocí které chce ukázat alternativní možnost vztahování se k tématům smrti a umírání porovnáním dominantního diskurzu s postoji dobrovolníků hospice. Při analýze diskurzů se opírá o výzkumné zprávy, polostrukturované rozhovory s dobrovolníky hospice a také o autorovu zkušenost s diskurzivními praktikami. Zaměřuje se konkrétně na témata výkonu, vztahů, pojetí času, nacházení smyslu, osvobození, demaskování praktik vymísťujících smrt a umírání. Tyto kategorie vzniklé z analýzy rozhovorů dobrovolníků porovnává s tím, jak se k těmto tématům v rámci diskurzu smrti a umírání staví většinová společnost. Článek není zamýšlen jako exotický exkurz do marginální skupiny, ale s porovnáním širšího kontextu dominantního diskurzu má umožnit pochopení diskurzivního zápasu o uhájení jiné „normálnosti“. Cílem není přesvědčit čtenáře o správnosti postojů dobrovolníků, ale spíše ukázat nové možnosti uvažování o tématech umírání lidem, kteří nejsou spokojeni s tím, jak je „dovoleno“ či vůbec možno v dominantních diskurzech o tématech umírání a smrti přemýšlet.

Klíčová slova

postoje; dobrovolníci; hospic; paliativní péče; umírání; analýza diskurzu

Plný Text: