Obřady loučení se zemřelými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby?

Olga Nešporová

Abstrakt

Současné české pohřební obřady výrazným způsobem navazují na dobu vlády komunistického režimu, během kterého se celkem úspěšně podařilo nahradit velkou část náboženských pohřbů pohřby sekulárními. Na pozadí tohoto postupu studie popisuje a analyzuje současnou pohřební praxi, přičemž vychází ze dvou výzkumů, které se vzájemně doplňují. Obecné údaje o rozšíření preferencí současných obyvatel České republiky a zejména Středočeského kraje a Prahy pro náboženský, občanský nebo dokonce žádný pohřební obřad autorka čerpá z reprezentativního sociologického šetření ISSP 2008 - Náboženství III. Hlubší vhled do současné pohřební praxe pak vychází z kvalitativního terénního šetření provedeného autorkou ve třech lokalitách Středočeského kraje. Kombinace těchto dvou datových zdrojů umožňuje nejen popsat současné sekulární a náboženské pohřby, zachytit jejich rozšíření a významy, ale i objasnit stávající situaci, která je v evropském i celosvětovém kontextu unikátní. A to nejen vysokým zastoupením sekulárních pohřebních obřadů, ale zejména v posledních letech stále se rozšiřující praxí, kdy je tělo mrtvého pohřbeno bez jakéhokoliv kolektivního pohřebního obřadu.

Klíčová slova

obřady loučení; občanský pohřeb; náboženský pohřeb; Česká republika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAM, Adolf. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001. 471 s. ISBN 80-7021-420-1.

ARIÈS, Philippe. Western Attitudes toward Death: From Middle Ages to the Present. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1976, 111 s.

BABIČKA, Václav. Vývoj katolické religiozity v Českých zemích v letech 1949–1989 (na základě zjišťování Státního úřadu pro věci církevní a Ministerstva kultury – sekretariátu pro věci církevní). Sborník archivních prací, 2005, č. 2, s. 379–506. ISSN 0036-5246.

BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004. 290 s. ISBN 80-204-1195-X.

BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 80-86429-32-6.

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1.

CRESWELL, John, W.; PLANO CLARK, Vicki L. 2007. Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: Sage, 2007. 274 s. ISBN 978-1-4129-2792-5.

ČSÚ. Demografická příručka 2009. Praha: Český statistický úřad, 2010 (online, dostupné z: <http://www.czso.cz>).

DAVIE, Grace. Religion in Modern Europe. A Memory Mutates. Oxford: Oxford University Press, 2000, 240 s. ISBN 0-631-20818-6.

DAVIES, Douglas J. 2002. Death, Ritual and Belief. London, New York: Continuum, 2002. 263 s. ISBN 0-8264-5484-4.

DAVIES, Douglas J. Stručné dějiny smrti. Praha: Volvox Globator, 2007. 188 s. ISBN 978-80-7207-628-4.

DAVIES, Douglas J.; MATES, Lewis H. Encyclopedia of Cremation. Aldershot: Ashgate, 2005. 488 s. ISBN 0-7546-3773-5.

DOWNEY, William E. Secular Rites. Christian Century, 1998, č. 11, s. 358–359. ISSN 0009-5281.

ELIAS, Norbert. 1998. O osamělosti umírajících v našich dnech. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998. 66 s. ISBN 80-85844-39-7.

GENNEP, Arnold van. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů Praha: Lidové noviny, 1997. 201 s. ISBN 80-7106-178-6.

GARCES-FOLEY, Kathleen; HOLCOMB, Justin S. Contemporary American Funerals: Personalizing Tradition. In GARCES-FOLEY, K. (ed.), Death and Religion in a Changing World. Armonk, London: M. E. Sharpe, 2006, s. 207–227. ISBN 0-7656-1221.

GORER, Geoffrey. Death, Grief, and Mourning. Garden City: A Doubleday Anchor Book, 1967. 184 s.

