Sport pro všechny? Sociální nerovnosti a sportovní aktivity

Ondřej Špaček

Abstrakt

Projevy sociálních nerovností ve sportování patří mezi klíčová témata sociologie sportu. U nás se jim ale zatím dostalo pouze nepatrné pozornosti. Pohled české sociologie na sport je nejčastěji implicitně zprostředkován skrz strukturně funkcionalistické paradigma, které zdůrazňuje především integrační a socializační aspekty sportu. Odlišná teoretická zarámování přitom říkají, že sociální nerovnosti se ve sportu mohou nejen projevovat, ale sport také může být součástí mechanismů reprodukce nerovností. Tento příspěvek se pokouší sledovat rozdíly ve sportování české populace s ohledem na základní sociodemografické dimenze, s důrazem na význam sociálního statusu a genderu. Několik analýz, které se na tyto otázky zaměřilo, přitom ukázalo na propastné rozdíly ve sportování různých skupin české populace. Česká odnož mezinárodního hnutí „Sport pro všechny“ tuto problematiku prakticky nereflektuje a možné sociální nerovnosti ve sportování a potažmo i v podpoře sportovních činností přechází. Závažnost tohoto problému umocňuje i to, že kromě sociálních nerovností může sport napomáhat i vytváření nerovnosti ve zdravotním stavu, a tím být jedním ze stěžejních mechanismů, kterým se vytváří zdravotní rozdíly mezi sociálními vrstvami. Pro širší posouzení stavu nerovností v české populaci je diferenciace sportovních aktivit v českém prostředí srovnána na základě mezinárodních šetření se stavem ve vybraných zemích EU.

Klíčová slova

sportovní participace; sociální stratifikace; volný čas; sport pro všechny

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bourdieu, Pierre. Sport and Social Class. Social Science Information, 1978, č. 17, s. 819–840. https://doi.org/10.1177/053901847801700603

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. https://doi.org/10.3917/tgs.001.0230

COLLINS, Mike. Sport, Physical Activity and Social Exclusion. Journal of Sports Sciences, 2004, č. 22, s. 727–740. https://doi.org/10.1080/02640410410001712430

ČASPV. Stanovy České asociace Sport pro všechny, občanské sdružení. 2007. [Cit. 2010-05-06]. Dostupné na www: <caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/stanovy-dokumenty-smernice/>.

ČOS. Stanovy České obce sokolské. 2004. [Cit. 2010-05-06]. Dostupné na www: < sokol-cos.cz/COS/sokol.nsf/080e8cc1106e3ab3c1256ef80070017e/a6abb75b87c08a00c12573230042c6cb?OpenDocument>.

DACOSTA, Lamartine Pereira; MIRAGAYA, Ana. Worldwide Experiences and Trends in Sport for All. Aachen: Meyer & Meyer Sport, 2002.

DONNELLY, Peter. Sport and Social Theory. In HOULIHAN, B. Sport and Society: A Student Introduction. London: Sage, 2003, s. 11–27. ISBN 0-7619-7034-7.

DOVALIL, Josef. Sport pro všechny jako součást olympijského hnutí. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 129–136. ISBN 80-7033-871-7.

EVROPSKÁ komise. Bílá kniha o sportu. Brusel: Komise Evropských společenství, 2007.

EVROPSKÁ komise. Eurobarometer 72.3. Results for Czech Republic. 2010. [Cit. 2010-05-20]. Dostupné na www: <ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_cz_en.pdf>.

FEATHERSTONE, Mike. Perspectives on Consumer Culture. Sociology, 1990, č. 5, s. 5–22. https://doi.org/10.1177/0038038590024001003

FIALOVÁ, Ludmila. Women and Sport in the Czech Republic. In HARTMANN-TEWS, I.; PFISTER, G. Sport and Women: Social issues in International Perspective. London: Routledge, 2003, s. 102–117. ISBN 9780415246286.

FLEMR, Libor. Sportovní infrastruktura v České republice – současnost a vývojové trendy. In FLEMR, L. a kol. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. Praha: Karolinum, 2009, s. 113–137, ISBN 978-80-246-1765-7.

FOLDESI, Gyongyi Szabo. From Mass Sport to the ‘Sport for All’ Movement in the ‘Socialist’ Countries in Eastern Europe. International Review for the Sociology of Sport, 1991, č. 26, s. 239–257. https://doi.org/10.1177/101269029102600402

FREY, James H.; EITZEN, D. Stanley. Sport and Society. Annual Review of Sociology, 1991, č. 17, s. 503–522. https://doi.org/10.1146/annurev.so.17.080191.002443

GARSON, G. David. Statnotes: Topics in Multivariate Analysis – Ordinal Association. 2008. [Cit. 2010-05-10]. Dostupné na www: < faculty.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm>.

HASTRMANOVÁ, Šárka; HOUDEK, Lukáš. Romské etnikum a sport: percepce, přínosy a omezení. In SLEPIČKOVÁ, I.; FLEMR, L. Aktuální otázky sociologie sportu. Praha: FTVS UK, 2007, s. 50–55. ISBN 978-80-86317-55-7.

HUGHSON, John; INGLIS, David; FREE, Marcus. Sport, Culture and Embodied Experience. The Uses of Sport. A Critical Study. London: Routledge, 2005, s. 138–158. ISBN 9780415260480.

HYLTON, Kevin; TOTTEN, Mick. Developing ‘Sport for All?’. Addressing Inequality in Sport. In HYLTON, K.; BRAMHAM, P. Sports Development: Policy, Process and Practice. 1 vyd. London: Routledge, 2008, s. 42–76. ISBN 9780415421836.

IOC. Sport for All – Olympic.org. 2010. [Cit. 2010-05-06]. Dostupné na www: < olympic.org/en/content/The-IOC/Commissions/Sport-for-All/?Tab=0>.

JANSA, Petr; KOCOUREK, Jan; VOTRUBA, Jan; DAŠKOVÁ, Blanka. Sport a pohybové aktivity v životě české populace. Praha: UK FTVS, 2005.

KAY, Tess. Sport and Gender. In HOULIHAN, B. Sport and Society: A Student Introduction. London: Sage, 2003, s. 89–104. ISBN 0-7619-7034-7.

KOSATÍK, Pavel. České snění. Praha: Torst, 2010. ISBN 978-80-7215-393-0.

KÖSSL, Jiří. Sokol a olympismus. In WAIC, M. a kol. Sokol v české společnosti 1862–1938. Praha: FTVS UK, s. 160–173. ISBN 80-238-3287-5.

KÖSSL, Jiří; ŠTUMBAUER, Jan; WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějiny tělesné kultury. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0.

KREIDL, Martin. Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? Sociologický časopis, 2008, s. 55–86.

MAECHLER, M.; ROUSSEEUW, P.; STRUYF, A.; HUBERT, M.. Cluster Analysis Basics and Extensions. 2005. Nepublikováno. Dostupné na www: <http://www.r-project.org/>.

MŠMT. Zásady programu V. Národní program rozvoje sportu pro všechny. 2009. [Cit. 2010-05-06]. Dostupné na www: <msmt.cz/uploads/soubory/TVS/2010/Z_5_ZASADY_Program_5_2010_www.doc>.

NELSON, Miriam a kol. Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 2007, č. 116, s. 1094–1105. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.185650

NESHYBOVÁ, Jarmila. Analýza dotační politiky veřejného sektoru pro oblast sportu. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, 2006.

Novotný, Jiří. Podpora sportu v ČR. In Slepička, P.; Slepičková I. Sport, stát, společnost: studijní materiály. Praha: FTVS UK, s. 233–248. ISBN 80-86317-06-04.

NUMERATO, Dino. Czech Sport Governing Bodies and Social Capital. International Review for the Sociology of Sport, 2008, č. 1, s. 21–34. https://doi.org/10.1177/1012690208093469

NUMERATO, Dino. Revisiting Weber’s Concept of Disenchantment: An Examination of the Re-enchantment with Sailing in the Post-Communist Czech Republic. Sociology, 2009a, č. 3, s. 439–456. https://doi.org/10.1177/0038038509103198

NUMERATO, Dino. The Institutionalisation of Regional Public Sport Policy in the Czech Republic. International Journal of Sport Policy, 2009b, č. 1, s. 13–30. https://doi.org/10.1080/19406940802681236

OREL. Co je Orel? [On line, cit. 2010-05-20]. Dostupné na www: <orel.cz/profil/cojeorel2.pdf>

Rada Evropy. The European Sport for All Charter. 1975.

Rada Evropy. Evropská charta sportu. 1992.

R Development Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vídeň: R Foundation for Statistical Computing, 2010. ISBN 3-900051-07-0.

ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Nebojte se logistické regrese. Sociologickỳ časopis, 2000, č. 36, s. 475–492.

SEKOT, Aleš. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004.

SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008.

SHILLING, Chris. The Body and Social Theory: Theory, Culture & Society. 1. vyd. London: Sage, 1993. ISBN 0-8039-8585-1.

SCHEERDER, Jeroen; VANREUSEL, Bart; TAKS, Marijke. Stratification Patterns of Active Sport Involvement Among Adults: Social Change and Persistence. International Review for the Sociology of Sport, 2005, č. 40, s. 139–162. https://doi.org/10.1177/1012690205057191

SCHEERDER, Jeroen; VANREUSEL, Bart; TAKS, Marijke; RENSON, Roland. Social Sports Stratification in Flanders 1969–1999: Intergenerational Reproduction of Social Inequalities? International Review for the Sociology of Sport, 2002, č. 37, s. 219–245. https://doi.org/10.1177/1012690202037002006

SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas adolescentů. Praha: FTVS UK, 2001.

SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas: vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005.

SLEPIČKOVÁ, Irena. From Centralized to Democratic Sport Governance and Organization. Transition, 2007a, č. 47, s. 95–106.

SLEPIČKOVÁ, Irena. Sportovní organizace: teoretická východiska a situace v ČR po roce 1990. Praha: Karolinum, 2007b.

STEMPEL, Carl. Adult Participation Sports as Cultural Capital: A Test of Bourdieu’s Theory of the Field of Sports. International Review for the Sociology of Sport, 2005, č. 40, s. 411–432. https://doi.org/10.1177/1012690206066170

ŠPAČEK, Ondřej. Pohybové aktivity a sportování veřejnosti před rokem 1989 a v současnosti. Česká kinantropologie, 2009, č. 13, s. 67–74.

ŠPAČEK, Ondřej. Sport a stratifikace. Česká společnost: hodnoty a kulturní reprodukce. 2010. V recenzi.

TEPLÝ, Zdeněk; ADAMEC, Čeněk; BUNC, Václav. Objem a energetická náročnost tělovýchovy u dospělé populace ČSR. Acta Universitatis Carolinae Gymnica, 1990, č. 26, s. 23–29.

Van TUYCKOM, C.; SCHEERDER, Jeroen. Sport for All? Insight into Stratification and Compensation Mechanisms of Sporting Activity in the EU-27. Přijato k publikování ve Sport, Education and Society.

VANREUSEL, Bart; TAKS, Marijke; RENSON, Roland. Belgium – Flanders: Origins, Development and Trends of Sport for All. In DACOSTA, L. P.; MIRAGAYA, A. Worldwide Experiences and Trends in Sport for All. Aachen: Meyer & Meyer Sport, 2002, s. 379–400. ISBN 978-18412-60853.

WARDE, Alan. Cultural Capital and the Place of Sport. Cultural Trends, 2006, č. 15, s. 107–122. https://doi.org/10.1080/09548960600712827

WASHINGTON, Robert E.; KAREN, David. Sport and Society. Annual Review of Sociology, 2001, č. 27, s. 187–212. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.187

WILSON, Thomas C. The Paradox of Social Class and Sports Involvement: The Roles of Cultural and Economic Capital. International Review for the Sociology of Sport, 2002, č. 37, s. 5–16. https://doi.org/10.1177/1012690202037001001

ZICH, František; UNGR, Václav. Postoje české veřejnosti k tělesné výchově a sportu. Tělesná výchova a sport mládeže, 1995, č. 61, s. 1–8.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-1-53