Smrt očima personálu hospice

Petra Závorková

Abstrakt

Hospice poskytují péči pacientům v terminálním stádiu onkologických i jiných onemocnění. Vycházejí z myšlenek důstojného umírání, smysluplnosti každé fáze lidského života a úcty k člověku. Na personál hospice setkávající se v každodenní práci se smrtí a umíráním jsou tak kladeny vysoké nároky – musí přijmout hodnoty hospicového hnutí a zároveň být schopen smrt uchopit tak, aby se stala jevem neohrožujícím pocit ontologického bezpečí. V uchopení smrti jako neohrožující personálu napomáhá lékařská terminologie umožňující klasifikování etap umírání, dále profesní standardy i zaměření se na období před smrtí (na život v době umírání) a na období po smrti, které je namísto „ukončení“ chápáno jako „pokračování“ předchozího života. Přesahování smrti se objevuje nejčastěji v podobě zaměření se na trvání vztahů i po smrti a na posmrtný život. Ohrožující potenciál si uchovává smrt mladých lidí vybočující z představy „dobré smrti“. Smrt v hospici získává charakter „smrti blízké“ – všem známé a očekávané, i „smrti vzdálené“ – pozornost se soustřeďuje na období před ní a po ní.

Klíčová slova

hospic; personál hospice; umírání

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARIÈS, Philippe. Dějiny Smrti I. Praha: Argo, 2000. 358 s. ISBN 8072032860.

ARIÈS, Philippe. Dějiny Smrti II. Praha: Argo, 2000. 410 s. ISBN 8072032933

BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2005.188 s. ISBN 8024711974.

BERGER, Peter L. Náboženství a konstrukce světa. In LUŽNÝ, D. Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 77–98. ISBN 8021030437.

BERGER, Peter. L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK, 1999. ISBN 8085959461.

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. 180 s. ISBN 8071845183.

BRADSHAW, A. The Spiritual Dimension of Hospice: The Secularization of an Ideal. Social. Science. Medicine. 1996, roč. 43, č. 3, s. 409–419. ISSN 02779536.

CLARK, David (ed.). The Sociology of Death: Theory, Culture, Practice.Oxford: Blackwell Publishers, 1993. 302 s. ISBN 0631190570 .

HAMILTON, Malcolm. The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives. 2. vyd.London,New York: Routledge, 2001. 308 s. ISBN 041522666X.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanalogie. Praha: Galén, 2000. 191 s. ISBN 8072620347.

PAYENOVÁ, Sheila; SEYMOUROVÁ Jane; INGLETONOVÁ, Christine (eds.) Principy a praxe paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 807 s. ISBN 9788087029251.

PROKOP, Jiří. M. Spiritualita v nemocničním prostředí. Nedatováno. [Cit. 30.6.2009]. Dostupné na: <www.paliativnimedicina.cz/prilohy/152.pdf>

STUDENT, Johann-Christoph; MÜHLUM, Albert; STUDENT, Ute. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Praha: Nakladatelství H&H Vyšehradská, 2006. 164 s. ISBN 8073190591.

SVATOŠOVÁ, Marie. Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. In MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. (eds.) Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin práce s nimi. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 807367002X.

SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. 152 s. ISBN 9788071953074.

VORLÍČEK, Jiří. Úvod do problematiky paliativní medicíny. In VORLÍČEK, J.; ADAM, Z.; POSPÍŠILOVÁ, Y. a kol. Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 19–28. ISBN 8024702797.

WALTER, Tony. The Revival of Death. London: Routledge, 1994. 228 s. ISBN 0415086655.