Dochází v ČR ke konvergenci hodnotového profilu lidí žijících v manželství a nesezdaném soužití?

Martin Kreidl

Abstrakt

V tomto textu chceme s použitím dat z výzkumů European Values Study z let 1991, 1999, 2008 empiricky dokumentovat tři skutečnosti: 1) Zda i v post-socialistické české společnosti existují hodnotové rozdíly mezi lidmi žijícími v manželství a kohabitaci (jak je to typické v jiných moderních demokratických společnostech). 2) Zda jsou tyto rozdíly vysvětlitelné vlivem třetích proměnných, například odlišnou tendencí mladších a méně vzdělaných lidí preferovat kohabitaci před manželstvím. 3) Zda jsou tyto rozdíly stabilní v čase, nebo zda dochází k hodnotové konvergenci. Pro toto srovnání volíme sféru hodnot a postojů, které se vztahují k fungování rodiny, partnerství, plození a výchově dětí. Volba těchto dimenzí pro srovnání reflektuje názor, že děti, které vyrůstají v domácnostech nesezdaných rodičů, mohou být ovlivněny odlišným rodinným klimatem a přebírat ne-tradiční hodnoty, postoje a vzorce chování rychlejším tempem než zbytek společnosti. Pokud by tak tomu skutečně bylo, nesezdaná soužití by se stávala katalyzátorem sociální změny. Jejich rozšíření by bylo indikátorem probíhajících hodnotových proměn české společnosti, ale zároveň by tyto změny vyvolávalo a podněcovalo.

Klíčová slova

manželství; kohabitace; hodnoty; sociální změna

Plný Text: