Exodus zemřelých: Počátky medikalizace smrti v pozdně osvícenských Čechách

Roč.8,č.2
Smrt

Abstrakt
Studie se zabývá proměnou pohřebních praktik a forem zacházení s mrtvým tělem v osvícenské době. Jde o klíčovou periodu, kdy byla poprvé v křesťanské éře přijata osvícenským státem celá řada nařízení, jejichž ncílem – ve jménu zachování zdraví populace - byla marginalizace kontaktu světa živých a světa mrtvých. Vedle kněze si tehdy u lůžka umírajícího – poprvé v evropských dějinách – vybojoval ústřední místo také lékař. Proslulé „pohřbívání v pytlích“ představuje jen jeden z prvků celé řady opatření, která zasáhla do tisíciletých tradic a senzibility obyvatelstva (nejen) našich zemí. Zaváděly se nepříliš populární praktiky, ať už šlo o pouhé odsouvání pohřebišť mimo obydlená místa, o zřízení „instituce márnice“, o proslulé pohřbívání v pytlích i o další „novoty“. Nás bude mimo jiné zajímat, jak na jejich zavádění reagovali obyvatelé Čech. I když jde o problematiku, v níž se osvícenská „hygienizace veřejného prostoru“ projevila možná nejmarkantněji, naše historiografie jí dosud nevěnovala v podstatě žádnou pozornost. Tato studie se pokusí představit problém „vypovídání“ „škodlivých těl“ (i problémy, na které tato novota narážela u prostého obyvatelstva) především na základě studia dosud nepublikovaných (a dosud nestudovaných) pramenných materiálů z fondů Českého gubernia a Zemského protomedikátu, uložených v Národním archivu v Praze. Doplněny budou samozřejmě i dobovými (především německými) tisky, především lékařskými a policejními.

Klíčová slova:
smrt; hřbitovy; osvícenství; medikalizace
Reference

ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000 [1. vyd. Paris: Seuil 1977]. 410 s. ISBN 80-7203-293-3.

BLAŽKOVÁ, Jarmila. Malostranský hřbitov v Košířích. Praha: Vyšehrad, 1940. 30 s.

CANTOR, David (ed.). Reinventing Hippocrates. Burlington, Singapore, Sydney: Ashgate Aldershot, 2002. 341 s. ISBN 0-7546-0528-0.

CORBIN, Alain. Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století. Praha: Argo, 2004 [1. vyd. Paris: Aubier Montaigne, 1982]. 290 s. ISBN 80-7203-529-0.

FAURE, Olivier. Le regard des médecins. In CORBIN, A., VIGARELLO G. (eds.) Histoire du corps 2, De la Révolution à la Grande guerre. Paris: Seuil, 2005, s. 15–50. ISBN 2-02-022453-4.

LÁNY, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích (1680–1884). Praha 2001. 77 s. ISBN 80-238-8705-X.

LENDEROVÁ, Milena. „První česká matka po smrti upálena“ aneb pohřeb paní Augusty Braunerové. In LORENZOVÁ, H., PETRASOVÁ, T. (eds.) Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. Praha: KLP, 2001, s. 238–244. ISBN 80-85917-79-3.

PETRASOVÁ, Taťána. Utopie a pragmatismus osvícenské architektury: klasicistní hrobky a hřbitovy. In LORENZOVÁ, H., PETRASOVÁ, T. (eds.) Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. Praha: KLP, 2001, s. 65–78. ISBN 80-85917-79-3.

PETŘINOVÁ, Pavlína. Mrtví v karanténě. Problematika pohřbívání v názorech vzdělané elity v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století. Praha: Bakalářská práce Fakulty humanitních studií UK, 2006, 108 s.

SKALICKÁ, Eva (ed.) Pražská pohřebiště a hřbitovy. Praha: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 2006. 164 s. ISBN 80-239-9011-X.

SINKULOVÁ, Ludmila. Lékaři, stát a zdraví lidu. Z historie zdravotní služby v českých zemích. Praha: SPN, 1959. 360 s.

SINKULOVÁ, Ludmila. Dějiny československého lékařství, díl II., 1740–1848. Praha: SPN, 1965. 209 s.

SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Lékař a smrt. In LORENZOVÁ, H., PETRASOVÁ, T. (eds.) Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. Praha: KLP, 2001, s. 383–399. ISBN 80-85917-79-3.

TINKOVÁ, Daniela. Mefitická těla. Exodus zemřelých ze světa živých na přelomu 18. a19. století. In PETRASOVÁ, T., MACHALÍKOVÁ, P. (eds.) Tělo v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2010, s. 73–82. ISBN 978-80-200-1833-5.

WIMMER, Johannes. Gesundheit, Krankheit und Tod im Zeitalter der Aufklärung. Wien, Köln: Böhlau Verlag, 1991. 222 s. ISBN 3-205-05304.

ZAREMBA, Vladimír. Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách v období rozkladu feudalismu a přechodu ke kapitalismu (1740–1848). Plzeňský lékařský sborník, Supplementum 13/1964, s. 137­–236.

Metriky

0


593

Views

447

PDF views