Nová města a staří lidé

Lucie Vidovićová, Eva Gregorová

Abstrakt

Tento článek nabízí přehled současných diskusí o dynamickém vývoji moderních měst, tj. zejména revitalizaci, gentrifikaci a regenreaci fyzického prostředí, a jejich dopadu na kvalitu života starších lidí, kteří žijí v těchto oblastech. Argumentuje, že tyto procesy jsou vysoce normativní a prezentují se jako primárně mladistvé změny. Jako takové mohou být považovány za manifestaci věkové diskriminace či ageismu, neboť starší lidé se zdají být procesem urbání revitalizace znevýhodněni, včetně vyšího rizika vymístění. Přesto je potřeba získat větší vhled do vzájemných vlivů mezi stárnutím a environmentálními/urbáními změnami obecně, chceme-li budovat věkově inkluzivní společnost.

Klíčová slova

stárnutí; gentrifikace; starší lidé; revitalizace; sociální vyloučení

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bydlení senioru-syndikovaná studie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. (Zpráva z výzkumu). Praha : Factum Invenio, 2008.

ABZ Slovník cizích slov. Heslo gentrifi kace [online]. [cit 2009-04-25]. Dostupné na www: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/gentrifi kace> .

ATKINSON, Rowland ; BRIDGE, Gary (eds.) Gentrifi cation in a Global Context. Oxon : Routledge, 2005. 320 s. ISBN 0-41532-951-5.

ATKINSON, Rowland. Measuring gentrifi cation and displacement in Greater London. Urban Studies, 2000, roč. 37, č. 1, s. 149 – 165. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/0042098002339

BALTES, Paul B. ; BALTES, Margret M. Successful aging : Perspectives from the behavioral sciences. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. 416 s. ISBN 0-52143-582-X. https://doi.org/10.1017/CBO9780511665684

BELL, Paul ; GREENE, Thomas ; FISHER, Jeffery ; BAUM, Andrew. Environmental Psychology. 5. vyd. Oralndo,FL : Hartcourt College Publishers, 2001. 654 s. ISBN 0-80586-088-6.

BURJANEK, Aleš. Problémy bydlení optikou sociologie města. Brno : FF MU, 1995.

BUTLER, Tim. Gentrifi cation. In BUCK, N.H., GORDON, I., HARDING, A., TUROK, I. (eds.). Changing Cities : Rethinking Urban Competitiveness, Cohesion, and Governance. Basingstoke : Palgrave, Macmillan, 2005. s. 172 – 187.

DOUGLAS, Mary. The Idea of a Home : A kind of Space. Social Research, 1991, roč. 58, č. 1, s. 287 – 307. ISSN 0037-783X.

DVOŘÁKOVÁ, Nina. Senioři v centru Prahy. Praha : UK, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografi e a regionálního rozvoje, 2008. 120 s. [Diplomová práce].

FOKKEMA, Tinekke ; GIERVELD, Jenny ; NIJKAMP, Peter. Big Cities, Big Problems : Reason for Elderly to Move? Urban Studies, 1996, roč. 43, č. 1, s. 353 – 377. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/00420989650012059

GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. Praha : Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-72031-24-4.

GILLEARD, Chris ; HIGGS, Paul. The Cultures of Ageing : Self, Citizen and the Body. 1. vyd. Essen : Perason Education, 2000. 219 s. ISBN 0582356415.

GLASS, Ruth. London : Aspects of Change. London : MacGibbon & Kee, 1964. 342 s. Global age friendly cities. A Guide. [online]. 2007. [cit. 2010-06-07].Dostupné na www. <www.who.int/ageing/.../Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf>.

GOLANT, Stephen M. Conceptualizing Time and Behaviour in Environmental Gerontology : A Pair of Old Issues Deserving New Thought. The Gerontologist, 2003, roč. 43, č. 5, s. 638 – 648. ISSN 0016-9013. https://doi.org/10.1093/geront/43.5.638

GREGOROVÁ, Eva ; VIDOVIĆOVÁ, Lucie ; KARCHŇÁKOVÁ, Kateřina. Regionální a teritoriální diferencovanost stárnutí v environmentálně-gerontologickém pohledu. 40. konference České demografické společnosti „Dvacet let sociodemografi cké transformace.“ Brno, 27 – 28. květen 2010.

GUBRIUM, Jay, F. Living and Dying at Murray Manor. Charlottesville : University Press of Virginia, 1997. 221 s. ISBN 0-81391-777-8.

HAASE, Annegret ; STEINFÜHRER, Annett. New Life in Old Houses. Silent Residential Change in the Postsocialist Inner City. [online]. 2009. [cit. 2010-06-07]. Dostupné na www: <http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32>.

HAGESTAD, Gunhilde ; UHLENBERG, Perer. Social separation of Old and Young. Journal of Social Isuess, 2005, roč. 61, č. 2, s. 343 – 360. ISSN 0022-4537. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2005.00409.x

HENIG, Jeffrey R. Gentrifi cation and Displacement of the Elderly : An Empirical Analysis. The Gerontologist, 1981, roč. 21, č. 1, s. 67 – 75. ISSN 0016-9013. https://doi.org/10.1093/geront/21.1.67

CHUDACOFF, Howard P. How Old are You? Age Consciousness in American Culture. Princeton, NJ : Princeton UP, 1989. 232 s. ISBN 0-69104-768-5.

Chui, Ernest. Ageing in Place in Hong Kong-Challenges and Opportunities in a Capitalist Chinese City. Ageing International, 2008, roč. 32, č. 3, s. 167 – 182. ISSN 0163-5158. https://doi.org/10.1007/s12126-008-9015-2

KUCHAŘOVÁ, Věra. Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Praha : SOCIOKLUB--VÚPSV. 2002. 89 s.

LAWTON, Powell M. Environmental Proactivity and Affect in Older People. In SPACAPAN, A., OSKAMP, S. (eds.). Social Psychology of Aging. Newbury Park, CA : Sage, 1989, s. 135 – 164.

LEVY, Becca R. Mind Matters : Cognitive and Physical Effects of Ageing Self-Stereotypes. Journal of Gerontology: Psychological science, 2003, roč. 58, série B, s. 203 – 211. ISSN 1079-5014. https://doi.org/10.1093/geronb/58.4.P203

McDONALD, Scott. Does Gentrifi cation Affect Crime Rates? Crime and Justice, 1986, roč. 8, č. 1, s. 163 – 201. ISSN 0192-3234. https://doi.org/10.1086/449122

MIKESZOVÁ, Martina. Jak se lidé stěhují v rámci České republiky aneb vnitřní migrace v České republice ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Socioweb [online]. 2006. [cit. 2010-06-07]. Dostupné na www: <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=231&lst=106>.

MIKESZOVÁ, Martina ; LUX, Martin ; MORRISSEAU, Anne. Potenciální fi nanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemního-regionální perspektiva. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 2 , s. 315 – 343. ISSN 0038-0288.

NEŠPOROVÁ, Olga ; SVOBODOVÁ, Kamila ; VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru [on-line]. 2008. [cit. 2010-04-02]. Dostupné z www: <http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_260.pdf>.

NEWMAN, Kathe ; WYLY, Elvin. The Right to Stay Put, Revisited : Gentrifi cation and Resistance to Displacement in New York City. Urban Studies, 2006, roč. 43, č. 1, s. 23 – 57. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/00420980500388710

NOVOTNÁ, Hana. Faktorová ekologie Brna v roce 2001. Změny ve vnitřní socioekonomické diferencicaci města mezi censy 1991 a 2001. Brno : Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2008. [Rigorózní práce].

NYDEN, Philip ; EDLYNN, Emily ; DAVIS, JulieThe Differential Impact Of Gentrifi cation On Communities In Chicago [on-line]. 2006. [cit. 2010-04-02]. Dostupné na www: <http://www.luc.edu/curl/pdfs/HRC_Report.pdf>.

OSWALD, Frank ; WAHL, Hans-Werner ; SCHILLING, Oliver ; NYGREN, Carita ; FÄNGE, Agneta ; SIXSMITH, Andrew ; SIXSMITH, Judith ; SZÉMAN, Zsuzsa ; TOMSONE, Signe ; IWARSSON, Susanne. Realationships Between Housing and Healthy Aging in Very Old Age. The Gerontologist, 2007, roč. 47, č. 1, s. 96 – 107. ISSN 0016-9013. https://doi.org/10.1093/geront/47.1.96

OSWALD, Frank ; WAHL, Hans-Werner ; MARTIN, Mike ; MOLLENKOPF, Heidrun. Toward Measuring Proactivity in Person-Environment Transactions in Late Adulthood : The Housing-Related Control Beliefs Questionnaire. Journal of Housing for the Elderly, 2003, roč. 17, č. 1–2, s. 135 – 152. ISSN 0276-3893. https://doi.org/10.1300/J081v17n01_10

PHILLIPSON, Chris. The „Elected“ and the „Excluded“ : Sociological Perspectives on the Experience of Place and Community in Old Age. Ageing and Society, 2007, roč. 27, č. 3, s. 321 – 342. ISSN 0144-686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X06005629

REDFOOT, Donald. On the Separatin´Place : Social Class and Relocation Among Older Women. Social Forces, 1987, roč. 66, č. 2, s. 486 – 500. ISSN 0037-7732. https://doi.org/10.2307/2578751

SCHARF, Thomas ; PHILLIPSON, Chris ; SMITH, Allison. Multiple Exclusion and Quality of Life amongst Excluded Older People in Disadvataged Neighbourhoods. London : Offi ce of the Deputy Prime Minister, 2005. 47 s.

SINGELAKIS, Andrew T. Real Estate Market Trends and the Displacement of the Aged : Examinaion of the Linkages in Manhattan. The Gerontologist, 1990, roč. 30, č. 5, s. 658 – 666. ISSN 0016-9013. https://doi.org/10.1093/geront/30.5.658

SMITH, Allison, E. Ageing in Urban Neighbourhoods. Place Attachment and Social Exclusion. Bristol : The Policy Press, 2009. 242 s. ISBN 978-1-84742-270-5.

SMITH, Neil ; WILLIAMS, Peter (eds.). Gentrifi cation of the City. Boston : Alen and Unwin, 1986. 160 s. ISBN 0-04301-202-7.

SOCHŮRKOVÁ, Iva. Migrace obyvatelstva v Jihomoravském kraji s důrazem na období po roce 1989. Brno : Přírodovědecká fakulta MU, Geografi cký ústav, 2006. [Bakalářská práce].

STEINFÜHRER, Annett. Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou. Historický a současný pohled na Brno. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 2, s. 169 – 192. ISSN 0038-0288.

SUNEGA, Petr. Představy o budoucím stěhování, ideálním bydlení. [online]. 2001. [cit. 2010-04-02]. Dostupné na www: <http://seb.soc.cas.cz/postoje2001/prezentace/seb_sunega_idealnibydleni.pdf>.

SÝKORA, Luděk. Gentrifi cation in post-communist cities. In ATKINSON, R., BRIDGE, G. (eds.) Gentrification in a Global Context. Oxon : Routledge, 2005, s. 91 – 106. ISBN 0-41532-951-5.

SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. 284 s. ISBN 978-80-86429-62-5.

SÝKOROVÁ, Dana. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2008, roč. 44, č. 2, s. 401 – 421. ISSN 0038-0288.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Revitalizace centrálních částí měst. Urbanismus a územní rozvoj, 2000, roč. 3, č. 3, s. 2 – 6. ISSN 1212-0855.

TEMELOVÁ, Jana. Jak architektura kompletně změnila obraz Anděla. Stavební fórum [online]. 2006. [cit. 2009-23-4]. Dostupné na www: <http://www.stavebni-forum.cz/data/cms/7334/pdf/1-jak-architektura-kompletne-zmenila-obraz-andela-iii.pdf>.

THOMPSON, Michael. The Gentrifi cation of the Labor Party. Sydney : Pluto Press, 1999. 118 s. ISBN 1-86403-073-9.

VAISHAR, Antonín a kol. Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Ústav Geoniky, AV ČR, 2009. 136 s. ISBN 978-80-86407-69-2. VIDOVIĆOVÁ, Lucie ; GREGOROVÁ, Eva. „My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho“...

Povaha a prevence diskriminace seniorů v České republice. Praha : Život 90, 2008. 91 s. ISBN 978-80-254-3808-4.

VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace : nové souvislosti. 1. vyd. Brno : Masrykova univerzita, 2008. 233 s. ISBN 978-80-210-4627-6.

VIDOVIĆOVÁ, Lucie ; RABUŠIC, Ladislav. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha : VÚPSV, 2003. 67 s.

WAPNER, Seymour. A Holistic, Developmental, System-Oriented Environmental Psychology : Some Beginings. In STOKOLS, D., ALTMAN, I. (eds.) Handbook of environmnetal psychology. New York : Wiley, 1987, s. 1433 – 1465. ISBN 0-47163-017-9.

ZUKIN, Sharon. Gentrifi cation : Culture and Captial in the Urban Core. Annual Review of Sociology, 1987, roč. 13, s. 129 – 147. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.001021

https://doi.org/10.5817/SOC2010-3-81