O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti

Lucie Vidovićová

Abstrakt

V příspěvku se zaměřujeme na otázky Evropského výzkumu hodnot věnované ospravedlnitelnosti různých typů jednání v inter- a intra- generační a kulturní perspektivě. Ospravedlnitelnost různých typů chování obecně narůstá, ovšem rozdíl v postojích není tak markantní, abychom mohli mluvit o revoluci v hodnotách české společnosti. Senioři, kteří jsou často považováni za nositele „starých, tradičních hodnot“, jsou ve svých postojích konzervativnější než mladší věkové skupiny, ale i u nich dochází k postupné liberalizaci v obou kontinuálně sledovaných dimenzích, tj. v občanské morálce i toleranci k takovým položkám, jako jsou rozvod, umělé oplodnění nebo homosexualita. Kromě věku jsou tyto postoje ovlivněny zejména pohlavím, vzděláním a religiozitou respondenta. Intra- a inter- generační efekty mají tendenci se vzájemně posilovat, nejsou ovšem uniformní pro všechny dimenze, a jsou navíc silně kulturně podmíněny. Celou diskusi rámujeme teoretickou reflexí diskurzu očekávaných hodnotových změn společností se stárnoucí populační strukturou.

Klíčová slova

morálka; efekt životního cyklu; kohortový efekt; populační stárnutí; Evropský výzkum hodnot

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abramson, Paul; Inglehart, Ronald. 1992. „Generational Replacement and Value Change in Eight Western European Societies. British Journal of Political Science. 22(2): 183–228. https://doi.org/10.1017/S0007123400006335

Atchley, Robert. 1997. Social Forces and Aging: an Introduction to Social Gerontology. Belmont: Wasworth.

Butler, Robert. N. 1975. Why Survive? Being Old In America. New York: Harper and Row Publishers.

Dannefer, Dale, Uhlenberg, Peter, Foner, A., Abeles, R. P. 2005. „On the Shoulders of a Giant: The Legacy of Matilda White Riley for Gerontology“. Journal of Gerontology: Social Sciences 60B(6): S296–S304. https://doi.org/10.1093/geronb/60.6.S296

Dogan, Mattei. 1995. „The decline of religious belief in Western Europe.“ ISSJ 145: 405–418.

Ehrenbergerová, Lucie; Cicvárková, Eva. 1995. „Existují generační rozdíly v morálce obyvatel ČR?“ Studentská soutěž A.I.Bláhy. Brno: FF Masarykova univerzita. (rukopis).

Erikson, Erik H. 1999. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny.

Eurostat. 2008. Proportion of population aged 65 and over. (on-line) Dostupné z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00028.

Halman, Loek. 1995. „Is there a moral decline? A cross-national inquiry into morality in contemporary society.“ International Social Science Journal 145: 419 – 439.

Havelková, Hana; Vodáková, Alena. 1996. „Heslo Morálka“. Pp. 649–650 in Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum.

Hellevik, Ottar. 2002. „Age differences in value orientation – life cycel of cohort effect?“ International Journal of Public Opinion Research. 14(3): 286–302. https://doi.org/10.1093/ijpor/14.3.286

Inglehart, Ronald. 1995. „Changing values, economic development and political chase“. International Social Science Journal 145: XXXXX.

Isaacs, Tracy. 1997. „Cultural Context and Moral Responsibility. Ethics 107(4): 670–684. https://doi.org/10.1086/233765

Kalish, Richard. 1969. „The Old and New as Generation Gap Allies“. The Gerontologist 9(2): 83–89.

Kogan, N. (1990). “Personality and aging. “ Pp. 330 – 346 inBirren James E.; Schaie Warner K.(Eds.). Handbook of the psychology of aging (3rd ed.).San Diego: Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-101280-9.50026-7

Lesthaeghe, Ron; Surkyn, Johan. 1988. „Cultural Dynamics and Economic Theories of Fertility Change.“ Population and Development Review 14: 1– 45. https://doi.org/10.2307/1972499

Lužný, Dušan, Zdeněk R. Nešpor. 2009. Náboženství v menšině. Praha: Malvern.

McDonald, Lorraine, Stuart-Hamilton, Ian. 1996. „Older and More Moral? – Age related Changes in Performance on Piagetian Moral Reasoning Tasks.“ Age and Ageing. 25: 402–404. https://doi.org/10.1093/ageing/25.5.402

Moody-Adams, Michele. 1994. „Culture, Responsibility, and Affected Ignorance.“ Ethics 104(x): 291–309. https://doi.org/10.1086/293601

Mullan, Paul. 2002 (2000). The Imaginary Time Bomb. Why an Ageing Population is Not a Social Problem. London: I. B. Tauris.

Piaget, Jean. 1983. The moral judgement of the child. Harmondsworth, Mddx: Penguin Books edition.

Rabušic, Ladislav; Hamanová, Jana. 2009. Hodnoty a postoje v ČR 1991 – 2008. (Pramenná publikace European Value Study). FSS MU: Brno

Reeves, Richard. 2009. “Otázka charakteru”. Bulletin OI č. 219. Praha: Občanský institut.

Riley, Matylda W. 1987. „On the Significance of Age in Sociology“. American Sociological Review 52(1): 1–14. https://doi.org/10.2307/2095388

Scott, Jacqueline. 1998. “Changing Attitudes to Sexual Morality: A Cross-National Comparison.” Sociology 32: 815– 845. https://doi.org/10.1177/0038038598032004010

Sorokin, Pitrim A. 1941. Social and Cultural Dynamics: Basic Problems, Principles, and Methods. Vol. 4.New York: American Book Company.

Sýkorová, Dana. 2007. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Stuart-Hamilton, Ian. 1999. Psychologie stárnutí. Praha: Portál.

Treas, Judit. 2002. „How Cohorts, education, and Ideology shaped a New Sexual Revolution on American Attitudes toward Nonmarital Sex, 1972 – 1998. Sociological Perspectives 43 (3): 267–283. https://doi.org/10.1525/sop.2002.45.3.267

Vido, Roman. 2008. „Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti“ Pp. 166–171 inBrněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost. Brno: Studio Arx.

Vidovićová, Lucie. 2006. „Podléhá česká veřejnost panice z demografie?“. Pp. 82–94 inKocourková, J., Rabušic, L. (eds.). 2006. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Proměny reprodukčního chování a možností rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha: Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vidovićová, Lucie. 2008. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

Vidovićová, Lucie. Gregorová, Eva. 2008. My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Praha: Život 90.

Vidovićová, Lucie. Suchomelová, Věra. 2011. „Religiozita a spiritualita českých seniorů“ (v tisku). Sociologický časopis.

Village, Andrew; Francis, Leslie. 2009. „An Anatomy of Change: Profiling Cohort Difference in Beliefs and Attitudes among Anglicans in England.“ Journal of Anglican Studies 8(1): 59 – 81. https://doi.org/10.1017/S1740355309990027

https://doi.org/10.5817/SOC2010-4-11