Změna hodnotových preferencí české společnosti a tvůrců zahraniční politiky jako jeden z předpokladů transformace české zahraniční politiky

Šárka Waisová

Abstrakt

Politická emancipace Československa po roce 1989 otevřela prostor pro zásadní restrukturalizaci politických, společenských a ekonomických poměrů. Politická transformace v Československu společně s novým geopolitickým diskursem po skončení studené války a změnou charakteru mezinárodního systému vytvořily podmínky pro (re)konstrukci českého národního zájmu a povahy české zahraniční politiky. Zdrojem této (re)konstrukce se staly zejména vliv českého disentu na tvorbu zahraniční politiky, již zmíněná domácí politická, společenská a ekonomická transformace, změna hodnotových preferencí, idejí a identity společnosti, zejména tvůrců zahraniční politiky, a změna referenční skupiny České republiky či jinými slovy společenství, do něhož je ČR socializována. Tento text se zaměřuje na analýzu jednoho ze zdrojů (re)konstrukce českého národního zájmu a povahy české zahraniční politiky, a to na hodnotové preference, ideje a identitu společnosti a tvůrců zahraniční politiky. Takový přístup nám samozřejmě poskytne jen dílčí odpověď na otázku, jak se mění český národní zájem a povaha české zahraniční politiky a jaké jsou zdroje této změny, nicméně tento text nechce a – s ohledem na svůj rozsah – ani nemůže nabídnout více.

Klíčová slova

charakter české zahraniční politiky; materialismus; postmaterialismus; sociální změna

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Český statistický úřad: 2006. Porodnost a plodnost 2001-2005. (http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/4008-06)

DRULÁK, Petr: 2009. Proč nám nestačí splývat? Lidové noviny, 3. října 2009 (http://www.lidovky.cz/proc-nam-nestaci-splyvat-0x3-/ln_noviny.asp?c=A091003_000100_ln_noviny_sko&klic=233571&mes=091003_0).

Eurobarometer 66. Národní zpráva: Česká republika. Podzim 2006. Evropská komise.

Eurobarometer 69. 1. Values of Europeans (Field work: March – May 2008, Publication: November 2008). European Commission.

European Values Study 2008

Fürst, Rudolf: 2010. Podpora Tiberu, Tchaj-wanu a lidských práv v Číně: Evropská avantgarda nebo český kýč? In Petr Drulák, Ondřej Horký a kol., Hledání českých zájmů II. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj, Ústav mezinárodních vztahů Praha, s. 80-101, ISBN 978-80-86506-87-6.

HANLEY, Eric, Petr MATĚJů; Klára VLACHOVÁ a Jindřich KREJČÍ: 1998. The Making of Post-Communist Elites in Eastern Europe. Social Trends 4/1998, ISBN 80-85950-54-5.

HILL, Christopher a William WALLACE: 1996. Introduction: actors and actions. In Hill, Christopher (ed.), The Actors in Europe´s Foreign Policy. Londýn: Routledge, s. 1-16, ISBN 0-415-12222-8.

INGLEHART, Ronald: 1997. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 42 Societies. Princeton University Press, ISBN 0-691-01181-8.

MACHONIN, Pavel a MilanTUČEK: 2002. Zrod a další vývoj nových politických elit v České republice (od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, ISBN 80-7330-011-7.

MACHONIN, Pavel: 1996. Modernisation and Social Transformation in the CzechRepublic. Czech Sociological Review, č. 2, s. 171-186, ISSN 1210-3861.

MOŽNÝ, Ivo a RABUŠIC, Ladislav: 1998. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In Večerník, Jiří (ed.), Zpráva o vývoji české společnosti. 1989-1998. Praha: Academia, s. 92-112, ISBN 80-2000-0703-2.

Rabušic, Ladislav: 1990. Tichá revoluce neboli od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis, 26, s. 505-517, ISSN 0038-0288.

RABUŠIC, Ladislav: 2000. Je česká společnost „postmaterialistická“? Sociologický časopis, č. 1, s. 3-22, ISSN 0038-0288.

RABUŠIC, Ladislav: 2001. Value Change and Demographic Behaviour in the CzechRepublic. Czech Sociological Review, č. 1, s. 99-122, ISSN 1210-3861.

SUCHÁNKOVÁ, Marie: 1990. O problematice americké sociologie hodnot. Sociologický časopis, 26, s. 526-536, ISSN 0038-0288.

SZTOMPKA, Piotr: 1996. Pohled zpět: Rok 1989 jako kulturní a civilizační zlom. Sociologický časopis, č. 1: s. 5-20, ISSN 0038-0288.

WAISOVÁ, Šárka a Ladislav CABADA: 2009. Etika a mezinárodní politika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN 9788073802608.

WAISOVÁ, Šárka: 2010. Tíha volby. Česká zahrnaiční politika mezi principy a zájmy. Ústav mezinárodních vztahů Praha. Rukopis, připravováno k tisku.

WAISOVÁ, Šárka a Linda PIKNEROVÁ: 2010. Twenty years after: Dissident tradition in Czech foreign policy matters. Rukopis, připravováno pro publikování. https://doi.org/10.1177/0888325411404553

https://doi.org/10.5817/SOC2010-4-145