GRIDER, Sylvia. 2006. Spontaneous Shrines and Public Memoralization. In: GARCES-FOLEY, K. (ed.), Death and Religion in a Changing World. Armonk, London: M. E. Sharpe, 2006, s. 246–264. ISBN 0-7656-1221-6.

HAMPLOVÁ, Dana; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009. 139 s. ISBN 978-80-7330-163-7.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. 191 s. ISBN 80-7262-034-7.

HEELAS, Paul; WOODHEAD, Linda. The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality. Malden, Oxford: Blackwell, 2005. 204 s. ISBN 1-4051-1958-6.

HERTZ, Robert. Death and the Right Hand. London: Cohen and West, 1960. 174 s.

HERVIEU-LÉGER, Danièle. 2004. Un rituel funéraire de haute modernité. In: LENOIR, F., TONNAC, J.-P. de (eds.) La Mort et l’Immortalité. Encyclopédie des Savoirs et des Croyances. Paris: Bayard, 2004. s. 1608–1624. ISBN 2-227-47134-4.

HOLY, Ladislav; STUCHLIK, Milan. The Structure of Folk Models. London, New York: Academic Press, 1981. 369 s.

HOWARTH, Glennys. Last Rites. The Work of Modern Funeral Director. Amityville, New York: Baywood, 1996. 224 s. ISBN: 0-89503-134-5. https://doi.org/10.2190/LRT

HOWARTH, Glennys. Death and Dying. A Sociological Introduction. Cambridge: Polity, 2007, 301 s. ISBN 0-7456-2533-9.

HUNT, Stephen. Religion and Everyday Life. London, New York: Routledge, 2005. 200 s. ISBN 0-415-351554-5.

CHLUP, Radek. Struktura a antistruktura. Rituál v pojetí Victora Turnera II. Religio. Revue pro religionistiku, 2005, č. 2, s.179–197. ISSN 1210-3640.

JUPP, Peter C. From Dust to Ashes. Cremation and the British Way of Death. Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan, 2006, 232 s. ISSN 978-0-333-69298-1.

KORDULE, Stanislav. Kremace se stanoviska církve ČSL. Žeh, 1937, roč. 28, s. 86–87.

KUNSTOVNÝ, Otakar. Narození, sňatek a pohřeb volného myslitele. Praha: Volná myšlenka, nedatováno.

LENDEROVÁ, Milena. S pietou popel shrnouce… aneb kremace v Čechách. Dějiny a současnost, 2001, č. 1, s. 23–27. ISSN 0418-5129.

LOUKOTKA, Jiří. Vědecký ateismus a světonázorová výchova. Praha: Horizont, 1979, 342 s.

MAIELLO, Giuseppe. Současné pohřební rituály v českých zemích na příkladu krematorií v Praze-Strašnicích, Zlíně a Plzni. Český lid, 2005, č. 1, s. 35–47. ISSN 0009-0794.

MALINOWSKI, Bronislaw. Magic, Science and Religion, and Other Essays. Garden City: Doubleday, 1954, 274 s.

MENCL, F[rantišek] X. Pohřeb ohněm. Několik kapitol o zpopelňování mrtvých. Praha: Krematorium, 1922. 32 s.

MERRIDALE, Catherine. Night of Stone. Death and Memory in Russia. London: Granta Books, 2000, 506 s. ISBN 1-86207-452-6.

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. 1989. „K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady, spojené s úmrtím a pohřbem.“ Český lid, 1989, roč. 76, s. 149–155. ISSN 0009-0794.

NEŠPOR, Zdeněk R. Religious Processes in Contemporary Czech Society. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2004, č. 3, s. 277–295. ISSN 0038-0288.

NEŠPOR, Zdeněk R.; NEŠPOROVÁ, Olga. V žáru lásky se život započal – v žáru ohně se končí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2011, v recenzním řízení. ISSN 0038-0288.

NEŠPOROVÁ, Olga. Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. století. Soudobé dějiny, 2007, č. 2–3, s. 354–378. ISSN 1210-7050.

NEŠPOROVÁ, Olga. Reflexe smrti a pohřební obřady v současné české společnosti. Praha: UK FHS, doktorská práce, 2008. 236 s.

NEŠPOROVÁ, Olga; NEŠPOR, Zdeněk R. Religion: An Unsolved Problem for the Modern Czech Nation. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, č. 6. s. 1215–1237. ISSN 0038-0288.

NOZAR, Karel. Pohřby do země a kremace. Praha: Krematorium, 1931. 15 s.

Občanské obřady. Občanské obřady. Brno: Okresní kulturní středisko, 1978.

O’DEA, Thomas F.; O’DEA AVIAD, Janet. The Sociology of Religion. 2. vyd. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1983. 135 s. ISBN 0-13-821058-6.

Pohřební proslovy. Pohřební proslovy. Praha: Volná myšlenka, 1930. 57 s.

QUARTIER, Thomas. Pesonal Symbols in Roman Catholic Funerals in the Netherlands. Mortality, 2009, č. 2, s. 133–146. ISSN 1357-6275. https://doi.org/10.1080/13576270902807961

SCHÄFER, Cyril Timo. Post-mortem Personalization: An Ethnographic Study of Funeral Directors in New Zealand. Otago: Unpublished doctoral dissertation at University of Otago, 2005. s. 279.

SCHULZ, Felix Robin. 2005. Death in East Germany, 1945–1990. York: Unpublished doctoral dissertation at University of York, 2005, 346 s.

SINGLY, François de. 1999. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999, 127 s. ISBN 80-7178-249-1.

SOŠKOVÁ, Jana. Jednota světonázorového obsahu a estetickej formy občianskej obradnosti. Ateizmus, 1984, č. 5, s. 435–445.

Společnost přátel žehu. Společnost přátel žehu 1909–2009. Praha: Společnost přátel žehu, 2009. 61 s.

SUDNOW, David. Passing on. The Social Organization of Dying. New Persey: Prentice-Hall, 1967, 176 s.

ŠKVARKA, J. Niektoré aspekty organizovania občianskych obradov. Ateizmus, 1975. č. 3, s. 356–359.

TURNER, Victor. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004, 194 s. ISBN 80-7226-900-3.

VANDENDORPE, Florence. Funerals in Belgium: The Hidden Complexity of Contemporary Practices. Mortality, 2000, č. 1, s.18–33. ISSN 1357-6275. https://doi.org/10.1080/713685989

VEČERNÍK, Jiří. Konzumní společnost – vstup do ráje hojnosti a manipulace. In: MAŘÍKOVÁ, H., KOSTELECKÝ, T., LEBEDA, T., ŠKODOVÁ, M. (eds.) Jaká je naše společnost? Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 100–113. ISBN 978-80-7419-025-4.

VENBRUX, Eric; PEELEN, Janneke; ALTENA, Marga. 2009. Going Dutch: Individualization, Secularisation and Changes in Death Rites. Mortality, 2009, č. 2, s. 97–101. ISSN 1357-6275. https://doi.org/10.1080/13576270902807508

WALTER, Tony. Funerals and How to Improve Them. London: Hodder & Stoughton, 1990, 306 s. ISBN 0-340-53125-8.

WALTER, Tony. The Revival of Death. London; New York: Routledge, 1994, 228 s. ISBN 0-415-11854-9.

WALTER, Tony. On Bereavement: The Culture of Grief. Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 1999, 232 s. ISBN 0-335-20081-8.

WIENRICH, Stephanie; SPEYER, Josefine (eds.). The Natural Death Handbook. London: Rider, 2003, 382 s. ISBN 1-8441-3226-9.

WILLSON, Jane Wynne. Funerals Without God. A Practical Guide to Non-Religious Funerals. Amherst: Promethus Books, 1990, 64 s. ISBN 978-0-87975-641.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-2-57


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Protestant cemeteries in Czechia: a necrogeographical perspective
Zdeněk R. Nešpor
Geografie  ročník: 121,  číslo: 1,  první strana: 187,  rok: 2016  
https://doi.org/10.37040/geografie2016121010187