Těla v pohybu: Masová gymnastika jako kolektivní sociální představení

Vanda Thorne

Abstrakt

Esej se zabývá ritualizovanou exhibicí masové gymnastiky coby jednoho z ideologicky nejdůležitějších veřejných kolektivních výkonů v socialistickém Československu. Zkoumá způsoby, jakými tyto přehlídky sloužily ke stvrzování autority politického režimu. Nejdříve pojednává o využití těla coby symbolického nástroje, zejména ve spojení s masovou prezentací těla. Poté se na příkladu sokolského hnutí soustředí na vztah mezi masovým cvičením a konstrukcí národního povědomí. Na závěr pak sleduje způsoby, jakými komunistická masová cvičení – spartakiády – byly konstruovány tak, aby odrážely nově ustavený obraz kolektivizovaných mas. V eseji je rozvinuta teze, že transformace sokolského hnutí ve spartakiády zahrnovala jak politickou, tak diskurzivní změnu, přičemž diskurzivní změna spočívala v kvalitativně odlišných mechanismech zaměřených na kontrolu těla. Ačkoli obě hnutí organizovala své gymnastické přehlídky jako politickou podívanou, každá z nich se odehrávala na pozadí odlišného souboru politických a ideologických agend, s odlišným přístupem k individuálním tělům cvičenců. Těla cvičenců Sokola a spartakiád tak představovala dva radikálně rozdílné politické režimy stejně jako protikladné obrazy komunity. Zatímco sokolské tělo bylo primárně tělem individuálním a vybízelo k posílení rétoriky národního obrození, tělo spartakiádní reprezentovalo nově narýsovanou komunistickou kolektivitu. Kromě toho byli sokolští cvičenci zjevně odlišní od obecenstva, jež je pozorovalo. Spartakiády oproti tomu záměrně stíraly jakýkoli náznak odlišnosti s cílem zosobňovat absolutní rovnostářství socialistických mas.

Klíčová slova

masová gymnastika; Sokol; spartakiáda; kolektivní identita; národní obrození; komunismus; disciplína

Plný Text: