Postoje hospicových dobrovolníků v diskurzivním zápase o jinou „normálnost“

Boleslav Keprt

Abstrakt

Článek je sondou do světa dobrovolníků, kteří doprovázejí umírající v mobilním hospici Cesta domů. V článku je porovnáván tento alternativní diskurz smrti a umírání s dominantním diskurzem společnosti. Cílem článku je zviditelnit a odhalit zamlčené předpoklady dominantního diskurzu a to, jakými praktikami sám sebe může legitimizovat a umocňovat. Výzkum používá analýzu diskurzu, pomocí které chce ukázat alternativní možnost vztahování se k tématům smrti a umírání porovnáním dominantního diskurzu s postoji dobrovolníků hospice. Při analýze diskurzů se opírá o výzkumné zprávy, polostrukturované rozhovory s dobrovolníky hospice a také o autorovu zkušenost s diskurzivními praktikami. Zaměřuje se konkrétně na témata výkonu, vztahů, pojetí času, nacházení smyslu, osvobození, demaskování praktik vymísťujících smrt a umírání. Tyto kategorie vzniklé z analýzy rozhovorů dobrovolníků porovnává s tím, jak se k těmto tématům v rámci diskurzu smrti a umírání staví většinová společnost. Článek není zamýšlen jako exotický exkurz do marginální skupiny, ale s porovnáním širšího kontextu dominantního diskurzu má umožnit pochopení diskurzivního zápasu o uhájení jiné „normálnosti“. Cílem není přesvědčit čtenáře o správnosti postojů dobrovolníků, ale spíše ukázat nové možnosti uvažování o tématech umírání lidem, kteří nejsou spokojeni s tím, jak je „dovoleno“ či vůbec možno v dominantních diskurzech o tématech umírání a smrti přemýšlet.

Klíčová slova

postoje; dobrovolníci; hospic; paliativní péče; umírání; analýza diskurzu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARIES, Philippe. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000. 410 s. ISBN 8072032933.

BAUMAN, Zygmunt. Mortality, Immortality & Other Life Strategies. Stanford: Stanford University Press, 1992. 216 s. ISBN 0804721645.

BILLIG, Michael. Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology. New York: Cambridge University Press, 1996. 336 s. ISBN 0521567394.

BLUCK, Susan a kol. Life Experience with Death: Relation to Death Attitudes and to the Use of Death-related Memories. Death Studies, 2008. [Cit. 2009-3-5]. Dostupné na: <www.scirus.com>

BUTLER, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York: Routledge, 1997. 200 s. ISBN 0415915880.

DAVIES, Bronwyn; HARRÉ, Rom. Positioning: The Discursive Production of Selves. In: Journal for the Theory and Social Behaviour, 1990. [Cit. 2009-7-2]. Dostupné na: <www.massey.ac.nz/~alock/position/position.htm>

DAVIES, Bronwyn. Jak znovu-promyslet „chování“ v pojmech umísťování a etiky odpovědnosti. Praha: Biograf, 2008, č. 47, s. 3–17. ISSN 12115770.

DEIN, Simon; ABBAS, Syed Q. The Stresses of Volunteering in a Hospice: A Qualitative Study. Palliative Medicine, 2005. [Cit. 2009-5-5]. Dostupné na: <www.pmj.sagepub.com/cgi/content/abstract/19/1/58>

ELIAS, Norbert. O osamělosti umírajících. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998. 66 s. ISBN 8085844397.

FIELD, David; COPP, Gina. Communication and Awareness about Dying in the 1990s. Palliative Medicine, 1999. [Cit. 2009-3-5]. Dostupné na: <www.pmj.sagepub.com/cgi/content/abstract/13/6/459>

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 8086019969.

FRANKL, Viktor E. Člověk hledá smysl. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994. 88 s. ISBN 809016014X.

FRANKL, Viktor E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996. 237 s. ISBN 8085319500.

FROMM, Erich. Mít nebo být? Praha: Naše vojsko, 1994. 170 s. ISBN 2801694.

GRAHAM, J. a kol. Job Stress and Satisfaction among Palliative Physicians. Palliative Medicine, 1996. [Cit 2009-5-5]. Dostupné na: <www.scirus.com>

HENNEZEL, Marie de. Smrt zblízka – umírající nás učí žít. Praha: ETC Publishing, 2000. 134 s. ISBN 8086006158.

CHATELLE, Melody B. From the Mouths of Babes: Narratives of Children and Young People with Advanced or Terminal Illnesses. Disertační práce. The University of Texas at Austin, 2004. [Cit. 2009-3-5]. Dostupné na: < www.scirus.com>

ILLICH, Ivan. Limits to Medicine – Medical Nemesis. The Expropriation of Health. New York: Boyars, 1976. 320 s. ISBN 0714510963.

JANEČKOVÁ, Hana. Úloha komunikace při zlepšování kvality péče ve zdravotnictví. In PAYNE, J. (ed.) Kvalita života a zdraví. Praha: Triton, 2005, s. 181–195. ISBN 8072546570.

JOHNSTON, M.; TOOKMAN, A.; HONEYBUN, J. The Impact of a Death on Fellow Hospice Patients. The British Journal of Medical Psychology, 1992. [Cit. 2009-5-5]. Dostupné na: < www.scirus.com>

KALVACH, Zdeněk a kol. Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky). Praha: Cesta domů, 2004.

KEARL, Michael C. Dying Well: The Unspoken Dimension of Aging Well. American Behavioral Scientist, 1996, č. 3, s. 336–360.

KEPRT, Boleslav. Dobrovolné doprovázení umírajících jako obohacující zkušenost. Praha: Bakalářská práce Fakulty sociálních věd UK, 2007.

KEPRT, Boleslav. Životní postoje hospicových dobrovolníků. Praha: Diplomová práce Fakulty sociálních věd UK, 2009.

KŘÍŽOVÁ, Eva. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 142 s. ISBN 8086429571.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Living With Death and Dying. London: Souvenir Press, 1987. ISBN 0285649582.

KUPKA, Martin. Klinická smrt jakožto změněný stav vědomí. E-psychologie, roč. 2, č. 3, 2008. [Cit. 2009-5-5]. Dostupné na: < www.e-psycholog.eu/clanek/24/cz>

LARSEN, Laura. Facing the Final Mystery. Malibu, CA: The Blue Sky Press, 2004. 320 s. ISBN 0974689602.

MELLOR, Philip A.; SHILLING, Chris. Modernity, Self-identity and the Sequestration of Death. Sociology, 1993 [Cit. 2009-3-3]. Dostupné na: <www.soc.sagepub.com/cgi/content/abstract/27/3/411>

PERA, Heinrich; WEINERT, Bernd. Nemocným nablízku. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1996. 199 s. ISBN 8070211520.

PŘIDALOVÁ, Marie. Proč je moderní smrt tabu? Sociologický časopis, 1998, č. 3, s. 347–361. ISSN 00380288.

VAN DIJK, Teun A. Critical Discourse Analysis. In Tannen, D.; Schiffrin, D.; Hamilton, H. (eds.) Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell, 2001, s. 352–371. ISBN 9780631205951.

SOUKUPOVÁ, Tereza. Životní orientace v období pre finem. Praha: Rigorózní práce Filozofické fakulty UK, 2003.

SZALÓ, Csaba. Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis. Sociální studia, 2004, č. 2, s. 27–41. ISSN 1214-813X.

ŠMÍDOVÁ, Olga. Jak děláme nerovnosti diskursivně. In Šafr. J. (ed.) Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy Studia Sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, s. 99–122. ISBN 978-80-7330-146-0.

VACHON, Mary L.S. Staff Stress in Hospice/Palliative Care: a Review. Palliative Medicine, 1995. [Cit. 2009-5-5]. Dostupné na: <www.scirus.com>