Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy

Jana Temelová, Nina Dvořáková, Alena Slezáková

Abstrakt

Cílem článku je poukázat na příkladu tří pražských lokalit na to, jak senioři vnímají podmínky v místě svého bydlení ve vztahu k uspokojování denních potřeb. Charakteristiky zkoumaných rezidenčních lokalit (centrum Prahy, revitalizující se vnitroměstská čtvrť a sídliště) jsou různou měrou ovlivněny procesy spuštěnými v průběhu postsocialistické transformace. Na vybraných územích dochází k viditelným proměnám fyzického prostředí, funkční struktury i skladby obyvatel. Tyto proměny pražských čtvrtí, v kombinaci se silným poutem k místu bydliště i nižší přizpůsobivostí starých lidí vůči změnám, ovlivňují míru rezidenční spokojenosti seniorů. Ta byla ve výzkumu sledována ve vztahu k občanské vybavenosti, veřejným prostorám, infrastruktuře a lokálním sociálním kontaktům.

Klíčová slova

starší lidé; každodennost; měnící se čtvrti; Praha; rezidenční spokojenost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AMÉRIGO, María ; ARAGONÉS, Juan Ignacio. A Theoretical and Methodological Approach to the Study of Residential Satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 1997, roč. 17, č. 1, s. 47 – 57. ISSN 0272-4944. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0038

BARTOŇ, Jiří. a kol. Kniha o Praze 11. Praha : Milpo, 1998. 119 s. ISBN 80-86098-08-7.

BEAUREGARD, Robert A. Trajectories of Neighbourhood Change : the Case of Gentrifi cation. Environment and planning A, 1990, roč. 22, č. 7, s. 855 – 874. ISSN 0308-518X. https://doi.org/10.1068/a220855

CANTOR, Marjorie. H. Life Space and the Social Support Systems of the Inner City Elderly of New York City. The Gerontologist, 1975, roč. 15, č. 1, s. 23 – 27. ISSN 1758-5341. https://doi.org/10.1093/geront/15.1_Part_1.23

CYBRIWSKY, Roman A. Social Aspects of Neighbourhood Change. Annals of the Association of American Geographers, 1978, roč. 68, č. 1, s. 17 – 33. ISSN 1467-8306. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1978.tb01177.x

ENYEDI, György ; KOVÁCS, Zoltán. (eds.) Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres. The Case of Central Europe. Pecs : Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. 2006, 252 s. ISBN 9-63905-260-4.

FOKKEMA, Tineke ; GIERVELD, Jenny ; NIJKAMP, Peter. Big Cities, big Problems : Reason for Eledrly to Move? Urban Studies, 1996, roč. 33, č. 2, s. 353 – 377. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/00420989650012059

FÖBKER, Stefanie ; GROTZ, Reinhold. Everyday Mobility of Elderly People in Different Urban Settings : The Example of the City of Bonn, Germany. Urban Studies, 2006, roč. 43, č. 1, s. 99 –118. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/00420980500409292

GABRIEL, Zahava ; BOWLING, Ann. Quality of Life from the Perspectives of Older People. Ageing and Society, 2004, roč. 24, č. 5, s. 675 – 691. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X03001582

GOLANT, Stephen M. The Effects of Residential and Activity Behaviors on old People’s Environmental Experiences. In ALTMAN, I., WOHLWILL, J., LAWTON, M.P. (eds.) Human Behavior and the Environment : The Elderly and the Environment. New York : Plenum Press, 1984, s. 239 – 279. ISBN 0-30641-429-5. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2171-0_8

HAMNETT, Chris. The Blind Men and the Elephant : the Explanation of Gentrifi cation. Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, 1991, roč. 16, č. 2, s. 1973 – 1989. ISSN 0020-2754. https://doi.org/10.2307/622612

HAŠKOVCOVÁ, Hana. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha : Panorama, 1990. 407 s. ISBN 80-7038-158-2.

ILÍK, Jan ; OUŘEDNÍČEK, Martin. Karlín a jeho proměny v souvislostech postsocialistické transformace Prahy. Geografi e - Sborník České geografi cké společnosti, 2007, roč. 112, č. 3, s. 292 – 314. ISSN 1212-0014.

LIBROVÁ, Eva. Volný čas obyvatel sídlišť ČSR. Praha : Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1986. 170 s.

MARANS, Robert W. Understanding Environmental Quality Through Quality of Life Studies : The 2001 DAS and its use of Subjective and Objective Indicators. Landscape and Urban Planning, 2003, roč. 65, 1-2, s. 73 – 83. ISSN 0169-2046. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00239-6

MAREŠ, Petr. Senioři a politika. Sociologický časopis, 1998, roč. 34, č. 3, s. 321 – 337. ISSN 0038-0288.

MPSV. Kvalita života ve stáří. Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 55 s. ISBN 978-80-86878-65-2.

MUSIL, Jiří. Sociologie bydlení. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1971. 301 s.

MUSIL, Jiří. Starý člověk a prostředí. In WOLF, J. a kol. Umění žít a stárnout. Praha : Svoboda, 1982, s. 229 – 286.

MUSIL, Jiří a kol. Lidé a sídliště. 1. vyd. Praha : nakladatelství Svoboda, 1985. 333 s.

MUSIL, Jiří. Changing Urban Systems in Post-communist Societies in Central Europe : Analysis and Prediction. Urban Studies, 1993, roč. 30, č. 6, s. 899 – 905. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/00420989320080841

MUSIL, Jiří. Co se děje s českými městy dnes. In HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL J. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropy. Praha, Litomyšl : Paseka, 2002, s. 298 – 331. ISBN 80-7185-409-3.

OUŘEDNÍČEK, Martin ; TEMELOVÁ, Jana. Twenty Years After Socialism : the Transformation of Prague´s Inner Structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 2009, roč. 54, č. 1, s. 9 – 30. ISSN 2066-0464.

PACIONE, Michael. Urban Environmental Quality and Human Wellbeing-a Social Geographical Perspective. Landscape and Urban Planning, 2003, roč. 65, č. 1-2, s. 19 – 30. ISSN 0169-2046. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00234-7

PACIONE, Michael. Quality-of-Life Research in Urban Geography. In BERRY, B., WHEELER, J. (eds.) Urban Geography in America, 1950-2000, Paradigms and Personalities. New York : Routledge, 2005, s. 233 – 264. ISBN 978-0-41595-191-3.

PATTERSON, Patricia F. ; CHAPMAN, Nancy J. Urban form and Older Residents’ Service use, Walking, Driving, Quality of Life, and Neighborhood Satisfaction. American Journal of Health Promotion, 2004, roč. 19, č. 1, s. 45 – 52. ISSN 0890-1171. https://doi.org/10.4278/0890-1171-19.1.45

PHILLIPS, David R. ; SIU, Oi-Ling ; YEH, Anthony G.-O. ; CHENG, Kevin H. C. Ageing and the Urban Environment. In ANDREWS G. J., PHILIPS D.R. Ageing and Place. Oxon : Routledge, 2005, s. 147 – 164. ISBN 0-415-48165-1.

RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno : Georgetown, Masarykova univerzita, 1995. 192 s. ISBN 80-210-1155-6.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Úspěšné stárnutí-leitmotiv 21. století. Demografi e, 2002, roč. 44, č. 1, s. 43 – 46. ISSN 1801-2914.

ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Vzorce přátelství v české společnosti. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 4, s. 509 – 528. ISSN 0038-0288.

SASSEN, SASKIA. Cities and Communities in the Global Economy. American Behavioral Scientist, 1996, roč. 39, č. 5, s. 629 – 639. ISSN 0002-7642. https://doi.org/10.1177/0002764296039005009

SCHMEIDLER, Karel. Vytváří určité prostředí města, městské čtvrti či ulice predispozice ke kriminálnímu jednání? Kriminalistika [online]. 2001, roč. 34, č. 1 [cit. 2010-20-01]. Dostupné na www:<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2001/01_01/index.html>.

