Vývin chápania smrti v ontogenéze

Slávka Démuthová

Abstrakt

Štúdia sa zameriava na doterajšie výsledky výskumov v oblasti vývinu chápania smrti u detí. Rekapituluje snahy započaté v 30. - 40. rokoch minulého storočia psychoanalyticky orientovanými psychológmi, popisuje základné zistenia výskumov v 60. – 70. rokoch ovplyvnených Piagetovou koncepciou kognitívneho vývinu a dopĺňa ich novšími prístupmi založenými na intuitívnom chápaní fungovania živých organizmov. Sumarizuje tieto zistenia a predstavuje všeobecne prijímané štádiá vývinu chápania smrti v ontogenéze jedinca, ktoré sú vytýčené uchopením kľúčových charakteristík smrti – univerzality, ireverzibility, nefunkčosti a kauzality. Ďalšia časť príspevku je venovaná kritickému zhodnoteniu vplyvov ontogenézy a menej preskúmaných vplyvov osobnej skúsenosti jednotlivca na proces vývinu pojmu smrti. Predkladá špecifické výskumy týkajúce sa najmä dôsledkov osobných skúseností detí so smrťou a ich vplyvom na formovanie predstáv o smrti.

Klíčová slova

chápaní smrti; ontogenetický vývoj; stádia chápání smrti; zkušenost se smrtí

Plný Text: