Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti

Marcela Petrová Kafková

Abstrakt

Stárnutí populace, které v naší společnosti probíhá, přináší kromě mnoha jiných důsledků i proměnu vztahů v rodině. Významné prodloužení střední délky života vede k tomu, že se etapa současné koexistence dvou dospělých generací výrazně prodlužuje. Poprvé v historii tak pravděpodobně prožijeme více let jako dospělí jedinci s žijícími rodiči než jako na nich závislé děti. Toto výrazné prodloužení vzájemné koexistence dvou dospělých generací znamená zásadní proměnu vztahu rodičů a jejich dospělých dětí. V článku se zaměřujeme na některé normy regulující vztah rodičů a dětí a soustředíme se na nalezení faktorů regulujících vztah dětí k rodičům a na proměnu těchto norem v posledních dvou desetiletích. Zjišťujeme také, zda existuje v české populaci určitá míra názorové shody generací na rozsah či existenci mezigeneračních závazků. V ohnisku pozornosti jsou především představy české seniorské populace, kterou s ohledem na stále nízký věk odchodu do důchodu definujeme jako osoby šedesátileté a starší. K zodpovězení našich výzkumných otázek nám slouží data z Evropského výzkumu hodnot, která máme pro Českou republiku k dispozici pro roky 1991, 1999 a 2008.

Klíčová slova

stárnutí; aktivní stárnutí; Česká republika; rodinné hodnoty; pocit závazku; mezigenerační solidarita; vztahy mezi dětmi a rodiči

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bengtson, Vern L., Robert E. L. Roberts. 1991. „Intergenerational Solidarity in Aging Families: An example of Formal Theory Construction“. Journal of Marriage and Family 53 (4): 856–870. https://doi.org/10.2307/352993

Bengtson, Vern L. 2001. „Beyond the Nuclear family: The Increasing Importance of Multucultural Bonds“. Journal of Marriage and Family 63 (1): 1–16. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00001.x

Bengtson, Vern L., Martin Peter. 2001. „Families and intergenerational relationships in aging societies: comparing the United Stateswith German-speaking countries“. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 34 (3): 207–217. https://doi.org/10.1007/s003910170065

Český statistický úřad [online]. Last revision 7.9.2010 [cit. 7.9.2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz/

Eggebeen, David J., Adam Davey. 1998. „Do Safety Nets Work? The Role of Anticipated Help in Time of Need.“ Journal of Marriage and the Family. 60 (4): 939–950. https://doi.org/10.2307/353636

Eurobarometr. 2009. Intergenerational solidarity. Analytical Report [online] [cit. 15.8.2010]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Finch, Janet. 1989. Family Obligations and Social Change.Cambridge: Polity Press.

Finch, Janet, Jennifer Mason. 1993. Negotiating Family Responsibilities.London: Routledge.

Van Gaalen, Ruben I., Pearl A. Dykstra. 2006. „Solidarity and Conflict Between Adult Children and Parents: A Latent Class Analysis.“ Journal of Marriage and Family 68 (4): 947–960. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00306.x

Hasmanová Marhánková, Jaroslava. 2010. „Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří.“ Pp. 11–26 inSociologica-andragogica 2009. Problémy ohrožených skupin, mezigenerační vztahy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Jeřábek, Hynek. 2009. „Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty“. Sociologický časopis 45 (2): 243–265.

Kvalita života ve stáří. Národní program přípravy na stárnutí na období 2008–2012. 2008. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Luescher, Kurt, Karl Pillemer. 1998. „Intergenerational Ambivalence: A New Approach to the Study of Parent-Child Relations in Later Life.“ Journal of Marriage and Family 60(2): 413–425. https://doi.org/10.2307/353858

Možný, Ivo. 1991. Proč tak snadno? Praha: Slon.

Možný, Ivo. 1999. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství.

Možný, Ivo et al. 2004. Mezigenerační solidarita, výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu „Hodnota dětí a mezigenerační solidarita“. Praha: VÚPSV, pracoviště Brno.

Eurostat. [online]. Last revision 11.11. 2010 [cit. 11.11.2010]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Parsons, Talcott, Robert F. Bales. 1955. Family, Socialization and Interaction Process. Gloncoe: Free Press.

Přidalová, Marie. 2007. „Mezi solidaritou a konfliktem: zkušenost pečujících dcer a synů.“ Sociální studia 4 (1–2): 217–234.

Rabušic, Ladislav. 2001. „Úvodem.“ Sociální studia 0 (6): 9–15.

Rabušic, Ladislav, Jana Hamanová. 2009. Hodnoty a postoje v ČR 1991–2008 (pramenná publikace European Values Study). FSS MU: Brno.

Rosser, Colin, Christopher Ch. Harris 1965. The Family and Social Change: A Study of Family and Kinship in South Wales Town. London: Routledge & Kegan Paul. https://doi.org/10.4324/9780203000557

Schans, Djamila, Aafke Komter. 2010. “Ethnic differences in intergenerational solidarity in the Netherlands”. Journal of Aging Studies 24 (3): 194–203. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2008.10.007

Stein, Catherine H. et al. 1998. „“Because They’re My Parents“: An Intergenerational Study of Felt Obligation and Parental Caregiving“. Journal of Marriage and Family 60 (3): 611–622. https://doi.org/10.2307/353532

Sýkorová, Dana. 1996. „Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Konceptuální rámce intergenerační rodinné solidarity s hlavním zřetelem na anglosaskou sociologickou produkci.“ Sociologický časopis 32 (1): 51–66.

Sýkorová, Dana. 2007. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha: SLON.

Sýkorová, Dana. 2009. „Změna sociologické perspektivy aneb od nukleární rodiny k širší rodině.“ Sociální studia 6 (4): 43–54.

Tošnerová, Tamara. 2001. Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné pčíslušníky. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3. LF UK Praha.

Townsend, Peter. 1957. The family life of old people: an inquiry in east London.London: Routledge & Kegan Paul.

Vidovićová, Lucie, Ladislav Rabušic. 2003. Senioři a opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Výzkumné zprávy.

Vohralíková, Lenka, Ladislav Rabušic. 2004. Čeští senioři včera, dnes a zítra. Praha. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – výzkumné centrum Brno.

WHO. 2002. Active Ageing: A Policy Framework. Geneva: World Health Organization.

Willmott, Peter, Michael. Young. 1960. Family and class in a London suburb. London: Routledge & Kegan Paul.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-4-63


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. 'Being a Good Grandmother': the Normative Expectations Attached to the Role of Grandmother in Czech Families Today
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Czech Sociological Review  ročník: 51,  číslo: 5,  první strana: 737,  rok: 2015  
https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.212