SCHMEIDLER, Karel. Kvalita života starších spoluobčanů ve vztahu k jejich mobilitě. Urbanismus a územní rozvoj, 2005, roč. 8, č. 2, s. 29 – 33. ISSN 1212-0855.

SIMPSON, Fiona. Tourist Impact in the Historic Centre of Prague : Resident and Visitor Perceptions of the Historic Built Environment. The Geographical Journal, 1999, roč. 165, č. 2, s. 173 – 183. ISSN 1475-4959. https://doi.org/10.2307/3060415

SVOBODOVÁ, Kamila. Sociálně psychologické aspekty stárnutí. Demografi e, 2007, roč. 49, č. 2, s. 87 – 95. ISSN 1801-2914.

SÝKORA, Luděk. Proměny prostorové struktury Prahy v kontextu postkomunistické transformace. In HAMPL, M. a kol. Regionální vývoj : specifi ka české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha : Demo Art, 2001, s. 127 – 166. ISBN 80-902686-6-8.

SÝKOROVÁ, Dana. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis, 2008, roč. 44, č. 2, s. 401 – 421. ISSN 0038-0288.

SZIRMAI, Viktória. Socially Sustainable Urban Development in the Historic Urban Centres of East Central Europe. In ENYEDI, G., KOVÁCS, Z. (ed.) Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres. The Case of Central Europe. Pecs : Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2006, s. 20 – 38. ISBN 963-9052-60-4.

TEMELOVÁ, Jana. Flagship Developments and the Physical Upgrading of Post-Socialist Inner City : The Golden Angel Project in Prague. Geografi ska Annaler, 2007, roč. 89B, č. 2, s. 169 – 181. ISSN 0435-3684. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00246.x

TEMELOVÁ, Jana ; NOVÁK, Jakub. Z průmyslové čtvrti na moderní městské centrum : proměny ve fyzickém a funkčním prostředí centrálního Smíchova. Geografi e - Sborník České geografické společnosti, 2007, roč. 112, č. 3, s. 79 – 97. ISSN 1212-0014.

TEMELOVÁ, Jana ; NOVÁK, Jakub, OUŘEDNÍČEK, Martin, PULDOVÁ, Petra. Budou česká sídliště místy bydlení chudých? Era 21, 2009, roč. 9, č. 1, s. 53 – 54. ISSN 1801-089X.

TEMELOVÁ, Jana ; OUŘEDNÍČEK, Martin ; DVOŘÁKOVÁ, Nina. Socioekonomická analýza území MČ Praha 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2009. 87 s. [Výzkumná zpráva].

TOSICS, Iván. City Development in Central and Eastern Europe since 1990 : The Impact of Internal Forces. In HAMILTON, I. et al. (eds.) Transformation of Cities in Central and Eastern Europe : Towards Globalization. Tokyo, New York, Paris : United Nations University Press, 2005, s. 44 – 78. ISBN 92-808-1105-3.

WECLAWOWICZ, Grzegorz. Social Polarisation in Postsocialist Cities : Budapest, Prague and Warsaw. In ENYEDI, G. (ed.) Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1998, s. 55 – 66. ISBN 9-63057-496-9.

WEIDEMANN, Sue ; ANDERSON, James R. A Conceptual Framework for Residential Satisfaction. In ALTMAN, I., WERNER, Ch. (eds.) Home Environments. New York : Plenum, 1985, s. 153 – 183. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2266-3_7

WHO. Global Age-friendlyCities: A Guide.[online]. 2007.[cit2008-15-2]. Dostupnénawww:<http://www.who. int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf >. ISBN 978-9-241-54730-7.

WIGGINS, Richard D. ; HIGGS, Paul F. D. ; HYDE, Martin ; BLANE, David B. Quality of Life in the third Age : Key Predictors of the CASP-19 Measure. Ageing and Society, 2004, roč. 24, č. 5, s. 693 – 708. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X04002284

https://doi.org/10.5817/SOC2010-3-95