Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace

Iva Šimíková, Jiří Vyhlídal

Abstrakt

Moderní společnost je stále více závislá na fungování abstraktních expertních systémů, které se stávají institucionalizovanou formou řešení problémů, často produkovaných jinými abstraktními systémy. Předkládaný text se pokouší identifikovat a popsat rozpory, které vznikají uvnitř jednoho z těchto systémů v souvislosti se vznikem nových sociálních rizik. Modelovým příkladem a zdrojem empirického materiálu je exekutivní úroveň systému sociální ochrany, na které dochází k interakci mezi liniovými pracovnicemi a klienty. V centru pozornosti jsou dilemata, kterým jsou tyto pracovnice vystaveny v procesu svého rozhodování. Nedílnou součástí administrace tohoto systému je i trvalé usmiřování divergujících hledisek univerzality (daného systému) a individualizace (jednotlivých biografií klientů). Dilematické momenty vnímáme jako prostor pro interpretaci, v rámci kterého pracovnice konstruují například kategorie klientů a soubory jednání s nimi. Protože důsledky způsobů řešení těchto dilemat tvoří součást zkušeností klientů s těmito insitucemi, může tak systém ztrácet důvěru klientů a rizikovým faktorem je pak potenciální ohrožení legitimity tohoto systému.

Klíčová slova

krize reprezentace; individualizace; post-industrialismus; nová sociální rizika; sociální konstrukce; systém sociální ochrany; univerzalita; welfare; workfare

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOLTANSKI, Luc ; CHIAPELLO, Eve. The New Spirit of Capitalism. London : Verso, 2007. 601 s.
ISBN 1-84467-165-6.
BONOLI, Guiliano. Time Matters. Postindustrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation
in Advanced Industrial Democracies. Comparative Political Studies, 2007, roč. 40, č. 5, s. 495 – 520.
ISSN 0010-4140.
BOURDIEU, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge : Cambridge University Press, 1977.
244 s. ISBN 0-52129-164-4.
BOURDIEU, Pierre. Acts of Resistance. Against the Tyranny of the Market. New York : The New Press,
1998a. 128 s. ISBN 1-56584-523-7.
BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998b. 179 s. ISBN 80-718-4518-3.
BOURDIEU, Pierre. Firing Back. Against the Tyranny of the Market 2. New York : The New Press, 2003.
83 s. ISBN 1-85984-658-0.
BOURDIEU, Pierre. The Social Structures of the Economy. Cambridge : Polity Press, 2005. 180 s.
ISBN 0-74562-539-3.

BOURDIEU, Pierre ; Wacquant Loïc J. D. An Invitation to Refl exive Sociology. 1. vyd. Chicago :
University of Chicago Press, 1992. 348 s. ISBN 0-22606-741-4.
BOURDIEU, Pierre [et al.]. The Weight of the World. Social Suffering in Contemporary Society. 1. vyd.
Stanford : Stanford University Press, 1999. 656 s. ISBN 0-80473-844-6.
CERAMI, A. New Social Risks in Central and Eastern Europe : The Need for a New Empowering Politics
of the Welfare State. Sociologický časopis, 2008, roč. 44, č. 6, s. 1089 – 1110. ISSN 0038-0288.
ESPING-ANDERSEN, Gosta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton : Princeton University
Press, 1990. 260 s. ISBN 0-69102-857-6.
HOLDEN, Chris. Decommodifi cation and the Workfare State. Political Studies Review, 2003, roč. 1, č. 3,
s. 303 – 316. ISSN 1478-9299.
HORÁK, Pavel ; HORÁKOVÁ, Markéta. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologický
časopis, 2009, roč. 45, č. 2, s. 369 – 395. ISSN 0038-0288.
JAHODA, Robert ; KOFROŇ, Pavel ; ŠIMÍKOVÁ, Ivana. Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi
a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 106s. ISBN 978-80-741-6029-5.
JANEBOVÁ, Radka ; ČERNÁ, Lucie. Konstrukce žen-klientek a mužů-klientů v praxi sociální práce.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2008, roč. 8, č. 2, s. 37 – 45. ISSN 1213-0028.
JESSOP, Bob. The Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian Workfare State. In BURROWS, R.,
LOADER, B. (eds.) Towards a Post-Fordist State? London : Routledge. 1996, s. 13 – 37. ISBN
0-41509-967-6.
JESSOP, Bob. The Changing Governance of Welfare : Recent Trends in its Primary Functions, Scale, and
Modes of Coordination. In MANNING, N., SHAW, I. (eds.) New Risks, New Welfare : Signposts
for Social Policy. Oxford : Blackwell Publishers, 2000, s. 12 – 23. ISBN 0-63122-042-9.
JESSOP, Bob. The Future of the Capitalist State. Cambridge : Polity Press, 2002. 303 s. ISBN
0-74562-273-9.
KONOPÁSEK, Zdeněk. Estetika sociálního státu. O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení.
1. vyd. Praha : GplusG, 1998. 341 s. ISBN 80-861-0314-5.
LEONARD, Peter. Postmodern Welfare. Reconstructing an Emancipatory Project. London : SAGE,
1997. 187 s. ISBN 0-80397-610-0.
MANNING, Nick ; SHAW, Ian. (eds.) New Risks, New Welfare : Signpost for Social Policy. Oxford :
Blackwell, 2000. 158 s. ISBN 0-63122-042-9.
McDONALD, Catherine ; MARSTON, Greg. Workfare as Welfare : Governing Unemployment in the
Advanced Liberal State. Critical Social Policy, 2005, roč. 25, č. 3, s. 374 – 401. ISSN 0261-0183.
MENNERICK, Lewis A. Client Typologies : A Method of Coping With Confl ict in the Service Worker-
-Client Relationship. Work and Occupations, 1974, roč. 1, č. 4, s. 396 – 418. ISSN 0730-8884.
OFFE, Claus. Contradictions of the Welfare State. London : Hutchinson, 1984. 304 s. ISBN
0-26265-014-4.
OULTON, Nicholas. Must the Growth Rate Decline? Baumol‘s Unbalanced Growth Revisited. Oxford
Economic Papers, 2001, roč. 53, č. 4, s. 605 – 627. ISSN 0030-7653.
PIERSON, Paul. (ed.) The New Politics of the Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2001.
528 s. ISBN 0-19829-756-7.
ROSENTHAL, Patrice ; PECCEI, Riccardo. The Social Construction of Clients by Service Agents
in Reformed Welfare Administration. Human Relations, 2006, roč. 59, č. 12, s. 1633 – 1658.
ISSN 1741-282X.
ROSENTHAL, Patrice ; PECCEI, Riccardo. The Work You Want, The Help You Need : Constructing
the Customer in Jobcentre Plus. Organization, 2007, roč. 14, č. 2, s. 201 – 223. ISSN 1461-7323.

SARACENO, Chiara. Deconstructing the Myth of Welfare Dependence. In SARACENO, C. (ed.) Social
Assistance Dynamics in Europe. National and Local Poverty Regimes. 1. vyd. Bristol : The Policy
Press, 2002, s. 235 – 258. ISBN 1-86134-314-0.
TAYLOR-GOOBY, Peter. New Risks and Social Change. In TAYLOR-GOOBY, P. (ed.) New Risks, New
Welfare. The Transformation of the European Welafare State. Oxford : Oxford University Press,
2004a, s. 1 – 28. ISBN 0-19926-727-8.
TAYLOR-GOOBY, Peter. New Social Risks in Postindustrial Society : Some Evidence on Responses to
Active Labour Market Policies from Eurobarometer. International Social Security Review, 2004b,
roč. 57, č. 3, s. 45 – 64. ISSN 0020-871X.
TAYLOR-GOOBY, Peter. (ed.) New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welafare
State. Oxford : Oxford University Press, 2004c. 239 s. ISBN 0-19926-727-8.
WACQUANT, Loïc J. D. The Penalization of Poverty and the Rise of Neo-Liberalism. Capítulo
Criminológico, 2003a, roč. 31, č. 1, s. 7 – 22. ISSN 0798-9598.
WACQUANT, Loïc J. D. Toward a Dictatorship Over the Poor? Notes on the Penalization of Poverty
in Brazil. Punishment & Society, 2003b, roč. 5, č. 2, s. 197 – 205. ISSN 1741-3095.
WACQUANT, Loïc J. D. Urban Outcast. A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Cambridge
: Polity Press, 2008. 360 s. ISBN 0-74563-125-7.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-2-135